Hide metadata

dc.contributor.authorLoso, Anette Hestdal
dc.date.accessioned2014-09-08T22:00:38Z
dc.date.available2014-09-08T22:00:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLoso, Anette Hestdal. Å være blekksprut, brannmann og vaktbikkje. En kvalitativ studie om sykepleiernes erfarte rolle og ansvar for oppfølging av legemiddelbehandling av eldre brukere i hjemmesykepleien.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40712
dc.description.abstractBakgrunn: Det er i dag nasjonal satsning på pasientsikkerhet i forhold til legemiddelbehandling. Legemiddelbehandling har tradisjonelt vært sett på som legemiddelhåndtering (prosessen fra legemidlet er rekvirert til det er utdelt), og er regulert i nasjonale føringer og interne retningslinjer. Oppfølgingen av legemiddelbehandlingen (observasjoner, undersøkelser og tilrettelegging av den enkeltes legemiddelbehandling) er ikke i like stor grad regulert. Sykepleierne i hjemmesykepleien har en sentral funksjon i legemiddelbehandling med nærhet til brukerne og helhetlig tilnærmingsmåte. Bakgrunnslitteraturen viser at sykepleierens rolle og ansvar i forhold til legemiddeloppfølging i liten grad er definert. Hensikt: Målet med studien var å utvikle ny innsikt i om sykepleierne i hjemmesykepleien opplever et gap mellom behovene for og forventningene til legemiddelbehandling. Mer spesifikt var målet å få frem hvordan sykepleierne forstår legemiddeloppfølging; hva de mener ligger i deres rolle og ansvar, og hva de opplever fremmer og/eller hemmer deres funksjon. Metode: Studien har et kvalitativt, eksplorerende forskningsdesign. Utvalget besto av ni sykepleiere som jobber i hjemmesykepleien i en stor kommune på Østlandet. Datasamlingen ble gjort ved to fokusgruppeintervjuer. Datamaterialet ble tatt opp på bånd, transkribert i sin helhet og videre bearbeidet gjennom en tverrgående tekstanalyse. Resultat: Sykepleierne erfarte å ha en viktig rolle og et stort personlig ansvar for oppfølgingen av legemiddelbehandlingen, men de opplevde at funksjonen ikke var definert. Sykepleiernes rolle og ansvar er påvirket av brukernes situasjon, behandlingsapparatet, arbeidsplassen, samt forhold knyttet direkte opp mot den enkelte sykepleiers kunnskaper, erfaringer og interesser. Konklusjon: Til tross for at sykepleierne erfarte å ha et stort ansvar og en sentral rolle i forhold til legemiddeloppfølgingen, opplevde de at oppfølgingen ikke dekket det reelle behovet hos brukerne for å oppnå en forsvarlig og sikker legemiddelbehandling. Erfaringene fra studien tilsier at det kan være behov for et økt fokus for avklaringer og presisering av roller og ansvar, ikke bare for sykepleierne men også opp mot fastlegene, bestillerenhetene og tjenestestedene. Nøkkelord: Pasientsikkerhet, legemiddelbehandling, legemiddeloppfølging, hjemmesykepleie, sykepleiefunksjon, kvalitetsutviklingnor
dc.description.abstractBackground: There is currently national focus on patient safety in relation to drug treatment. Drug treatment has traditionally been seen as medication management (the process from prescription until administration), and is governed by national regulations and internal guidelines. Drug monitoring (observation, surveys and adjustments of drug treatment) is not equally regulated. The nurses in home healthcare has an important function in drug treatment with proximity to users and thereby a holistic approach. The background literature indicates that the nurses role and responsibilities in relation to drug monitoring are only to a small extent defined. Purpose: The aim of this study was to develop new insights about the nurses in home healthcare experience a gap between the needs for and expectations around drug treatment. More specifically, the aim was to reveal how nurses understand drug monitoring; the interpretation of what they their role and responsibilities, and what they experience is supporting or inhibiting their function. Method: The study has a qualitative, exploratory research design. The sample consisted of nine nurses working in home healthcare in a large municipality in eastern Norway. The collection of data was done through two focus group interviews. The data were audiotaped, transcribed in full and further processed through a transverse textual analysis. Results: The nurses experienced having an important role and an important personal responsibility for monitoring drug treatment, however they felt the function was not well defined. The nurses' role and responsibility were influenced by conditions of the users, treatment services, workplace, and factors related directly to the individual nurses knowledge, experience and interests. Conclusion: Despite the fact that the nurses found that they have an important responsibility and a central role in drug monitoring, they experience that the monitoring does not cover the actual needs of users in order to achieve a proper and safe drug treatment. The experiences from the study suggests that there may be a need for clarification and definition of roles and responsibilities for the home healthcare in general; for nurses, GPs, ordering units and service departments. Key words: Patient safety, drug treatment, drug monitoring, home healthcare, nursing function, quality developmenteng
dc.language.isonor
dc.subjectPasientsikkerhet
dc.subjectlegemiddelbehandling
dc.subjectlegemiddeloppfølging
dc.subjecthjemmesykepleie
dc.subjectsykepleiefunksjon
dc.subjectkvalitetsutvikling
dc.titleÅ være blekksprut, brannmann og vaktbikkje. En kvalitativ studie om sykepleiernes erfarte rolle og ansvar for oppfølging av legemiddelbehandling av eldre brukere i hjemmesykepleien.nor
dc.titleBeing a squid, firefighter and watchdog. A qualitative study of experience in role and responsibilities of nurses' for monitoring drug treatment of elderly users in home healthcare.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:02:32Z
dc.creator.authorLoso, Anette Hestdal
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45480
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40712/1/Loso-masteroppgave-2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata