Hide metadata

dc.contributor.authorAmble, Sigmund Thomas Skretteberg
dc.date.accessioned2014-09-07T22:00:56Z
dc.date.available2014-09-07T22:00:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAmble, Sigmund Thomas Skretteberg. Respekt i læreplanen i RLE. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40644
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven i religions- og etikkdidaktikk er læreres forståelse av begrepet respekt slik det opptrer i læreplanen i RLE, og deres vurdering av elevenes evne til å vise respekt. I studien undersøkes det hva lærere legger i dette begrepet generelt, når det opptrer i læreplanens formålsdel, og når det brukes i kompetansemålene. Det undersøkes også hvilke metoder de bruker for å gi vurdering i de av læreplanens kompetansemål som etterspør evne til å vise respekt, hva de ser etter i denne vurderingen, samt i hvilken grad lærere vektlegger disse i sluttvurderingen i RLE. I tillegg undersøkes deres forståelse av, og praksis knyttet til, de beslektede begrepene holdning og allmenndannelse. Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ, nærmere bestemt semi-strukturert intervju. Utvalget bestod av tre RLE-lærere. De innsamlede intervjudataene ble transkribert, kodet og kategorisert, for så å bli studert i lys av det teoretiske rammeverket. Oppgavens teoretiske grunnlag består av tre deler. Den første er den bevissthetsfilosofiske teorien funksjonalisme, hovedsakelig hentet fra Levin (2013) «Functionalism» i Stanford Encyclopedia of Philosophy. Den andre er holdningsbegrepet i Ivar Asheims (1997) «Hva betyr holdninger?». Den tredje er Feinbergs (1973) konseptualisering av respektbegrepet i Some Conjectures about the Concept of Respect. Datamaterialet ses også i lys av læreplanen i RLE og Forskrift til opplæringslova. Hovedfunnene er at informantene har en litt ulik forståelse av hva respekt er. Når begrepet brukes i læreplanens kompetansemål vektlegges atferdsaspektet sterkere enn i andre kontekster. Det er også litt variasjon i forståelsen av hva læreplanen krever at elevene skal vise respekt for. Lærerne gir underveisvurdering i kompetansemålene som etterspør respekt, men de tar dem i liten grad med i sluttvurderingen. Denne studien foreslår at dette kan skyldes at det oppleves ubehagelig å gi karakter på holdningers affektive aspekt, eller at de finner en konflikt i Forskrift til opplæringslova.nor
dc.language.isonor
dc.subjectRLE
dc.subjectreligionsdidaktikk
dc.subjectforståelse
dc.subjectdidaktikk
dc.subjectlæreplan
dc.subjectvurderin
dc.subjectg
dc.subjectholdning
dc.subjectallmenndannelse
dc.subjectsluttvurdering
dc.subjectunderveisvurdering
dc.subjectsummativ
dc.subjectformativ
dc.subjectsemi
dc.subjectstrukturert
dc.subjectintervju
dc.subjectrespekt
dc.subjectfunksjonalisme
dc.subjectbehaviorisme
dc.subjectopplæringslova
dc.subjectforskrift
dc.subjectkompetansemål
dc.subjectoppfatning
dc.subjecttolkning
dc.subjectoppførsel
dc.subjectatferd
dc.subjectadferd
dc.subjectskole
dc.subjectlærere
dc.subjectungdomsskole
dc.subjectreligionsundervisning
dc.subjectreligionsfag
dc.subjectetikk
dc.subjectetikkundervisning
dc.subjectreligion
dc.subjectlivssyn
dc.titleRespekt i læreplanen i RLEnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:23Z
dc.creator.authorAmble, Sigmund Thomas Skretteberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45359
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40644/1/Respekt-i-lreplanen-i-RLE_Master_Amble.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata