Hide metadata

dc.contributor.authorLinberg, Berit Hagemoen
dc.date.accessioned2014-09-07T22:00:55Z
dc.date.available2016-04-29T22:30:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLinberg, Berit Hagemoen. Effekt av en tynn dynamisk såle på smerte og gangfunksjon hos pasienter med revmatoid artritt. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40643
dc.description.abstractFormål: Formålet var å undersøke om en tilpasset tynn dynamisk såle kunne ha umiddelbar effekt på smerte og gangfunksjon hos pasienter som har diagnosen revmatoid artritt (RA) og smerte i forføtter og om sålene var i bruk ett år etter tilpasning. Teoretisk forankring: Smerter i forfot forekommer ofte ved revmatoid artritt (RA), også hos pasienter som antas å være i remisjon (1). Dette kan påvirke gangfunksjon og daglige aktiviteter. Tidligere studier på ulike typer såler og fotsenger har vist effekt på smerte, men det er usikre funn når det gjelder gangfunksjon (2). Sålen som er brukt i denne studien er tynn og antas å passe i de fleste typer sko. Metode: I studien ble det benyttet et eksperimentelt design hvor 21 pasienter med RA og smerter i en eller begge forføtter deltok. Åttien prosent av deltagerne var kvinner. Gjennomsnittsalder (standardavvik) var 54 (11) år og median (range) på sykdomsvarighet var 4 (0.25-25) år. Deltagerne gikk så fort de kunne i 6 minutter (6MWT) og 10 meter (10mWT) med såler (situasjon A) og uten såler (situasjon B). Rekkefølgen for gjennomføring av situasjon A og B ble randomisert, og testleder var blindet for når sålene ble brukt. Begge situasjonene ble gjennomført samme dag. Etter hver testsituasjon ble smerte registrert med en ti centimeter visuell analog skala (VAS) og anstrengelse registrert på en skala fra 1 til 11 (Borg CR10). Forskjellen mellom situasjon A og B ble analysert med Paired Sample t-test på normalfordelte data og Wilcoxon Signed Rank test på ikke-normalfordelte data. Kartlegging etter ett år ble gjort ved hjelp av et strukturert intervju på telefon. Resultater: Median (inter quartil range) på smerte målt med VAS var 19 (15) mm i situasjon A og 36 (27) mm i situasjon B (p<0.001). Resultatet vurderes å være klinisk relevant. Forskjellen mellom de to situasjonene på 6 MWT var ikke statistisk signifikant (p=0.07) og heller ikke på 10mWT (p=0.19) eller Borg CR10 (p=0.31). Etter ett år brukte 86 % av deltagerne sålene, 71 % opplevde at sålene lindret smerter i føttene ved belastning og 57 % av deltagerne anga at sålene bidro til at de kunne gå lengre. Konklusjon: Bruk av en tynn dynamisk såle viste en umiddelbar effekt på smerte ved gange. Den smertelindrende effekten kan støttes av at de fleste deltagerne fortsatt bruker sålen ett år etter tilpasning. Våre funn støttes av tidligere studier.nor
dc.description.abstractObjectives: To investigate the immediate effects of a customized thin dynamic insole on pain and walking ability in patients with rheumatoid arthritis (RA) and forefoot pain and whether the insoles were in use one year afterwards. Background: Forefoot pain occurs often in RA (1), also among patients that are in remission (1). Such pain may limit walking and activities of daily life. Earlier studies on different insoles have shown effect on pain, but there are various results concerning walking ability (2). The insole in this study is thin and can fit into most shoewear. Methods: An experimental study was performed including 21 patients with RA and forefoot pain in either one or both feet. Eighty-one percent of the participants were women. Their mean age (standard deviation) was 54 (11) years and median (range) disease duration was 4 (0.25-25) years. The patients walked as fast as they could in 6 minutes (6MWT) and 10 meters (10mWT) with insoles (situation A) and without insoles (situation B). The order of situation A and B was randomized, and the assessor was blinded for the order of the two situations. Both tests were conducted the same day. Foot pain was assessed by a ten centimeter visual analog scale (VAS) anchored with no or worst pain immediately after situation A and B and perceived exertion was recorded by a numeric scale from 1-11 (Borg CR10). The difference between situation A and B was analyzed using Paired Sample t-test for normally distributed data and Wilcoxon Signed Rank test for not normally distributed data. A one-year follow-up was conducted by a structured telephone interview. Results: The median (inter quartil range) in VAS pain was 19 (15) mm in situation A and 36 (27) mm in situation B (p<0.001). The result is considered to be of clinical relevance. The difference between the two situations in 6MWT was not statistically significant (p=0.07), neither in 10mWT (p=0.19) or Borg CR10 (p=0.31). After one year, 86 % of the participants were still using the insoles, 71 % experienced that the insoles relieved their foot pain and 57% of the participants reported increased walking ability using the insoles. Conclusions: The use of a thin dynamic insole showed an immediate pain relief during walking. The pain modifying effect of the insoles can be supported by the high number of patients still using the soles after one year. Our findings are supported by previous studies.eng
dc.language.isonor
dc.subjectrevmatoid
dc.subjectartritt
dc.subjectsmerte
dc.subjectgangfunksjon
dc.subjectføtter
dc.subjectforføtter
dc.subjectsåle
dc.titleEffekt av en tynn dynamisk såle på smerte og gangfunksjon hos pasienter med revmatoid artrittnor
dc.titleEffect of a Thin Dynamic Insole on Pain and Walking Ability in Rheumatoid Arthritiseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:22Z
dc.creator.authorLinberg, Berit Hagemoen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45340
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40643/1/Linberg_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata