Hide metadata

dc.contributor.authorGrønsleth, Karianne Lehmann
dc.date.accessioned2014-09-07T22:00:13Z
dc.date.available2014-09-07T22:00:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGrønsleth, Karianne Lehmann. Sykepleieres kunnskap om, og holdninger til, trykksårforebygging. En kartleggingsstudie på ortopediske avdelinger på utvalgte sykehus i Norge.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40613
dc.description.abstractSammendrag: Formål: Formål med studien var å kartlegge sykepleiere på ortopediske sengeposters kunnskap om, og holdning til, trykksårforebygging. Litteratur: Litteraturkapittelet omhandler trykksåretiologi, trykksårforebygging og pasienters opplevelse av å leve med trykksår. Videre følger en historisk gjennomgang av trykksårforebygging i lærebøker bukt i norsk sykepleieundervisning. Siste del av teorikapittelet omhandler sykepleieres kunnskap om og holdninger til trykksårforebygging. Metode: Studien var en kvantitativ studie. Instrumentet som ble bukt var et spørreskjema satt sammen av tre deler. Den første delen bestod av bakgrunnsdata, den andre delen bestod av kunnskapsspørsmål og den tredje delen bestod av holdningsspørsmål. Kunnskapsdelen og holdningsdelen er utviklet av en annerkjent forskergruppe i Belgia og oversatt til norsk etter prinsipper for god oversettelse. Begge skjemaene har vært brukt i Norge tidligere. Resultater: 85 sykepleiere besvarte skjemaet. 40,5 % av respondentene hadde tilfredsstillende kunnskap om trykksårforebygging, 94,5 % av respondentene hadde gode holdninger til trykksårforebygging. Det var en svak positiv sammenheng mellom kunnskap og holdninger. Det var positive sammenhenger mellom enkelte elementer i kunnskapsdelen av skjemaet og holdninger. Det var en større andel med dårlig kunnskap blant sykepleiere med mer enn sju års erfaring. Konklusjon: En stor andel av sykepleierne i denne studien hadde god kunnskap om trykksårforebygging. Sykepleierne hadde gode holdninger til trykksårforebygging. Instrumentet brukt i denne studien måler sykepleiernes teoretiske kunnskap. Den teoretiske kunnskapen er bare en del av den kunnskapen en sykepleier innehar. I denne studien ble det ikke undersøkt hvordan sykepleiere utfører trykksårforebygging i praksis. For å kunne gjøre det må det gjennomføres en observasjonsstudie. Til tross for god kunnskap og gode holdninger blant respondentene i denne studien er det viktig at avdelinger og institusjoner har en strategi for trykksårforebygging og jevnlig opplæring og undervisning om trykksårforebygging for alle yrkesgrupper som er innblandet i trykksårforebyggende arbeid.nor
dc.description.abstractAbstract: Purpose: The purpose of this study was to map out nurses at orthopedic wards knowledge of and attitudes towards prevention of pressure ulcers. Literature review: The chapter of literature deals with the aetiology of pressure ulcers, prevention of pressure ulcers and the patients experience with pressure ulcers. Further follows a historical walkthrough of Norwegian schoolbooks dealings with prevention of pressure ulcers. The last chapter deals with the nurses knowledge and attitudes regarding prevention of pressure ulcer. Method: This study was a quantitative study. The instrument used was a three-part questionnaire. The first part consisted of background data, the second part consisted of questions regarding knowledge and the third part consisted of questions regarding behavior. The second and third part is developed by a recognized group of researchers in Belgium and translated to Norwegian using principles of good translation. Both questionnaires have earlier been put to use in Norway. Results: 85 nurses responded. 40.5 % of the respondents had a satisfactory knowledge of prevention of pressure ulcers. 94.5 % of the respondents had positive attitudes regarding prevention of pressure ulcers. There was a slight positive coherence between knowledge and behavior. There was a positive coherence between certain elements in the knowledge part and the attitude part of the questionnaire. Among the nurses with more than seven years of work experience, there was a greater part with low knowledge. Conclusion: A greater part of the nurses in this study had a good knowledge of the prevention of pressure ulcer. The nurses had positive attitudes regarding the prevention of pressure ulcer. The instrument used in this study measures the nurses theoretical knowledge. The theoretical knowledge is only a part of the total knowledge a nurse holds. In this study the practical aspect was not looked at. For that, an observational study must be done. In spite of good knowledge and positive attitudes among the respondents in this study, it s important that the wards and institutions have a strategy regarding the prevention of pressure ulcer. Frequent training and teaching of all occupational groups involved in the work of the prevention of pressure ulcer, are also important.eng
dc.language.isonor
dc.subjectTrykksår
dc.subjecttrykksårforebygging
dc.subjectforebygging
dc.subjectkunnskap
dc.subjectsykepleie
dc.subjectholdninger
dc.subjectteoretisk
dc.subjectkunnskap
dc.subjectpraktisk
dc.subjectkunnskap
dc.titleSykepleieres kunnskap om, og holdninger til, trykksårforebygging. En kartleggingsstudie på ortopediske avdelinger på utvalgte sykehus i Norge.nor
dc.titleThe Nurses Knowledge and Attitude towards Pressure Ulcers Prevention. A charting study at orthopedic wards at selected Norwegian hospitals.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:02:47Z
dc.creator.authorGrønsleth, Karianne Lehmann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45317
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40613/1/Gronsleth-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata