Hide metadata

dc.contributor.authorSamstad, Maren Hollakleiv
dc.date.accessioned2014-09-05T22:00:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSamstad, Maren Hollakleiv. Sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge med Down syndrom. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40511
dc.description.abstractProblemområde Min deltagelse i Autismeenheten-National kompetanseenhet for autisme bygger på en faglig interesse for kartlegging av vansker hos barn og unge. Autismeenhetens fokus på kartlegging av autismevansker hos Down syndrom (DS) var dermed et tema som vedrørte mitt interessefelt. Likevel hadde jeg en intensjon og en større interesse for å undersøke sosio-emosjonell fungering hos barn og unge med Down syndrom. Etter min oppfatning hviler samfunnets fokus på en forståelse av at denne gruppen i stor grad er funksjonelle og sosiale mennesker. Kunnskap og forskning på sosial fungering hos DS er dermed sett på som mangelfull. Følgelig er målet å bidra med å utvide det begrensede forskningsområdet ved kartlegging av sosio-emosjonell vansker hos barn og unge med Down syndrom. Følgende problemstilling og underspørsmål er valgt for denne studien: I hvilken grad forekommer sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge med Down syndrom? - Hvordan er forekomsten fordelt i aldersgruppene 4-6, 7-10,11-14 og 15-18 år? - Hvilke faktorer kan være med å forklare forekomsten av sosiale og emosjonelle vansker? Metode Studiet bygger på en kvantitativ metode for å undersøke hvor utbredt sosio-emosjonelle vansker er hos barn og unge med Down syndrom. Datamaterialet er innsamlet ved spørreskjemaene Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Social Communication Questionnaire (SCQ) og et spørreskjema utviklet av Autismeenheten. Analysen er gjennomført ved bruk av Statistical Package for the Social Science (SPSS). Utvalget består av 175 barn og unge med Downs syndrom. Resultat og konklusjon Sosio-emosjonelle vansker er definert ut ifra spørreskjemaet Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og innbefatter områdene prososial atferd, problemer med venner, hyperaktivitet, emosjonelle symptomer og atferdsproblemer. Mine funn viser at hele 77 % har vansker med prososial atferd og forekomsten er høy i alle aldersgruppene. Utbredelsen av problemer med venner viser samme trend. 54 % viser vansker med vennerelasjoner i utvalget, der de eldste har større utfordringer enn de yngste. Tidligere oppfatning av at mennesker med Down syndrom fungerer godt sosialt bør derfor nyanseres. Hyperaktivitet er også representert med en relativ høy forekomst. 22 % av utvalget viser hyperaktiv atferd, noe som betyr at nesten en fjerdedel strever med dette. Symptomene vises i større grad hos de yngre enn hos de eldre. Atferdsproblemer er rapportert med noe lavere prosentandel enn både hyperaktivitet, problemer med venner og vansker med prososial atferd. 14 % har atferdsproblemer i dette utvalget, der de eldste viser mer atferdsproblemer enn de yngre. Resultatene viser også at vansker med prososial atferd, hyperaktivitet og problemer med venner viser seg å ha sammenheng med mental retardasjonsgrad. Alle områdene innenfor oppgavens definisjon på sosio-emosjonell vansker har også sammenheng med autismespekterforstyrrelser. Mental retardasjon og autismespekterforstyrrelser kan dermed være forklarende faktorer på forekomsten av sosio-emosjonelle vansker. Samtidig kan strukturopptatthet være en betydelig faktor for forekomsten av emosjonelle symptomer.nor
dc.language.isonor
dc.subjectSosiale
dc.subjectog
dc.subjectemosjonelle
dc.subjectvansker
dc.subjectbarn
dc.subjectog
dc.subjectunge
dc.subjectDown
dc.subjectsyndrom
dc.titleSosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge med Down syndromnor
dc.titleSocial and emotional difficulties in children and adolescents with Down's syndromeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-06T22:02:19Z
dc.creator.authorSamstad, Maren Hollakleiv
dc.date.embargoenddate3014-05-27
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45269
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40511/1/Den-ferdige-masteroppgaven-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata