Hide metadata

dc.contributor.authorOlsen, Stine Bergliot
dc.date.accessioned2014-08-21T22:02:01Z
dc.date.available2014-08-21T22:02:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationOlsen, Stine Bergliot. Kommunal medfinansiering; gode intensjoner, svake insentiver? En analyse av faktorer som kan forklare variasjoner i antall innleggelser omfattet av kommunal medfinansiering, med separate analyser for befolkningen over 80 år.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40036
dc.description.abstractBAKGRUNN: Den 1. januar 2012 trådte samhandlingsreformen i kraft i Norge. Formålet var å skape bedre samhandling og koordinering mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Et av virkemidlene var innføringen av kommunal medfinansiering av medisinske innleggelser, som skulle skape et økonomisk bindeledd mellom behandlingsnivåene. Samtidig fikk kommunene en økning i frie inntekter hvor intensjonen var at midlene skulle brukes til en oppbygging av det kommunale tilbudet. Til sammen skulle grepene redusere presset på spesialisthelsetjenestene i form av færre innleggelser. FORMÅL: Først å analysere om det skjer en endring i det kommunale tilbudet etter innføringen av KMF, deretter å analysere om det skjer en endring i antall innleggelser, med separate analyser av befolkningen over 80 år. Mer spesifikt vil oppgaven analysere hva som kan forklare variasjoner mellom kommunene i antall innleggelser, og om en eventuell reduksjon i antall innleggelser over tid kan forklares med innføringen av KMF. METODE: Data som beskriver kommunalt tilbud og antall innleggelser for tidsperioden 2010-2013 er brukt til å analysere endringer etter innføringen av KMF, og danner studiens avhengige variabler. Analysene utføres ved hjelp av t-tester samt multivariate lineære regresjonsanalyser for å kontrollere for uavhengige variabler som kan forklare variasjoner mellom kommunene. Endringer i antall innleggelser er analysert på tertialnivå ved to innfallsvinkler for å imøtekomme et endogenitetsproblem, samt at det i disse analysene inkluderes faste effekter for sesongvariasjon og helseforetak. RESULTATER: Analysene kan ikke dokumentere en entydig oppbygging av det kommunale tilbudet. Resultatene viser at tilbudet har en signifikant negativ korrelasjon med antall innleggelser for aldersgruppen over 80 år, særlig dekningsgraden av institusjonsplasser. For aldersgruppen over 80 år antyder resultatene likevel økt antall innleggelser, mens ved en avgrensning til akuttinnleggelser er det ingen signifikant endring i aldersgruppen. For totalbefolkningen indikerer resultatene en signifikant reduksjon i antall innleggelser, men for innleggelser ikke omfattet av KMF observeres en enda sterkere signifikant reduksjon. Samlet indikerer resultatene at KMF ikke har gitt de forventede effekter.nor
dc.language.isonor
dc.titleKommunal medfinansiering; gode intensjoner, svake insentiver? En analyse av faktorer som kan forklare variasjoner i antall innleggelser omfattet av kommunal medfinansiering, med separate analyser for befolkningen over 80 år.nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-22T22:03:35Z
dc.creator.authorOlsen, Stine Bergliot
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44796
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40036/7/OlsenMaster.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata