Hide metadata

dc.contributor.authorHaukeland, Martin Strøm
dc.date.accessioned2014-08-14T22:00:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHaukeland, Martin Strøm. Festen som aldri slutter. En avhandling basert på intervjuer og deltagende observasjon av unge mannlige kokainbrukere. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39850
dc.description.abstractI avhandlingen Festen som aldri slutter forsøker jeg å gi svar på følgende problemstilling: Hva ligger det i bruken av det narkotiske stoffet kokain, sett fra brukerens perspektiv? Avhandlingen stiller også en rekke underproblemstillinger knyttet til definisjoner av avhengighet, inngangen til rusbruken, kokainmarkedet, og ritualer som jeg knytter til kokainbruken. Avhandlingen er et resultat av datainnsamling gjennom deltagende observasjon og ustrukturerte kvalitative intervjuer med forskjellige kokainbrukere. Avhandlingens første del viser jeg hvordan jeg har gått frem i forhold til prosjektets metoder for innsamling av empiri, samt stiller enn rekke forskningsetiske spørsmål som kan knyttes til avhandlingens tema og metode, og analyse. I denne delen av avhandlingen gi en kort beskrivelse av de forskjellige personene som er en del av utvalget i avhandlingen. Jeg vil videre presentere data fra prosjektets deltagende observasjon, for å gi et innblikk i noen av informantenes rusbruk, samtidig som jeg tolker en rekke fenomener knyttet til rusbruken, som senere vil bli tolket og analysert videre i avhandlingen. I avhandlingen neste del, forsøker jeg å tolke hvordan mine informanter begynte med kokain, og videre forøker å drøfter deres erfaringer lys av Howard S. Beckers beskrivelser om inngangen til cannabisbruk gjennom hans utgivelse Outsiders fra 1973. Jeg viser videre i avhandlingen hvilken betydning alkoholkonsum har for kokainbruken, og hvordan dette kan tolkes i forhold til kokainrusens virkninger. Avhandlingen tar også enkelte ritualer knyttet til informantenes kokainbruk. Jeg prøver å vise hvordan mine informanters tenker om deling av kokain med andre, og drøfter dette opp mot Marcel Mauss teorier om gavebytte i arkaiske samfunn, gjennom hans utgivelse Gaven. Videre vil jeg drøfte kokainbruken som en form for overgangsritual opp mot hvordan man kan se bruken som en form for brudd fra hverdagen. Deretter tar jeg for meg forskjellige definisjoner mine informanter har i forhold til avhengighet og misbruk av kokain. Jeg forsøker å vise hvordan tanker om avhengighet og definisjoner rundt tema kan bli sett på som enn nøytraliseringsteknikk, i lys av Matza og Sykes teorier om avvikergrupper, der de mener samfunnets lovregulerte lovbrudd kan bli sett på som greit i en innad i en delkultur. Avhandlingen tar også opp hvordan informantene bevisst skjuler kokainbruken sin mot visse personer, og ser dette i lys av Howard S. Beckers toerier om secret deviance (Becker 1973:20-21). I avhandlingens siste del tar jeg for meg de forskjellige markedene for kokain som mine informanter har et forhold til, og gir til slutt en konklusjon satt opp mot avhandlingens problemstillinger.nor
dc.language.isonor
dc.subjectKokainbruk
dc.subjectnarkotikabruk
dc.titleFesten som aldri slutter. En avhandling basert på intervjuer og deltagende observasjon av unge mannlige kokainbrukerenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-08-14T22:00:09Z
dc.creator.authorHaukeland, Martin Strøm
dc.date.embargoenddate3014-05-05
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44621
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39850/1/Haukeland_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata