Hide metadata

dc.contributor.authorRattke, Kristin Ursula Ida
dc.date.accessioned2014-05-08T22:00:16Z
dc.date.available2014-05-08T22:00:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRattke, Kristin Ursula Ida. Konservering av lerretsmaleriet Alexander den Store kroner Roxana. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39165
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg konserveringen av oljemaleriet Alexander den Store kroner Roxana. Maleriet ble kjøpt av nåværende eiere på Christiania auksjonsforretning AS i 2004 som mytologisk motiv av ukjent kunstner. Det har blitt behandlet tidligere, blant annet er det beskåret og dublert. I tillegg var store deler av motivet dekket av sekundære fargelag. Strukturelt sett var maleriet i forholdsvis god stand da det ble levert inn til studiet våren 2013. Derimot dekket tykke lag av nedbrutt ferniss, misfargede retusjer og overmalinger maleriets overflate. Målene for oppgaven var å sannsynliggjøre maleriets proveniens og å identifisere opprinnelige materialer og teknikker, samt belyse den tidligere behandlings- og eierhistorikken. Kartlegging av maleriets tilstand var også viktig og utslagsgivende for valg av behandlingsmetoder og -materialer. Innledningsvis ble maleriet undersøkt med visuelle metoder, fotoanalytiske teknikker (røntgen-, IR-, FFIR- og UV-opptak) og XRF-målinger. Tolkningene av disse undersøkelsene dannet grunnlag for hvilke prøveuttak som ble tatt. Lerretsfibre, tverrsnitt av fargestrukturer og dubleringslim ble analysert i lysmikroskop og SEM-EDS. Mikroprøver fra imprimaturaen, dublerings- og papirkantlimet ble undersøkt med FTIR. Resultatene fra alle analysene ble dokumentert og er samlet i oppgavens appendiks. Ved hjelp av undersøkelsene ble det påvist pigmenter som blytinngul, asuritt, smalt og sinober i opprinnelige fargelag og dermed kan maleriet dateres til 1600-tallet. Funn av litopon i dubleringsklister og PVAC-lim i de pålimte papirremsene gav indikasjoner på når tidligere behandlinger kan ha skjedd. Videre gav påvisning av blysåper i imprimaturaen indikasjoner på maleriets tilstand. Blant de viktigste inngrep under behandling var reduksjon av det syntetiske limet, fjerning av sekundære farger og fernissrensing, samt montering av en bakplate.nor
dc.description.abstractThis master dissertation concerns the conservation of the oil painting Alexander the Great crowning Roxana. The painting was bought by the owners as a mythological motif by an unknown artist at the auction house Christiania auksjonsforretning AS in 2004. It has been treated previously, and, among other issues, the tacking margins have been trimmed and the painting was lined. Moreover, parts of the motif were covered with secondary paint layers. The painting was in relatively fair condition from a structural point of view when it was delievered to the studio in spring 2013. However, thick layers of deteriorated varnish, retouches and overpaint covered the surface of the painting. Goals of the dissertation were to establish a probable provenance and to identify original materials and techniques, as well as to shed light on the treatment- and owner history of the painting. It has also been important to map the condition of the painting in order to choose appropriate treatment methods and materials. The painting was examined with visual methods, photo analytic techniques (X-ray-, IR-, FCIR- and UV-recordings) and XRF. The interpretation of the examinations influenced the sample taking. Canvas fibres, cross sections of paint layers and lining glue were analyzed with light microscopy and SEM-EDS. Micro samples from the imprimatura, lining and paperstrip glue were examined with FTIR. The results of the analyses were documented and can be found in the appendix. Through examinations it was possible to establish that pigments such as lead tin yellow, azurite, smalt and vermilion in original paint layers. Therefore, the painting can most probably be dated to the 17th Century. Detection of lithopone in the lining glue and PVAC glue in the paperstrips can indicate when prior treatments were undertaken. Furthermore, lead soap formation in the imprimatura layer indicated the condition of the painting. Some of the most important treatments in this project were the reduction of the synthetic glue, the removal of secondary paint and varnish layers, as well as the attachment of a backing board.eng
dc.language.isonor
dc.subjectlerretsmaleri
dc.subject1600
dc.subjecttallet
dc.subjectErasmus
dc.subjectQuellinus
dc.subjectII
dc.subjectPeter
dc.subjectPaul
dc.subjectRubens
dc.titleKonservering av lerretsmaleriet Alexander den Store kroner Roxananor
dc.titleThe conservation of the oil painting Alexander the Great crowning Roxanaeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-05-08T22:00:15Z
dc.creator.authorRattke, Kristin Ursula Ida
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44069
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39165/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata