Hide metadata

dc.contributor.authorRyr, Erik
dc.date.accessioned2014-04-23T22:00:19Z
dc.date.available2014-04-23T22:00:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRyr, Erik. Ledelse, maktfordeling og personalomsorg på norske filmsett.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39106
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes hvordan norske filminnspillinger ledes, hvordan makt fordeles, og hvordan lederne behandler sine medarbeidere. 10 informanter hentet fra alle sider av filmbransjen forteller oss om sine erfaringer gjennom semi-strukturerte intervjuer. Ved hjelp av sammenlignende analyse behandles det innsamlede materialet på to måter: Kultur og adferd på filmsett sammenlignes med tilsvarende praksiser på andre områder, mens meninger og holdninger hos informantene undersøkes med fokus på enighet eller ulikhet i oppfatninger. Videre er hele datasettet underkastet en tematisk analyse på jakt etter ytterligere informasjon. Sentrale funn inkluderer: Filminnspillinger organiseres ved hjelp av en tosidig maktstruktur som sørger for at to helt ulike virksomhetsverdener fungerer sammen: Det byråkratiske og det artistiske området. Makt fordeles til avdelinger med stor autonomi og skaper ved dette en sammensatt styringskultur. Design så vel som tekniske avdelinger organiseres i tråd med gamle håndverkstradisjoner, mens aktørenes autoritet fortrinnsvis er uformell og bygger på omdømme. Lederskap utvikles gjennom arbeidserfaring, og øves nesten aldri utenfor jobbsituasjonen. Arbeidet på filminnspillinger karakteriseres som "kreativt stimulerende", "morsomt" eller som "givende lagarbeid", mens lønn ikke ansees som viktigste motivasjon for innsats. Det forventes at lederne har mer fokus på prosessen med å skape filmen, enn på medarbeidernes velferd. Allikevel sørger en sterk felleskapsfølelse for at stabsmedlemmene tar vare på hverandre. Ledere i film viser liten bevissthet om kollektiv flyt, og mangler ofte gode evalueringsrutiner.nor
dc.description.abstractAbstract. In this paper effort is taken to investigate how leadership is organized and power is distributed on film sets. 10 informants from the film business, gathered from all layers of work, tell us about their experience trough semi-structured interviews. A comparative analysis is conducted two ways in the examination of the data set: On-set culture and behaviour are compared with similar phenomenons in organizations on a general level, while views and attitudes among the informants are mapped in search for similarities and disagreements. Finally, additional themes are identified and analyzed through thematic analysis. Central findings include: Filmshoots are organized through a dual-power model constructed to make two different "worlds" of enterprise cooperate: The artistic and the bureaucratic fields. Power and influence are distributed to layers of relatively great autonomy, and thereby create multiple systems of rule. Art- as well as technical departments are organized similar to old traditions of the handcrafting business. Authority is informal and rests upon "merit". Leadership is developed through work experience, and is almost never trained outside the filmmaking-situation. Working on a film set is described as "creatively fulfilling", "fun" or "cooperatively stimulating". Payment is not considered as the main motivation for effort. Leaders are expected to focus on the creation of the movie, and less on the welfare of the crew. Never the less, a strong feeling of unity among crew members make them care for each other. Leaders of film production display small focus on cognitive tools of positive behaviour, like "flow", and have little routines for evaluating projects. Key issues: Dual-power organizational model, informal Authority by merit, Leadership training by work experience, feeling of unity - money not main motivation, low focus on positive cognitive tools and little routines for evaluating projects.eng
dc.language.isonor
dc.subjectTosidig
dc.subjectmaktstruktur
dc.subjectuformell
dc.subjectomdømmesautoritet
dc.subjectledetrening
dc.subjectgjennom
dc.subjectarbeid
dc.subjectfelleskapsfølelse
dc.subjectpenger
dc.subjectikke
dc.subjecthovedmotivasjon
dc.subjectlav
dc.subjectbevissthet
dc.subjectom
dc.subjectflyt
dc.subjectog
dc.subjectsvake
dc.subjectrutiner
dc.subjectfor
dc.subjectprosjektevaluering
dc.titleLedelse, maktfordeling og personalomsorg på norske filmsett.nor
dc.titleManagement, distribution of power and personal care on norwegian film sets.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-04-23T22:00:19Z
dc.creator.authorRyr, Erik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-44024
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39106/1/Ryr_Ledelsenorskefilmsett.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata