Hide metadata

dc.contributor.authorOrkelbog, Cathrine
dc.date.accessioned2014-03-28T22:09:50Z
dc.date.available2014-03-28T22:09:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationOrkelbog, Cathrine. En blek svepning där du ligger och uteblir. En fenomenologisk undersøkelse av Katarina Frostensons Stränderna. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/39036
dc.description.abstractAvhandlingen presenterer en lesning av diktet Stränderna av den svenske forfatteren Katarina Frostenson (1953-), der spørsmålet om hva det innebærer å erfare den døde kroppen, samt å uttrykke denne erfaringen poetisk, står sentralt. Avhandlingen anvender seg av tre overordnede analytiske begreper, ”tilsynekomst”, ”metafor” og ”spatialitet” og argumenterer for at Frostenson via disse strukturene forsøker å gi denne problemstillingen en poetologisk behandling. Innledningen kontekstualiserer Frostenson innenfor den kontinentale modernismen, og viser hvordan erfaringen av liket har vært et gjennomgående tema i forfatterskapet. Spørsmålet om hvordan man bør forholde seg til Frostensons sammenveving av denne erfaringen med hennes uttrykkelige ønske om å framstille det sanne og vesentlige ved verden diskuteres. Dessuten pekes det på noen epistemologiske og etisk-estetiske problemstillinger knyttet til anvendelsen av liket som poetisk objekt. I kapittel 1 diskuteres begrepet ”tilsynekomst” utførlig, og det vises hvilken relevans dette uttrykket har for teksten. Kapitlet tar for seg tekstens utforskning av ulike erfaringsformer, og argumenterer for at den utforsker former for innsikt som er motsetningsfulle – både epistemologisk og moralsk – fordi de betinges av dødens og språkets negasjon av sitt objekt. Ved hjelp av Maurice Blanchots bok L’Espace littéraire pekes det på de fenomenologiske likhetstrekkene mellom et lik og det litterære verket, og det argumenteres for at denne likhetsrelasjonen er uttrykk for en erkjennelsesform som er særegen for poesien. Kapittel 2 tar for seg diktes tematisering av steder, og argumenterer for at teksten lar erkjennelsesformene den omtaler betinges av spatiale strukturer. Lesningene behandler spesielt metaforene som opptrer i tilknytning til denne tematikken. Det argumenteres for at metaforene har en ekspanderende funksjon, og at de kan leses som en negativ utvidelse av tekstens forestillingsrom. Metaforene demonstrerer hvordan stedstematikken er knyttet til etableringen av et negativt erkjennelsesrom, og kapitlet benytter seg av Martin Heideggers refleksjoner over poesien og stedet, blant annet slik disse er uttrykt i Parmenides. Det framsettes en hypotese om at Stränderna artikulerer en form for etikk som er paradoksal, fordi den består i å la verden bli omsluttet av den uutgrunneligheten det negative rommet forlener den med. I kapittel 3 gjenopptas tekstens forhold til en større litteraturhistorisk og litteraturteoretisk kontekst. Det argumenteres for at teksten må plasseres innenfor den kontinentale modernismens poetologiske debatter, og at den kan leses som en kommentar til spørsmålet om ”das Wie” sin plass i poesien. Ved hjelp av referanser til Strändernas resepsjonshistorie påpekes dilemmaer omkring plasseringen av den innenfor konkretismen, og det argumenteres for at spatialiteten i teksten representerer en spesifikk metodologisk utfordring i arbeidet med den. Kapitlet viser hvordan tekstens rom må leses både som spatiale, typografiske og metaforiske strukturer, og benytter seg av fenomenologien for å antyde at Stränderna reartikulerer noen posisjoner innenfor denne tradisjonens metaforteori, det vil si om metaforens evne til å fungere erkjennelsesskapende.nor
dc.language.isonor
dc.subjectKatarina Frostenson
dc.subjectSträndarna
dc.subjectmetafor
dc.subjectfenomenologi
dc.subjectspatialitet
dc.titleEn blek svepning där du ligger och uteblir. En fenomenologisk undersøkelse av Katarina Frostensons Strändernanor
dc.titleA phenomenological study of Katarina Frostenson'seng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-28T22:09:49Z
dc.creator.authorOrkelbog, Cathrine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-43160
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/39036/9/Orkelbog+masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata