Hide metadata

dc.date.accessioned2014-03-13T11:39:35Z
dc.date.available2019-03-13T23:45:30Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-11-13en_US
dc.identifier.citationOdland, Liv Marie Flaten. Å bli som andre. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38849
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av sykelig fedme er stadig økende i Norge og resten av verden. Effektstudier har gitt dokumentasjon i favør av kirurgisk fremfor konservativ behandling for den tyngste gruppen pasienter (KMI>30) med hensyn til en større og mer vedvarende vektreduksjon, samt bedret livskvalitet. Kvalitativ forskning har imidlertid vist at vektreduserende kirurgi ikke gir entydig like positive resultater som kvantitativ forskning viser. Formål: Formålet med denne studien var å undersøke nærmere hvordan hverdagslivet blir etter gastrc bypass-kirurgi (GBP), og på hvilke måter endring til en lettere kropp kan få betydning i ulike sosiale situasjoner og relasjoner. Teoretisk forankring: Studien er basert på et interaksjonistisk perspektiv med Goffman -inspirert analyse. Metode: I studien er det benyttet en kvalitativ metode. Empirisk materiale ble frembrakt gjennom individuelle dybdeintervju av seks kvinner og menn med ulik alder, sivilstatus, utdanning og yrkesbakgrunn, som alle hadde gjennomgått GBP et halvt til ett år før intervjutidspunktet. Det interaksjonistiske perspektivet ble lagt til grunn under utarbeidelse av intervjuguide og i videre analyser, inspirert av Erving Goffman (1992) i tematisk fortolkning av hverdagslige situasjoner og roller. Resultater / konklusjon: Analysene resulterte i tre sentrale tema som illustrerte betydelige endringer i hverdagslivet, henholdsvis rørlighet, synlighet og nye roller. Det var blitt lettere å bevege seg og bli sett av andre etter vektreduksjonen, og gjennom dette også lettere å være mer aktivt deltagende i det sosiale liv. Den nye kroppen fikk betydning for hvem deltagerne er i det sosiale rom, der de ble sett og oppfattet på nye måter med endret sosial identitet. Analysene viste at de deltok på nye måter og fant nye forståelser av hvordan det skulle samhandles og hvilke roller de nå spilte i ulike interaksjoner. Hverdagslivet hadde endret seg på måter som gjorde at de kunne delta mer på lik linje med andre, noe som viste seg å ha betydning for opplevd normalitet og bedring. Nøkkelord: Kvalitativt intervju, fedme, vektreduserende kirurgi, sosial identitet, hverdagsliv.nor
dc.description.abstractAbstract Background: The occurrence of morbid obesity is an increasing problem in Norway as well as worldwide. The medical research on morbid obesity has shown that surgery is generally more effective than a conservative treatment in producing dramatic and sustained weight loss and also improvements in quality of life. However, qualitative research has shown that bariatric surgery does not provide unambiguous positive results. Purpose: The aim of this study was to gain knowledge about how everyday life turns out after gastric bypass surgery (GBP), and in what ways weight reduction may have implications in different social situations and relationships. Theory: The study applied an interactional perspective with Goffman-inspired analysis. Method: A qualitative method with semi-structured interviews was used to collect data from six men and women of different age, marital status, education and professional background, who had undergone GBP about one year prior to the interview. An interactional perspective was applied during the preparation of an interview guide and further analysis, inspired by Erving Goffman (1992) in thematic interpretation of everyday situations and roles. Results / conclusion: The analysis resulted in three main subjects that illustrated significant changes in everyday life, as mobility, visibility and new roles. After weight reduction the participants found it easier to move and to be seen, and therefore also easier to participate more actively in social life. The analysis showed that they now participated in new ways, and that they had to find new understandings of how to interact and what roles to play in new settings. The new body after weight reduction was highly significant for the participant’s social identity and who they now are in the social life. Everyday life had changed in ways that enabled them to participate more similar to other people, which proved to be significant for perception of normality and recovery. Keywords: Qualitative interviews, obesity, weight loss surgery, social identity, everyday life.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ bli som andre : Om sosial identitet etter vektreduserende kirurgien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-03-13en_US
dc.creator.authorOdland, Liv Marie Flatenen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Odland, Liv Marie Flaten&rft.title=Å bli som andre&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-42317
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo172280en_US
dc.contributor.supervisorAnne Marit Mengshoelen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38849/3/Master-Liv-Marie-Flaten-Odland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata