Hide metadata

dc.contributor.authorLarsen, Frédéric André Eftevåg
dc.date.accessioned2014-02-22T22:10:46Z
dc.date.available2015-02-12T23:30:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLarsen, Frédéric André Eftevåg. Organisasjonsforpliktelse i sikkerhetspsykiatrien. Hva slags forpliktelse og overfor hvem?. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38426
dc.description.abstractÅ jobbe i sikkerhetspsykiatriens døgnenheter kan være krevende. Trusler om vold og basketak forekommer. Behandlingsløpene er ofte svært langvarige og pasientgruppen er krevende. Likevel later de ansatte til å trives med arbeidet sitt og de blir stående i jobben over lengre tid. Organisasjonsforpliktelse (organizational commitment) omhandler de ansattes psykologiske tilknytning til en organisasjon og kan bidra til å forutsi "turnover", de ansattes atferd og ytelse. Det er ulike ting ledere kan gjøre for å påvirke de ansattes forpliktelse overfor organisasjonen. Denne oppgaven forsøker å belyse ulike observerbare former for organisasjonsforpliktelse hos de ansatte i sikkerhetspsykiatrien og se nærmere på hvilke tiltak ledere kan gjennomføre for å øke organisasjonsforpliktelsen blant de ansatte. Problemstillingene er formulert slik: Hvilke former for, og "grader" av, organisasjonsforpliktelse kan observeres hos ansatte på sikkerhetspsykiatriske enheter ? Hva kan en leder gjøre for å øke graden av affektiv organisasjonsforpliktelse hos de ansatte ? Oppgaven er kvalitativ. Seks informanter fra tre sikkerhetspsykiatriske enheter har blitt intervjuet. Teorien er hentet fra fagbøker og nettbaserte artikler. Undersøkelsen viser at det knyttes sterke bånd mellom de ansatte i sikkerhetspsykiatrien og at det finnes elementer av affektiv forpliktelse og kontinuasjonsforpliktelse, mens den normative forpliktelsen kan være vanskeligere å finne. Det er en avstand mellom de sikkerhetspsykiatriske enhetene og helseforetakene de er organisert under, og det kan være krevende for ledere å gjennomføre konkrete tiltak knyttet til teorien om organisasjonsforpliktelse og samtidig jobbe i tråd med helseforetakenes målsetninger og verdier. Undersøkelsen viser også at det er behov for ytterligere forskning i feltet.nor
dc.description.abstractMedium security forensic units can be challenging workplaces. Threats of violence and struggle occurs. Treatment of patients can take several months, even years. Still, the staff of these units seem to like their work and they remain employed for a long time. Organizational commitment deals with employee's psychological attachment to an organization and can help predict turn over, employee behavior and performance. There are various things managers can do to influence the organizational commitment of the employees. This master thesis attempts to shed light on various observable forms of organizational commitment among employees in medium security forensic units and to look at some of the measures managers can implement to increase organizational commitment among employees. The thesis is qualitative. Six informants from three medium security forensic units have been interviewed . The theory is derived from books and online articles . The data shows that strong bonds evolve between employees in these kinds of forensic units. There are elements of affective commitment and continuance commitment, while the normative commitment can be difficult to observe. It can be difficult for managers to implement specific measures related to the theory of organizational commitment while working in line with the health authorities' objectives and values. The survey also shows that there is a need for further research in the field.eng
dc.language.isonor
dc.subjectorganizational
dc.subjectcommitment
dc.subjectaffective
dc.subjectcommitment
dc.subjectcontinuance
dc.subjectcommitment
dc.subjectnormative
dc.subjectcommitment
dc.subjectforensic
dc.subjectpsychiatry
dc.subjectmanagement
dc.titleOrganisasjonsforpliktelse i sikkerhetspsykiatrien. Hva slags forpliktelse og overfor hvem?nor
dc.titleOrganizational Commitment in medium security forensic units.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-02-23T22:10:18Z
dc.creator.authorLarsen, Frédéric André Eftevåg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-41505
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38426/1/MASTEROPPGAVE-LARSEN.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata