Hide metadata

dc.contributor.authorAliti, Shermine
dc.date.accessioned2014-02-15T22:09:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAliti, Shermine. En mulig suksesshistorie: Om oppbyggingen av politivesenet i Kosovo og det norske bidraget. Master thesis, University of Oslo, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/38303
dc.description.abstractSikkerhetsrådsresolusjon 1244 av 1999 gjorde internasjonal tilstedeværelse mulig i Kosovo. FN, OSSE, EU og mange andre ikke statlige organisasjoner arbeidet for å opprettholde fred og gjenopprette Kosovo. Resolusjonen dannet også et grunnlag for opprettelsen av et lokalpoliti. I september 1999 åpnet Politiskolen i Vushtri, og den første generasjonen av politibetjenter bestod av 176 personer. Forskere på feltet transnasjonal polisiær virksomhet har lenge vært opptatt av betydningen og utfordringene når politistyrker på tvers av landegrenser samarbeider og påvirkningskraften som kriminalpolitiske modeller kan ha. FNs skiftende rolle fra opplæring og rådgiving til å inkludere utøvende politimyndighet innebærer et steg i retning av et mer omfangsrikt oppdrag. Over 12 000 politifolk deltar i FNs femten fredsbevarende oppdrag, lite tilsier at omfanget blir redusert, og det er derfor av interesse for kriminologien å studere innholdet i transnasjonal polisiær virksomhet med bakgrunn i internasjonale politioperasjoner. Som grunnlag for å kunne besvare min hovedproblemstilling; hvorvidt politimodeller kan overføres mellom jurisdiksjoner har jeg tatt utgangspunkt i opprettelsen av politiet i Kosovo. Datamaterialet består av intervjuer med norske politibetjenter som har vært i utenlandsopphold, politibetjenter i Kosovo og sentrale personer ved Politiskolen i Kosovo. Oppgaven retter fokus på overføringsverdi og påvirkningskraft samt utfordringene som finnes i fredsbevarende politioppdrag. Å intervjue politibetjenter fra både Norge og Kosovo gir en enestående mulighet til å undersøke bidragsgiver og bidragsmottaker. Maktforholdene som kan tenkes å foreligge mellom partene er også en del av oppgaven og drøftes i forhold til kunnskap og viten om politiet og polisiær virksomhet. I samsvar med tidligere forskning pekes det i intervjuene på utfordringer ved politioppdrag, det vil si utfordringer som gjør arbeidet med å etablere velfungerende institusjoner i krigsherjede og post-konflikt land en særdeles vanskelig, men ikke umulig oppgave. Utfordringene er mange: kommunikasjonsproblemer, lite smidig samarbeidsstruktur, uklare oppgavedefinisjoner, maktkamper, uklart hierarki, åpne konflikter og ikke minst knapt med tid. En av målsetningene til reformprogrammer og politimodeller er at de skal kunne implementeres. Materialet viser at dette byr på vanskeligheter når det ikke tas hensyn til kulturelle, historiske og økonomiske forskjeller mellom landene. Hvordan politiet som en organisasjon fungerer i Norge, kan være helt annerledes enn hvordan politiet fungerer i Kosovo, men samtidig pekes det på noen fellestrekk. Et fellestrekk er at politiet har rett til å benytte fysisk makt og vold, men utøvelsen av dette samfunnsmandatet varierer. Spørsmålet om hva det riktige politi er avhenger av ståsted. Kosovo-politiet har utviklet det jeg kaller en hybridmodell, hvor opplæring gjennom kontraster har gitt dem kunnskap om hva et politi bør være, samtidig som de har fått praktisk opplæring i hva politiet ikke bør være. I oppgaven drøfter jeg de mange ambivalenser som oppstår: FN-politiet som et verdenspoliti hvor tilgangen til å utføre tjeneste ikke begrenses av politistrukturen i hjemlandet, opprettelsen av felles standarder og mål selv om mennesket ikke styres av tekster og håndbøker, manglende planer og mål som gjør oppdraget ustabilt fra begynnelsen av, samarbeid og koordinering på tvers av mandater og organisasjoner selv med uklare oppgavedefinisjoner. Hovedfunnene i oppgaven peker på de mange utfordringer som finnes ved internasjonale politioppdrag før, under og etter et oppdrag. Informantene verdsetter opplevelsene og erfaringene som de har fått. For politibetjentene fra Norge er denne gevinsten mer på et personlig nivå, mens for politibetjentene fra Kosovo gevinsten derimot politifaglig. Mine funn viser også at evalueringer av utenlandsopphold er fraværende, og jeg peker derfor på at det her kunne det utvinnes mye kunnskap som fremtidige politioppdrag kan ha stor nytte av. Politioppbyggingen i Kosovo vurderes av enkelte som vellykket, mens andre er mer skeptiske. Materialet peker videre på at hvorvidt Kosovo-politiet er en suksesshistorie, er avhengig av hvordan forholdene tolkes og hvordan suksess vurderes og bedømmes. En studie av politioppbyggingen i Kosovo vil kunne bringe fram kunnskap om utfordringer og problemområder som fremtidige internasjonale politioppdrag kan dra nytte av i misjoner i andre land. Overføringsverdien til politimodeller knyttes sterkt til lokale forutsetninger, men selv dette garanterer ikke for etableringen av velfungerende politistyrker.nor
dc.description.abstractThe international presence in Kosovo was made possible by the Security Council Resolution 1244 of the year 1999. The UN, OSCE, EU and other NGOs were all involved in maintaining peace and rebuilding of institutions in Kosovo. Security Council Resolution 1244 also formed a basis for the creation of a local police service. The Kosovo Police Service School opened in September 1999, and the first graduates to become a part of the Kosovo Police Service consisted of 176 police officers. Researchers in the field of transnational policing have long been concerned with the importance of the work cross-border police forces are doing and as well as with the challenges facing them and the impact that criminal policy models may have. The changing role of the UN from training, monitoring and counseling to include executive policing powers involves a step towards a more extensive assignment. Today over 12 000 police officers are participating in the UNs fifteen peacekeeping missions; little suggests that this number will be reduced. It is therefore in the interest of criminology to study the nature of transnational policing with a background in international police operations. This paper will focus on the creation of the Kosovo Police service as a foundation for answering my key issue, whether policing models can be transferred between jurisdictions. Data consists of interviews with Norwegian police officers who have been abroad, police officers in Kosovo and personnel at the Police Academy in Kosovo. This thesis focuses on the value of transferring policing models and the influence in creations of new policing institutions, while also acknowledging the challenges that exist in police missions as part of peacekeeping efforts. Interviewing police officers from both Norway and Kosovo provides a unique opportunity to examine the relationship between donor and recipient. Power relations that may exist between the two are in this paper discussed in terms of power/knowledge; this includes in particular the knowledge of police and policing. In accordance with previous research my interviews pointed out the challenges of policing missions. That is, challenges that make establishing well-functioning institutions in war -torn and post - conflict countries a particularly difficult, but not impossible task. The challenges are many: communication difficulties, lack of cooperation structure, unclear task definitions, power struggles, unclear hierarchy, open conflicts and particularly shortage of time. One of the goals of reform programs and police models is that they can be applied to local surroundings. Interviews show that this presents difficulties when cultural, historical and economic differences between countries are not taken into account. How the police functions in Norway, can be completely different from how the police functions in Kosovo, but it is also important to point out common features. A common feature is that the police have the right to use physical force and violence, the exercise of this right differs between nations. The answer to the question of what constitutes the right police depends, therefore, on point of view from which you look at the question. The Kosovo Police Service have developed what I call a hybrid policing model, where training through contrasts has given them knowledge of what the police should be. In this thesis I discuss the many ambivalences that arise in international police missions: UN police as a world police where access to perform services is not limited by the police structure in the home country, the establishment of common standards and goals even if people are not governed by texts and books, unstable assignment from the lack of plans and objectives even with mandates, unclear task definitions and its consequences for cooperation and coordination across mandates and organizations. Key findings of this thesis point to the many challenges that exist before, during and after an international police mission. Informants value the experiences and lessons that they have received. For the police officers from Norway this gain was on a more personal level, while the police officers from Kosovo acquired policing knowledge. My findings also show that evaluations of assignments abroad are absent. The creation of the Kosovo Police Service is considered by some as successful, while others are more skeptical. Whether the creation of Kosovo Police Service is a success story depends on how the conditions are interpreted and how success is assessed and evaluated. Studying the creation of new police institutions in Kosovo can bring forth knowledge about the challenges and problems experienced there, so that future international police missions can benefit from the lessons learned there. The transferable value of policing models is strongly linked to local conditions, even though this does not guarantee the creation of well-functioning police forces.eng
dc.language.isonor
dc.subjectpolitimodeller
dc.subjectKosovo
dc.subjectpoliti
dc.subjectinternasjonale
dc.subjectpolitioperasjoner
dc.subjectFN
dc.subjecttransnasjonal
dc.subjectpolisiær
dc.subjectvirksomhet
dc.titleEn mulig suksesshistorie: Om oppbyggingen av politivesenet i Kosovo og det norske bidragetnor
dc.titleA possible success story: About the creation of the Kosovo Police Service and the Norwegian contribution.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-03-09T10:59:44Z
dc.creator.authorAliti, Shermine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-40993
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38303/1/Aliti--Masteroppgave-2013.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata