Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-31T11:28:54Z
dc.date.available2013-10-31T11:28:54Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-10en_US
dc.identifier.citationBrenna, Miika. Strukturelle kasus i finsk (?). Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37462
dc.description.abstractDenne oppgaven prøver å finne hvilke prinsipper som må være til stede i en modell som forklarer bruken av de fire kasusene nominativ, akkusativ, genitiv og partitiv på finsk. For det formålet presenteres fem forskjellige modeller av hhv Paul Kiparsky, Ash Asudeh, Diane Nelson, Joan Maling og Arto Anttila og Jong-Bok Kim. Disse fem modellene diskuteres og etterprøves med empiri som ikke var med i datagrunnlaget i originalforfatternes artikler. Modellene og resultatene av møtet med ny empiri sammenlignes med hverandre og drøftes i et forsøk på å kartlegge hvilke prinsipp som gjør at modellene fungerer eller ikke fungerer for visse setningstyper, samt forslag til små endringer for å få modellene til å fungere i visse situasjoner. Til slutt framlegges det et forslag til hvordan enkelte av modellene kan modifiseres til å klarere reflektere noen av de prinsippene som har kommet til syne. Forslaget bygger på å behandle partitiv og akkusativ som semantiske kasus tildelt på grunnlag av den rollen de spiller for den semantiske avgrensetheten i setningen. Den delen av empirien som da best takles med en mekanisme for strukturell kasus, avgrenses til vekslinga mellom nominativ og genitiv (noen ganger regnet som akkusativ) på nomener som semantisk avgrenser betydningen av setningen.nor
dc.description.abstractThis thesis attempts to find out which principles have to be present in a model that explains the use of the four cases nominative, accusative, genitive and partitive in Finnish. To that end, five models are presented, namely those of by Paul Kiparsky, Ash Asudeh, Diane Nelson, Joan Maling and Arto Anttila & Jong-Bok Kim, respectively. These five models are then discussed and tested with data that was not part of the original authors' articles. The models and the results of their applying to new data are compared in an attempt to investigate which principles are responsible for them successfully (or unsuccessfully) predicting the correct case in certain situations. Finally, there is a proposal for how the models could be modified in order to clearly reflect some of the principles that have surfaced. The proposal is based on treating partitive and accusative as instances of semantic case, assigned on the basis of the role they play in semantically delimiting a sentence. The part of the data that is best addressed by a mechanism for structural case assignment, is thus limited to the alternation between nominative and genitive (sometimes identified as an accusative) on nouns that express the delimitation of the semantic meaning of the sentence.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleStrukturelle kasus i finsk (?) : En analyse med ulike tilnærmingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-29en_US
dc.creator.authorBrenna, Miikaen_US
dc.subject.nsiVDP::039en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Brenna, Miika&rft.title=Strukturelle kasus i finsk (?)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-39060
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180242en_US
dc.contributor.supervisorHelge Lødrupen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37462/2/Brenna-Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata