Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.available2013-10-17T12:04:16Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-08-20en_US
dc.identifier.citationKrogh, Anniken. Om å gå veien sammen. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/37271
dc.description.abstractTema og problemstilling: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er opptatt av arbeid med medarbeiderskap i sitt arbeid med organisasjonsutvikling og personalpolitikk. Oppdragsgiver ønsket at diskusjoner om videreutvikling av medarbeiderskap og lederskap skulle vurderes blant annet ut fra a) fremtidens utfordringer og b) organisasjonens egenart. Når det gjelder fremtidens utfordringer har jeg tatt utgangspunkt i det nye arbeidslivet. I diskusjoner om det nye arbeidslivet understrekes det at dagens organisasjoner befinner seg i en kontekst som er preget av konstant endring og som dermed krever omstillingsevner. Det nye arbeidslivet krever at dagens arbeidstakere må være i stand til å skape og være del av samarbeidsrelasjoner med andre. Kravene til samarbeidsevner og disse nye typene relasjonskunnskaper har ikke tidligere vært etterspurt i samme grad (Fossestøl m.fl, 2004). Ved å se medarbeiderskap i et relasjonelt perspektiv blir fokus rettet et dynamisk syn på medarbeidere og ledere. Et dynamisk syn på ledere og medarbeidere er omstillingsdyktig og kan hjelpe KRD i møte med stadig skiftende omgivelser. Oppgaven diskuterer også medarbeiderskap i KRD ut fra organisasjonens egenart. Departementer har en annen struktur, mandat og kultur enn mange private organisasjoner. Medarbeiderskapslitteraturen har ikke et stort fokus på hvordan struktur, mandat og kultur kan påvirke muligheter for å utvikle medarbeiderskap. Denne oppgaven diskuterer hvordan KRD ved å være et departement kan møte utfordringer i sitt arbeid med utvikling av medarbeiderskap. I analysen diskuteres disse utfordringene og ved å analysere en medarbeiderundersøkelse og lederevaluering i KRD diskuteres det hvorvidt KRD fokuserer på disse utfordringene. Problemstillingen i oppgaven er: 1. Hvilken rolle spiller organisasjonens egenart og relasjonsfokus for KRDs medarbeiderskapsutvikling? 2. I hvilken grad fokuseres det på KRDs særtrekk og relasjonsfokus i medarbeiderundersøkelsen og lederevalueringen i 2012? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven har et relasjonelt perspektiv. Det relasjonelle perspektivet bygger på en grunnleggende tanke om at mellommenneskelige relasjoner bør stå i sentrum når man skal utvikle medarbeiderskap og lederskap. Oppgaven et relasjonelt perspektiv på medarbeiderskap. I medarbeiderskapslitteraturen vektlegges at både lederskap og medarbeiderskap handler om å kunne håndtere relasjoner. Ved å styrke relasjonen mellom leder og medarbeidere vil man kunne oppnå både bedre lederskap og bedre medarbeiderskap. Metode: Datamaterialet i denne oppgaven er en medarbeiderundersøkelse og en lederevaluering i KRD fra 2012. Ved hjelp av en dokumentanalyse av disse målingene undersøker jeg hvorvidt KRD fokuserer på de to nevnte utfordringene. I tillegg har jeg benyttet metoden litteraturstudie for å få en oversikt over litteratur på feltet. Resultater og funn: I diskusjonen trekker jeg følgende utfordringer for medarbeiderskapsutviklingen i KRD frem: Medarbeiderskap handler om: Medarbeiderskapstenkning fokuserer på følgende: Coachende lederskap Øke medarbeidernes handlingsrom Hver enkelt medarbeider skal ta selvstendig ansvar Utfordringer knyttet til medarbeiderskap i KRD: Lederne må ha kontroll i sensitive saker Skillet mellom politikk og administrasjon er uklart- stort nok rom for selvstendige beslutinger i administrasjonen? Tvetydige målsettinger- ansvar for hva? Analysen viser at medarbeiderundersøkelsen ikke fokuserer på KRDs særtrekk. Når det gjelder det nye arbeidslivet og fokus på relasjoner finner jeg også at medarbeiderundersøkelsen er svært individfokusert og fokuserer ikke på relasjoner. Lederevalueringen er både mer relasjonsfokusert og fokusert på KRDs særtrekk.nor
dc.description.abstractTheme and questions to be answered Kommunal- og regionaldepartemenet wants to develop their medarbeiderskap. Medarbeiderskap is a scandinavian term and concept, but is similar to international terms like empowerment and followership. Kommunal- og regionaldepartementet wanted the discussions about medarbeiderskap and leadership to be considered in terms of a) future challenges and b) the organization's uniqueness. As for future challenges, I have focused on the modern worklife and the demand for flexilibility and a dynamic view of the relationship between workers and leaders. In discussions about the modern worklife it is emphasized that today's organizations are in a context that is characterized by constant change and thus require adaptation capabilities. The new workplace demands that today's workers must be able to create and be part of collaborative relationships with others. The requirements for teamwork skills and these new types of relational knowledge has not previously been requested to the same extent (Fossestøl et al, 2004). By seeing medarbeiderskap in a relational perspective, the focus is on a dynamic view of employees and managers. A dynamic view of managers and employees are adaptable and can help KRD in the face of constantly changing environments. This thesis also discusses medarbeiderskap in KRD with regard to the organization's uniqueness. Ministries have a different structure, mandate and culture than many private organizations. Medarbeiderskapsliterature does not have a strong focus on how structure, mandate and culture can affect the chances of developing medarbeiderskap. This paper discusses how KRD by being a ministry may face challenges in their efforts to develop medarbeiderskap. The analysis discusses these challenges and by analyzing an employee survey and a manager evaluation in KRD this thesis discuss whether KRD focuses on these challenges. The first question to be answered in this thesis is: How important is the organizations uniqueness and focus on relationships for the development of medarbeiderskap? The second question to be answered in the thesis is: How much focus is it on the organizations uniqueness and relationships in the Kommunal- og regionaldepartementets work with medarbeiderskap? Theory This thesis use a relational perspective. The relational perspective is based on the fundamental idea that human relations should be the focus when you develop medarbeiderskap and leadership. In the literature on medarbeiderskap it is emphasized that both leadership and collaboration is all about being able to handle relationships. By strengthening the relationship between managers and employees KRD will be able to achieve both better leadership and better employee lockers. Methods The data in this thesis are an employee survey and a leader evaluation KRD from 2012. Using a document analysis of these data, I examine whether KRD focuses on the two aforementioned challenges. I have also used the method of literature study to get an overview of the literature in the field. Findings: In the discussion, i emphasize three challenges in terms of developing medarbeiderskap in Kommunal- og regionaldepartementet: Controll over political issues Limited possibilities for idependent responsibility Ambigious goalsetting The analysis also shows that employee satisfaction survey does not focus on KRD characteristics. As for the new worklife and focus on relationships I also find that the employee survey is very focused on individuals and not focused on relationships. The survey is not focused on KRD characteristics. The Management evaluation however is both more relationship-focused and focused on KRD characteristics. By focusing on relationships in medarbeiderskapsthinking in KRDs organization, they can meet future challenges with a flexible and dynamic perspective on management and employees.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleOm å gå veien sammen : Medarbeiderskap i et relasjonelt perspektiv - i lys av departementenes særtrekken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-16en_US
dc.creator.authorKrogh, Annikenen_US
dc.subject.nsiVDP::220en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Krogh, Anniken&rft.title=Om å gå veien sammen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38751
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo184241en_US
dc.contributor.supervisorHaldor Byrkjefloten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/37271/1/Krogh-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata