Hide metadata

dc.date.accessioned2013-09-05T10:44:51Z
dc.date.available2013-09-05T10:44:51Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-23en_US
dc.identifier.citationNygård, Hanne. Samarbeid mellom nærskole og spesialskole - Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming?. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36872
dc.description.abstractSammendrag Tittel “Samarbeid mellom nærskole og spesialskole – Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming?” Bakgrunn Etter at ansvarsreformen kom i 1991 ble det bestemt at de statlige spesialskolene skulle nedlegges, og elever med utviklingshemming skulle inkluderes i den vanlige skolen. Det er derimot fritt fram for kommuner og fylkeskommuner å drive alternative opplæringstilbud (Ekeberg og Holmberg, 2004). De siste årene har det vært mye fokus på inkludering av elever med utviklingshemming i nærskolen. Mange foreldre, elever og lærere opplever mangfoldet som positivt. Andre mener dette er mer et tilbud om integrering. Derfor velger mange foreldre spesialskoler som utdanningsarena for sitt barn. Forskning viser til at en større andel av elever med utviklingshemming som er bosatt i større byer, mottar undervisning ved spesialskoler, enn andelen av elever som er bosatt i mindre byer (Tøssebro, 2003). Da jeg bor i en mindre by, fant jeg dette interessant, og ville derfor gå dypere i hvordan de da løste utfordringer med disse elevenes opplæringstilbud. Spesialskolen i mitt nærmiljø er en interkommunal skole. Jeg ville derfor undersøke videre hvordan et samarbeid mellom denne spesialskolen og nærskoler i eierkommunene kunne gi elever med utviklingshemming en god tilpasset opplæring. Formål og problemstilling Formålet med denne oppgaven er å få større innsikt i hva som gjør at samarbeidet mellom nærskole og spesialskole fungerer bra, og hvordan et godt samarbeid kan påvirke elevers opplæring. Ved å legge fokuset på informantenes erfaringer og opplevelser med samarbeidet, vil sterke og svake sider komme tydelig fram. Problemstillingen ble da: Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming? På bakgrunn av dette håper jeg oppgaven kan bidra til å bedre elevers opplæringstilbud gjennom samarbeid, der det er behov for det. Metode På grunn av oppgavens problemstilling valgte jeg å benytte kvalitativ tilnærming, med semistrukturert intervju for å samle inn datamateriale. Jeg har intervjuet en informant fra spesialskolen og tre informanter fra nærskolen på østlandsområdet. Intervjuguide og diktafon ble benyttet under intervjuene. Videre transkriberte jeg data fra intervjuene for analyse. Dataanalysen ble basert på en Grounded Theory tilnærming, fenomenologi og hermeneutikk. Informantenes uttalelser har blitt analysert, og beksrivelsene av fenomener har blitt satt i lys av teori og tidligere forskning. Hovedfunn Informanten ved spesialskolen opplever at personer ved nærskolen trenger hjelp til forskjellige utfordringer i hverdagen. Spesielt nevner hun utarbeiding av IOP. Dette ansvaret kan pålegges personer som ikke har rett kompetanse, eller personer som ikke kjenner eleven. Videre vil dette påvirke elevens opplæringstilbud. En avgjørende faktor for at samarbeidet mellom nærskole og spesialskole fungerer godt er det følte behovet for å kunne sikre elever med utviklingshemming god tilpasset opplæring. Informantene er opptatt av å ivareta elevenes følelse av inkludering og mestring, som er med på å bidra til god livskvalitet. Det at spesialskolen kan tilby et samarbeid, uavhengig av nærskolens behov, opplever informantene ved nærskolen som en trygghet. Når deltakerne i samarbeidet er trygge på hverandre og den jobben de selv gjør, vil kommunikasjonen være god. God kommunikasjon er et krav for et godt samarbeid. Nærskolen påpeker at spesialskolen kommer med råd og tips som de ikke kan få til i praksis, fordi de føler seg bundet av Kunnskapsløftet, men også på grunn av manglende materiell og kompetanse. Spesialskolen bekreftet også dette, men mente at dette enkelt kunne løses ved små grep. Spesialskolen mente også at nærskolen, med ledelsen, måtte se viktigheten at samarbeidet og elevers tilpassede opplæring for å skape en god holdning. Konklusjon Et samarbeid mellom nærskole og spesialskole vil påvirke elevers tilpassede opplæring i positiv retning, fordi at de sammen kan tilby en mer helhetlig opplæring gjennom en samlet kompetanse. Det er behovet for samarbeid som gjør at samarbeidet mellom nærskole og spesialskole fungerer godt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamarbeid mellom nærskole og spesialskole - Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-29en_US
dc.creator.authorNygård, Hanneen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nygård, Hanne&rft.title=Samarbeid mellom nærskole og spesialskole - Hvordan kan samarbeidet påvirke tilpasset opplæring for elever med utviklingshemming?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38050
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181128en_US
dc.contributor.supervisorCaroline Tidemand-Andersenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36872/2/Nygxrd_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata