Hide metadata

dc.date.accessioned2013-10-03T10:38:33Z
dc.date.available2013-10-03T10:38:33Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-28en_US
dc.identifier.citationHansen, Sylvia. Å gi den gode omsorgen. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36868
dc.description.abstractBakgrunn: Primærhelsetjenesten i Norge gjennomgår omfattende endringsprosesser. Kommunehelsetjenesten har fått utvidet ansvar for nye pasientgrupper. Hjemmesykepleiere i kommunene møter rusmiddelmisbrukere i sin praksis stadig oftere. Kunnskapene vi har tilgjengelig om hjemmesykepleieres erfaringer og praksisbetingelser i slike møter er likevel begrenset. Hensikt: Hensikten med studien er å belyse og fortolke de levde erfaringene til hjemmesykepleiere som møter og behandler rusmiddelmisbrukere på hjemmebesøk. Studiens forskningsspørsmål er; Hva står på spill i hjemmesykepleieres profesjonelle møter med rusmiddelmisbrukere? Metode: Data ble samlet inn ved hjelp av åpne semistrukturerte dybdeintervju med n=10 grunnutdannede sykepleiere ansatt i to separate hjemmesykepleieavdelinger i samme urbane hjemmesykepleiedistrikt. Analyse: Tekstdata fra intervjuene ble analysert og fortolket ved hjelp av en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming, inspirert av filosofien til Paul Ricoeur. Resultater: Den naive lesningen brakte med seg en forståelse for at hjemmesykepleiere erfarer en form for uforutsigbarhet i møtene. Strukturanalysen identifiserte tre temaer: (1) De ustabile pasientene, (2) En komplisert praksis, og (3) Å "se" mennesket. En overgripende tolkning av datasettet ble formulert som "Å gi den gode omsorgen". Begrepet "Å gi den gode omsorgen" oppsummerer hva som står på spill i hjemmesykepleieres møter med rusmiddelmisbrukere. Å gi den gode omsorgen i møte med rusmiddelmisbrukere kan handle om at hjemmesykepleiere bruker sunn fornuft og skjønn for å; fortolke hva rusmiddelmisbrukerens tema i møtet er; hindre kategorisering av mennesket; bruke omsorgsmakt til "makt til å hjelpe" rusmiddelmisbrukeren. Konklusjon: Studien gir noen implikasjoner for praksis, for eksempel tilrettelegging for hjemmesykepleieres muligheter til å utvikle refleksive evner. Det trengs mer forskning, med ulike forskningsdesign, før det er mulig å syntetisere kunnskap om møter mellom hjemmesykepleiere og rusmiddelmisbrukere i primærhelsetjenesten.nor
dc.description.abstractBackground: Primary health care in Norway is currently transforming. The services are ever taking on new groups of patients. Registered Nurses employed in community home nursing services visit patients suffering from substance related disorders more and more frequently. However, our knowledge concerning these nurses’ experiences and work conditions are limited. Aim: The aim of the study is to illuminate and interpret the lived experiences of nurses in home nursing services when they intervene with patients suffering from substance abuse on home visits. The research question of the study is; What seems to be at stake in professional encounters between home nurses and substance abusers? Method: Data were gathered through open-ended in-depth-interviews with n= 10 General Registered Nurses working in two separate units in the same urban home health service district. Analysis: Text data from the interviews were analyzed using a phenomenological-hermeneutic approach, inspired by the philosophy of Paul Ricoeur. Findings: The naïve reading involved an awareness of the nurses’ perceived sense of unpredictability in the encounters. The structural analysis identified three themes: (1) The unstable patients, (2) A complex praxis, and (3) To "see" the person. A comprehensive understanding of the data was formulated as "To care in a good manner". The concept "To care in a good manner" enumerates what is at stake in professional encounters between home nurses and substance abusers. To care in a good manner may involve home nurses using common sense and verdict in order to; relate to the substance abuser interpreting what his theme is; impede categorization of the person; assess care authority as "authority to care" for the substance abuser. Conclusion: The study gives implications for praxis, such as empowering home nurses’ reflective skills. Further studies is required on home nurses intervening with substance abusers, using several research designs, in order to synthesize knowledge concerning professional encounters between home nurses and substance abusers in primary health care.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ gi den gode omsorgen : Om hjemmesykepleieres erfaring med å møte rusmiddelmisbrukere på hjemmebesøk.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-10-01en_US
dc.creator.authorHansen, Sylviaen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Sylvia&rft.title=Å gi den gode omsorgen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-38028
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181524en_US
dc.contributor.supervisorSiren Eriksen Kouwenhovenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36868/2/endelig-versjon-master-SHansen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata