Hide metadata

dc.date.accessioned2014-02-06T12:00:50Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-06-02en_US
dc.identifier.citationWalberg, Nils Arne K.. Landslide Hazard Mapping in Norddal, Møre og Romsdal. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36838
dc.description.abstractSkredfarekartlegging i Norge blir i dag i stor grad utført av eksterne selskaper på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), noe som fører til varierende tolkning av retningslinjer og detaljnivå. Målet med denne oppgaven er å evaluere de mest vanlige metodene innen skredfarekartlegging i Norge i dag, og å diskutere fordeler, ulemper og utfordringer knyttet til disse metodene. Dette er gjort gjennom en detaljert farekartlegging i Norddal, Møre og Romsdal, hvor områder utsatt for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred er kartlagt. Norddal er valgt som studielokalitet på grunn av at området ble rangert som 1.prioritet for kartlegging av snøskred- og steinsprangfare, samt 2. prioritet i forhold til jordskred og flomskredfare i innledende skredfarekartleggingsundersøkelser utført av NVE. Metodene som er brukt inkluderer utarbeidelsen av et hendelseskart basert på tidligere skred i området, undersøkelser av lokale meteorologiske forhold som kan påvirke utløsning av skred, topografiske studier og modellering av utløpslengder for ulike skredtyper. Spesielt sistnevnte er vektlagt stor betydning og seks ulike modeller er benyttet til simuleringer av utløpsdistanse; α,β-modellen for snøskred og steinsprang, RocFall og Rockyfor3D for steinsprang, samt AVAL-1D og RAMMS for snøskred. Modellene strekker seg fra enkle, empiriske modeller som tar utgangspunkt i høyden til fjellsiden, til mer kompliserte dynamiske modeller som krever mer og detaljert bakgrunnsinformasjon. Alle metodene har vist seg nyttige og tilført viktig informasjon i kartleggingsarbeidet, hvor hovedutfordringen har vært å koble sammen resultater fra metodene til gjentaksintervallet som faresonene bygger på. Fire ulike skredfarekart er utarbeidet, ett for hver av de tre ulike skredtypene og ett for den totale faren, hvor sistnevnte skal brukes innen arealplanlegging. Grunnlaget for utstrekningen til de ulike faresonene er grundig forklart, det samme gjelder utfordringer knyttet til de ulike metodene. Hvilke metoder som kan anvendes og hvordan resultatene fra disse kan settes i sammenheng med de ulike faresonene vurderes som det viktigste resultatet i denne oppgaven, noe som kan brukes i et kommende arbeid angående retningslinjer innen skredfarekartlegging i Norge.nor
dc.description.abstractLandslide hazard mapping in Norway today is usually performed by external consulting companies on behalf of the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), resulting in varying level of mapped details and interpretation of guidelines. The focus of this study has been existing methodology within landslide hazard mapping, and the aim of the project is to evaluate its appropriateness within current landslide hazard mapping. To do this, a complete landslide hazard mapping assessment is conducted for Norddal in Møre og Romsdal, and the methodology used are thoroughly explained and discussed. Norddal was chosen as it was assigned 1st priority regarding rock fall and snow avalanche hazard, and 2nd priority regarding debris slide and debris flow hazard in an initial national mapping of landslide prone areas conducted by NVE. The methodology includes determination of a landslide inventory map, meteorological investigations related to landslide and snow avalanche initiation, topographical studies and run out modeling, where the later is emphasized. Six different models were performed to determine run out; the α,β-model for both snow avalanches and rock falls, RocFall and Rockyfor3D for rock falls, and AVAL-1D and RAMMS for snow avalanches. They range from simple empirical models based on the height of a cliff, to more complex numerical simulations that require extensive input. All methods used were found suitable and provided important information to the mapping project, where the main challenge was considered the adaption of the obtained information to the recurrence intervals stated in the regulations. Four hazard maps were produced from the available information, calculations and field work for each of the mass movement types: rock falls, snow avalanches and debris slides, and one for the total hazard which should be used in land use planning. The rating of the different methods used in the preparation of the extent of the hazard zones are thoroughly explained, together with advantages and disadvantages of the different methods. The kind of methods which could be applied under different conditions and how their results can be interpreted regarding different hazard zones is considered the main focus of this project. This information may be applied to future guidelines for landslide hazard mapping in Norway.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleLandslide Hazard Mapping in Norddal, Møre og Romsdal : A case study and review of landslide hazard mapping according to current requirements of the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2014-02-05en_US
dc.creator.authorWalberg, Nils Arne K.en_US
dc.subject.nsiVDP::450en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Walberg, Nils Arne K.&rft.title=Landslide Hazard Mapping in Norddal, Møre og Romsdal&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37253
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo182062en_US
dc.contributor.supervisorAndrea Taurisano (NVE), Valerie Mauphin (UiO)en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36838/2/Thesis_NA_Walberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata