Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-08T10:22:35Z
dc.date.available2013-08-08T10:22:35Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-23en_US
dc.identifier.citationPedersen, Cis Catharina Brøvig. Spesialpedagogisk formidlingskunst. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36542
dc.description.abstractSammendrag Tittel Spesialpedagogisk formidlingskunst. En kvalitativ intervjuundersøkelse om foreldres erfaringer med å få formidlet kartleggingsresultater etter sakkyndig vurdering ved PPT. Bakgrunn, formål og problemstilling Bakgrunnen for mitt valg av tema er blant annet erfaringer gjennom tidligere arbeid som fagpedagog. En annen viktig bakgrunn for tema er egne og andres refleksjoner i løpet av masterstudiet, særlig i forbindelse med undervisning om kartlegging og trening i rådgivning. Jeg fant rådgivningstreningen meningsfull og ønsket å knytte prinsipper for god rådgivning til det å formidle kartleggingsresultater til foreldre. Formålet med temaet har vært å styrke egen rådgivningskompetanse med tanke på fremtidig arbeid. Jeg har dessuten et ønske om å spre kunnskapen til andre som har formidling av kartleggingsresultater til foreldre som del av sitt arbeid. Oppgaven er av praktiske grunner avgrenset til formidling av kartleggingsresultater til foreldre etter sakkyndig vurdering hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Min problemstilling er: Hvilken rådgivningskompetanse trenger PP-rådgiver for å kunne formidle kartleggingsresultater til foreldre slik at det styrker dem i foreldrerollen? Teori Litteraturen jeg bruker er jeg blitt kjent med gjennom pensum på masterstudiet og tidligere studier, gjennom tips fra andre og gjennom egne litteratursøk. I oppgavens teoridel redegjør jeg for og til dels drøfter ulike aspekter ved rådgivning og rådgivningsegenskaper og -ferdigheter. Humanistisk-preget rådgivning er i fokus. En viktig del av teorikapittelet omhandler foreldrerollen og samspill mellom foreldre og barn. Hvordan den profesjonelle snakker med foreldre om barnet deres står her sentralt. Kapittelet omhandler for øvrig PPT og den spesialpedagogiske tiltakskjeden, hva kartlegging av barn innebærer, møteledelse og prinsipper for foreldresamtaler generelt. Metode I tillegg til å få frem teoretiske perspektiver på oppgavens tema, ønsket jeg å belyse temaet med erfaringer fra foreldre som har deltatt i oppsummeringsmøte hos PPT etter sakkyndig vurdering. Mitt vitenskapsteoretiske grunnlag er hermeneutisk-fenomenologisk, da studien innebærer tolkning av informantenes formidling av opplevelser knyttet til det å få formidlet kartleggingsresultater om barnet sitt. Som metode valgte jeg kvalitativt, semistrukturert intervju. Mitt utvalg består av fem foreldre. Jeg brukte oppgavens teoridel for å strukturere intervjuguide og har også fremstilt resultatene tematisk. Jeg har hatt en abduktiv tilnærming til oppgaven, da den er hverken rent deduktiv eller induktiv, men en kombinasjon av disse. Resultater Informantene har i all hovedsak gode erfaringer med formidling av kartleggingsresultater i oppsummeringsmøter med PP-rådgivere. I resultatkapittelet fremgår det at informantene særlig vektlegger følgende som betydningsfullt ved formidling av kartleggingsresultater: at PP-rådgiver er empatisk og kongruent (er seg selv fullt og helt), gir foreldre av sin tid, bruker dialogform i stedet for enveiskommunikasjon, informerer om testresultaters usikkerhet, viser at barnet er sett og verdsatt og trekker frem positive egenskaper ved barn og foreldre. Det siste er særlig viktig for at foreldre skal føle seg styrket i foreldrerollen. Datamaterialet er i tråd med og underbygger i hovedsak teorien som presenteres i kapittel 2. Dersom jeg skal trekke frem en ting som for meg er tydelig som kanskje det viktigste funnet i undersøkelsen, er det betydningen av at foreldre opplever at PP-rådgiver virkelig har sett barnet deres. Det gir foreldre trygghet når det gjelder videre støtte i spesialpedagogisk og annen oppfølging.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSpesialpedagogisk formidlingskunst : En kvalitativ intervjuundersøkelse om foreldres erfaringer med å få formidlet kartleggingsresultater etter sakkyndig vurdering ved PPTen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-08en_US
dc.creator.authorPedersen, Cis Catharina Brøvigen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Pedersen, Cis Catharina Brøvig&rft.title=Spesialpedagogisk formidlingskunst&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37911
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo181120en_US
dc.contributor.supervisorLinda Halvorsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36542/2/Masteroppgavex21.05..pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata