Hide metadata

dc.date.accessioned2013-08-08T10:22:30Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-04-20en_US
dc.identifier.citationAagaard, Ellen Sommer. Å gi ungene ord. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/36537
dc.description.abstractSammendrag Tittel «Å gi ungene ord» En kvalitativ studie om førskolelæreres vektlegging av språkstimulering i barnehagen og deres formidling av kompetanse knyttet til sentrale fagtermer om språkstimulering. Formål og bakgrunn Hovedtemaet for oppgaven er språkstimulering med utgangspunkt i førskolelærernes egen rapportering på fagfeltet. Formålet med oppgaven har vært å belyse førskolelæreres fokus og vektlegging av språk og deres arbeid med språkstimulering i barnehagen. Samtidig ble det interessant å se på førskolelæreres formidling av kompetanse om fagfeltet. Bakgrunnen for å undersøke dette feltet er min egen erfaring som støttepedagog og logopedstudent. Problemstillingene er: Hva legger førskolelærerne vekt på ved stimulering av språk i barnehagen? Hvilken kompetanse formidler førskolelærere om sentrale stimuleringsområder og fagtermer knyttet til språkstimulering i barnehagen? Metode og utvalg Denne oppgaven utgjør en kvalitativ studie med et semistrukturert intervju. Informantene er 10 førskolelærere som arbeider som pedagogiske ledere og har tatt en treårig førskolelærerutdanning i Norge. De har deltatt i et forskningsprosjekt hvor jeg har fått tilgang til intervjudata. Jeg har tatt utgangspunkt i en del av et mer omfattende intervju for å kunne svare på problemstillingene mine. Utvalget er lite og en kan ikke generalisere fra studien, men jeg håper at min oppgave likevel kan være nyttig for de som arbeider innenfor barnehagefeltet.   Resultater Intervjuene ble kategorisert ut fra informantenes svar på spørsmål om språk innenfor temaene «språkstimulering», «språklig bevissthet» og «skriftspråkutvikling». Dette er nøkkelområder i pedagogisk arbeid med de eldste barna i barnehagen, som var den aldersgruppen prosjektet siktet inn mot. Videre kodet jeg svarene deres inn i en tabell som jeg kalte «grad av faglig formidling». På spørsmål om hva førskolelærerne legger vekt på når det gjelder språkstimulering viste informantene til aktiviteter som ut fra deres erfaring og kunnskap fremmer barnas språkutvikling, og de fremhevet elementer i språket som forskningen sier gir et godt utbytte for barnas senere læring i skolen. På spørsmålet om førskolelærernes kompetanse knyttet til sentrale fagtermer innenfor språkstimulering varierte deres kunnskap ikke uventet mellom ulike fagtermer og kunnskapsfelt. Et hovedfunn var at kunnskapen om fagtermer ofte var praksisnær og den ble i begrenset grad eksplisitt uttrykt. Dette kan ha grunnlag i at deres kunnskap hovedsakelig er implisitt og derfor kan være vanskelig å formidle i et intervju. Dermed kan man ut i fra resultatene anta at deres kunnskap er mer omfattende enn hva denne studien har klart å vise. .nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅ gi ungene ord : En kvalitativ studie om hvordan førskolelærere arbeider med, og formidler sin kompetanse om språkstimulering.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-08-07en_US
dc.creator.authorAagaard, Ellen Sommeren_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code Cen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Aagaard, Ellen Sommer&rft.title=Å gi ungene ord&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37904
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo178581en_US
dc.contributor.supervisorBente Eriksen Hagtvet og Silje Høllanden_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/36537/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata