Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:21:38Z
dc.date.available2013-06-27T10:21:38Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-14en_US
dc.identifier.citationKolstad, Hanne Løken. Dans i den videregående skole. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35918
dc.description.abstractTEMA OG PROBLEMSTILLING Denne oppgaven tar utgangspunkt i læreplanen for faget Scenisk dans 1. Faget skal være allmenndannende og samtidig yrkesforberedende. Dette kan fremstå som motsetninger når det allmenndannende assosieres med utviklingen av mennesket i relasjon til faget, mens det yrkesforberedende knyttes til det fagspesifikke. Utvikling av faglige ferdigheter. Målet med oppgaven har derfor vært å identifisere hvordan dette muliggjøres i læreplanen for faget. I den sammenheng har jeg anvendt John I. Goodlads læreplannivåer (Goodlad i Engelsen 2006), for å se hvordan dette arter seg gjennom ulike tilnærminger til den. Hovedproblemstillingene som vil bli drøftet er: Hvordan gjenspeiles målet om allmenndanning i faget scenisk dans 1 seg i den intenderte-, den oppfattede -, og den operasjonaliserte læreplanen? Er det sammenheng mellom den intenderte-, den oppfattede-, og den operasjonaliserte læreplanen? Underproblemstillinger som drøftes i relasjon til dette er: På hvilken måte forstår man scenisk dans som et allmenndannende fag? Hvilke utfordringer ligger i dansefagets egenart og faget Scenisk dans 1 i forhold til å fremme det allmenndannende siktemålet? METODE Data i avhandlingen er innhentet gjennom semistrukturert forskningsintervju, jf. Kvale(2009). Informantene er to lærere som arbeider med faget scenisk dans 1. Disse belyser den oppfattede-, og operasjonaliserte læreplanen. Den tredje informanten ledet arbeidet da læreplanen i faget ble utviklet. Hun belyser den intenderte læreplanen. Spørsmålene rettes tematisk mot: - Refleksjoner rundt bruken av selve læreplandokumentet: generell del og fagplanen. (Ift. Læreplanutvikler: refleksjoner rundt utformingen.) - Forholdet mellom teori og praksis - Læringsperspektiv - Ferdighetsmål og allmenndannende mål Intervjuet med læreplanutvikler omfavner i tillegg ”bakgrunn”. Hensyn til føringer i arbeidsprosessen. ”Oppsummering”, hvor hun ser på om temaene tatt opp i intervjuet var gjenstand for diskusjon i læreplangruppen. LITTERATUROMFANG Gjennom blant annet Hellesnes (Hellesnes i Dale 1992), Dale (2008), læreplanens generelle del og formålsparagrafen, belyses allmenndanningsbegrepet. Videre knyttes dette til dansefagets egenart med blant annet Blumenfeld-Jones (1997), og teori som omfavner dansepedagogiske fagtradisjoner, blant annet Adshead (1990). Spesielt viktig er Smith-Autards ”Midway-modell” (2002) for drøfting av problemstillingen. I tillegg benyttes, som nevnt, læreplanteori, deriblant Goodlad (Goodlad i Engelsen 2006). RESULTATER OG KONKLUSJONER Oppgaven belyser at allmenndanning i dansefaget omhandler en balanse og frem- og tilbakegang mellom det på den ene siden fagspesifikke -, og på den andre,personlighetsutviklende siden ved faget. Midway-modellen (Smith-Autard 2002) presenterer slike motsetninger i dansefaget, og eksemplifiserer hvordan man kan forene dem. Den viser slik hvordan både det fagspesifikke og det personlighetsutviklende er nyttig for utvikling i dans, og hvordan disse styrker hverandre. Det viser seg gjennom intervjuene, som speiler den intenderte -, den oppfattede -, og den operasjonaliserte læreplanen, at det er vanskelig å etterkomme målet om allmenndanning i faget scenisk dans 1 slik det forstås i relasjon til midway-modellen (ibid). Alle informantene svarer mest i retning av det fagspesifikke og yrkesforberedende når svarene ses i lys av modellen. Det viser seg dermed at det er sammenheng mellom den intenderte -, den oppfattede-, og den operasjonaliserte læreplanen i forhold til dette. Analysen, som også speiler den oppfattede læreplanen, trekker i samme retning, men tar utgangspunkt i modellen og greier derfor i større grad å trekke mulige paralleller. Den skisserer også utfordringer som ligger i utformingen av læreplandokumentet i relasjon til å fremme det allmenndannende siktemålet.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDans i den videregående skole : Scenisk dans 1 - et allmenndannende fag?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-24en_US
dc.creator.authorKolstad, Hanne Løkenen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kolstad, Hanne Løken&rft.title=Dans i den videregående skole&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37615
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180502en_US
dc.contributor.supervisorSigmund Liebergen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35918/1/MasteroppgaveHanneKolstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata