Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:15:51Z
dc.date.available2013-06-27T10:15:51Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-10en_US
dc.identifier.citationEnerhaug, Marit Falkum. Kulturpolitiske tiltak på filmområdet og endringar i filminstitusjonen. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35875
dc.description.abstractSamandrag Denne oppgåva har som formål å undersøke på kva måte filmpolitikken på 2000-talet har endra seg, og korleis dette har påverka regissørar og produsentar i filminstitusjonen. Studien er kvalitativ og tek utgangspunkt i analyser av politiske og organisatoriske dokument, medieoppslag og kvalitative intervju. Målet med dokumentanalysane har vore å avdekke politiske forventingar og argument for det statlege engasjementet på filmområdet. Medieoppslag og kvalitative intervju har vorte nytta for å kome tettare på aktørane i filminstitusjonen for å få fyldige skildringar av korleis dei har opplevd filmpolitikken i perioden. Det teoretiske rammeverket som eg trekk på i analysen består av teoriar kring institusjonalisering, handling, makt og legitimitet. Sentrale teoretikarar i denne samanhengen er blant andre Scott (1995, 1998), Weber (2000) og Giddens (1979, 1984). Teoretiske perspektiv kring byråkratisering og profesjonalisering på kulturområdet har også vore viktig for analysen. I denne samanhengen har både Mangset (1984), Mintzberg (1983) og Weber sine perspektiv vore viktige for mi tolking av datamaterialet. Funna i analysen gir eit bilete av at styresmaktene har ønskja å effektivisere filmforvaltninga og produksjonsmiljøet, for å sikre legitimiteten til filmpolitikken. Funna peikar vidare mot at dette har endra dei institusjonelle rammene for filmproduksjon, og ført til at produsentar og regissørar har eit meir avgrensa handlingsrom i dag samanlikna med 1990-talet. Omfanget på undersøkinga tilseier at ein ikkje kan generalisere ut i frå desse funna, men analysen kan vere med på å belyse tendensar i kulturpolitikk på filmområdet under 2000-talet.nor
dc.description.abstractAbstract The aim of this dissertation is to examine how the Norwegian film policy has changed during the 2000s, and how this might have influenced directors and producers engaged in film as a social institution. The thesis relies on qualitative research methods, which analyses political and organizational documents, media reports and qualitative interviews. The aim of the document analysis is to discuss and uncover political expectations and agendas for the Government’s involvement in the film culture. The media reports and qualitative interviews have been employed to approach the filmmakers closer, and to obtain a more rich understanding of how they experienced film policy in the depicted period. The theoretical frameworks explored are fundamentally theories of institutionalization, action, power and legitimacy. In this context, Scott (1995, 1998), Weber (2000) and Giddens (1979, 1984), have influenced my analysis and discussions throughout. Theoretical perspectives on bureaucratization and professionalization of the culture sector have also been crucial in the process of the research, in particular the perspectives of Weber, Mintzberg (1983) and Mangset (1984). Via the fundamental findings of the research the argument the dissertation aims to develop is that the Norwegian Government has desired to streamline the management and film production, in order to ensure the legitimacy of film policy. The findings further points out that this has changed institutional frameworks, and resulted in that the film producers and directors have a more limited scope compared to the 1990s. One cannot generalize the entire film policy and market from these findings, yet the dissertation elucidates tendencies in the film and culture policies that have affected (and arguably still affects) Norwegian film.eng
dc.language.isonnoen_US
dc.titleKulturpolitiske tiltak på filmområdet og endringar i filminstitusjonenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-26en_US
dc.creator.authorEnerhaug, Marit Falkumen_US
dc.subject.nsiVDP::310en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Enerhaug, Marit Falkum&rft.title=Kulturpolitiske tiltak på filmområdet og endringar i filminstitusjonen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-37309
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180238en_US
dc.contributor.supervisorOve Solum, Håkon Larsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35875/2/FEnerhaug-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata