Hide metadata

dc.date.accessioned2013-06-27T10:05:39Z
dc.date.available2013-06-27T10:05:39Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013-05-07en_US
dc.identifier.citationWejset, Renate. Digital Festning Europa. Masteroppgave, University of Oslo, 2013en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35842
dc.description.abstractSchengen-samarbeidet representerer et reisefrihetsområde mellom Schengen-landene og en «mur» mot utenforliggende land, fortrinnsvis med tanke på å bekjempe ulovlig innvandring til området. For å kompensere for reisefriheten Europas borgere besitter har man lagt opp til et omfattende internasjonalt politisamarbeid Schengen-landene i mellom som er gjenstand for avhandlingen. Schengen Informasjonssystem (SIS) er politiets hovedverktøy i samarbeidet der mengder av informasjon om personer og gjenstander lagres og utveksles mellom landene. Hovedsakelig skal systemet inneholde opplysninger om uønskede «inntrengere» til Schengen-området, og det omtales som et overvåkingssystem. SIS står ikke alene som verktøy i informasjonssamarbeidet, men er en del av et stort nettverk av systemer som totalt utgjør en svært omfattende overvåkings- og kontrollstruktur i Europa. Avhandlingen søker å risse ut et bilde av dette omfanget og gi leseren en forståelse av hvilken enorm overvåkingsstruktur vi står overfor. Schengen-samarbeidet omfatter i 2013 26 land. Vi er med dette vitne til en globalisering av lover og regler innad i Europa som skaper en rekke utfordringer. Selv om reglene knyttet til Schengen skal gjelde for alle medlemsland vil landenes egne lover kunne føre til ulikhet i praksis og behandling av personopplysninger i SIS. I tillegg kan det være store forskjeller i praksis med hensyn til blant annet hvem som har tilgang i de ulike land og hvor sikret opplysningene generelt sett er. I dette henseendet reises en rekke spørsmål knyttet til individers rettssikkerhet og personvern som avhandlingen ser nærmere på. Politiet driver overvåking, kontroll og lagring av informasjon om borgere både i Schengen-landene og land utenfor, men dette er ikke unndratt kontroll fra andre instanser. De kritiske røstene og «kontrollørenes kontrollører» i form av ulike tilsynsorganer og ikke-statlige organisasjoner (NGO's) spiller en rolle i maskineriet. Avhandlingen søker å se nærmere på hvem disse kontrollørene og kritikerne er, og reiser spørsmålet i hvilken grad deres «overvåkende» øyne har en effekt, samt hva som påpekes av disse som kritikkverdig. «Det sivile blikket» som kontrollør kan også være avgjørende, og avhandlingen ser nærmere på hvordan kontrollen av et så lukket system som Schengen Informasjonssystem faktisk fungerer. Har man innsynsrett i opplysninger om en selv? Er befolkningen seg bevisst den omfattende overvåkingsstrukturen som har vokst frem i Europa? Dette vil berøre sentral rettssosiologisk teori; rettspluralisme, globalisering av lover og politiarbeid, teoretiseringen av «risikosamfunnet» og overvåking som fenomen. Kripos som utøvende organ av SIS i Norge er en essensiell stemme i avhandlingen, der målet har vært å komme på innsiden av systemet i den grad det er mulig, for å slippe Kripos til med deres synspunkter. Innsiden og utøverne av SIS settes således opp mot systemets kritikere og kontrollører som betrakter systemet fra utsiden. Avhandlingen vil vise at ens ståsted, og dermed forståelseshorisont, i stor grad påvirker hvordan man betrakter systemet. Avhandlingen baseres hovedsakelig på empirisk materiale skaffet til veie ved kvalitative intervjuer; totalt 9 informanter. Avhandlingen viser at det fremdeles er en lang vei å gå med tanke på individers rettssikkerhet og personvern i SIS. Muligens vil faremomentene systemene representerer eskalere etter hvert som informasjonssystemene, deriblant SIS utvikler seg. Det blir sett nærmere på de effekter Schengen-samarbeidet har hatt i forhold til målsettingene, og spørsmålet reises om utviklingen har tatt en annen retning enn ønskelig. Avhandlingen skisserer og drøfter således et par mulige alternativer for Norge og «Schengenveien» videre.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDigital Festning Europa : En studie av informasjonssamarbeidet i Schengenområdet, dets kontrollører og effekter.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-06-26en_US
dc.creator.authorWejset, Renateen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Wejset, Renate&rft.title=Digital Festning Europa&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2013&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36202
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo180025en_US
dc.contributor.supervisorThomas Mathiesenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35842/1/AvhandlingxRenatexWejset.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata