Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-25T10:15:30Z
dc.date.available2018-04-19T22:31:18Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-08-17en_US
dc.identifier.citationRostad, Hanne Marie. Samarbeid og tjenesteutøvelse i en bestiller- utfører- organisert kommunehelsetjeneste. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35477
dc.description.abstractFormål: Beskrive hvordan utførerne i hjemmesykepleien og ansatte i bestillerenheten vurderer samarbeidet med hverandre. Hensikten med studien er også å beskrive hvordan utførerne vurderer vedtakene de jobber ut ifra, samt hvilken betydning dette arbeidsverktøyet (vedtakene) har for tjenesteutøvelsen. Teoretisk forankring: New Public Management, profesjonsteori, samt teori om samarbeid og regelbrudd i organisasjoner. Jeg anvender også Benner & Wrubels omsorgsteori. Litteratur som belyser ulike aspekter ved bestiller- utfører- modellen og hjemmesykepleietjenesten. Videre hvordan bestiller- utfører- modellen som organisasjonsmodell innvirker på samarbeid og tjenesteutøvelse i hjemmesykepleien. Metode: Ikke- eksperimentelt, beskrivende design. Utvikling av spørreskjema med forankring i tidligere utviklede spørreskjemaer, teori og tidligere forskning. 179 spørreskjemaer ble distribuert og fordelt mellom én bydel i Oslo og én annen østlandskommune. Resultater: Alle bestillerne, sammenliknet med halvparten av utførerne, svarte at de var fornøyd med samarbeidet mellom de to enhetene. Tilnærmet alle bestillerne, og halvparten av utførerne, sa seg enig i at bestiller og utfører har en felles forståelse for brukernes behov, at det samarbeides tilstrekkelig om brukerne og at enhetene har en felles forståelse for sine ansvarsområder. To tredjedeler av utførerne svarte at de var fornøyde med vedtakene samtidig som over en tredjedel oppga at vedtakene sjelden var oppdaterte og relevante eller beskrev tjenesten klart og tydelig. Halvparten av utførerne svarte at vedtakene sjelden stemte overens med brukernes faktiske behov. Videre lot utførerne seg i like stor grad styr av vedtakene som av faglig skjønn, og tre fjerdedeler oppga å utføre andre tjenester enn vedtakene tilsier. Konklusjon: Bestillerne var generelt sett fornøyde med samarbeidet med utførerne, mens kun rett over halvparten av utførerne var fornøyd med samarbeidet med bestillerne. Dette kan skyldes at mange av utførerne erfarte at bestiller og utfører mangler en felles forståelse for brukernes behov og at bestillerne sjelden er mottakelige for råd. Hovedsakelig oppga utførerne at de var fornøyde med vedtakene, og et stort flertall oppga at vedtakene var styrende for tjenesteutøvelsen. Samtidig viste det seg at tre fjerdedeler av utførerne utførte andre tjenester enn det som var fattet i vedtakene. Dette kan tolkes som at vedtakene har mindre betydning for tjenesteutøvelsen. Vedlegg 8 og 9 er klausulert og ikke åpent tilgjengelig i DUO vitenarkiv.nor
dc.description.abstractPurpose: Describe how purchasers and providers in municipal home health care assess their cooperation. The purpose is also to describe how the providers assess the service decisions, as well as the impact this work tool (the service decisions) has on their service performance. Literature review: New Public Management and the principal- agent- theory, theory on professions, as well as theory on cooperation and rule breaking in organizations. I also use Benner & Wrubel's theory on caring in nursing, The literature highlights different aspects of the purchaser- provider- model and the municipal home health care services. Method: Non experimental, descriptive design. A questionnaire was developed based on previously developed questionnaires, previous research and abovementioned theory. 179 questionnaires were distributed between one district in Oslo and one municipality in eastern Norway. Results: All the purchasers, compared to half of the providers, were satisfied with the cooperation between the two departments. Almost all of the purchasers, and half of the providers, agreed that the purchasers and providers have a common understanding of patients needs, that the departments don't need more cooperation concerning the patients and that the departments have a common understand of their responsibilities. Two thirds of the providers responded that they were satisfied with the service decisions, while several of them replied that the service decisions were seldom updated and relevant nor described the services to be performed clearly. Half of the providers responded that the service decisions seldom match the patients needs. Furthermore, the providers service performance was equally guided by the service decisions as by professional judgment. Three quarters of the providers performed work that was neither required by the purchaser nor documented in the service decisions. Conclusion: The purchasers were generally satisfied with the cooperation with the providers, compared to only half of the providers. The reason for this group difference could be that many providers experience that purchaser and providers lack a common understanding concerning the patients needs, and that the purchaser seldom are receptive to advice. The majority of the providers responded that they were satisfied with the service decisions. A large majority of the providers said that the service decisions were significant for their service performance. At the same time, three quarters of the providers performed work that was neither required by the purchaser nor documented in the service decisions. This could imply that the service decisions have little significance for the providers service performance. Attachment 8 and 9 are restricted and not openly available in DUO Research Archive.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamarbeid og tjenesteutøvelse i en bestiller- utfører- organisert kommunehelsetjeneste : En kvantitativ studie om vurderinger av samarbeid og vedtak, samt hvordan vedtak har betydning for tjenesteutøvelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-25en_US
dc.creator.authorRostad, Hanne Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rostad, Hanne Marie&rft.title=Samarbeid og tjenesteutøvelse i en bestiller- utfører- organisert kommunehelsetjeneste&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33826en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo168039en_US
dc.contributor.supervisorLine Melby og Merete Lyngstaden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35477/2/Rostad-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata