Hide metadata

dc.date.accessioned2013-04-11T12:44:55Z
dc.date.available2013-04-11T12:44:55Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-10-10en_US
dc.identifier.citationDanielsen, Kine. Innblikk i det virkelige liv. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/35201
dc.description.abstractBakgrunn: Sykepleierutdanningen har vært preget av en tradisjonell praksisform. De siste årene har en alternativ organisasjonsform blitt mer framtredende, studentdrevet gruppe i kliniske studier. Læring av medstudenter i studentdrevet gruppe er en krevende praksismodell. Hva sykepleiestudenter lærer og hvordan de lærer påvirkes av hvordan hele praksismodellen er organisert. Studien presenterer litteratur knyttet til læring av medstudenter i studentdrevet gruppe i kliniske studier. Problemstilling belyses ved hjelp av teoretiske perspektiver rundt synet på kunnskap, læring, erfaringslæring og kjennetegn ved sykepleiepraksis. Formål: Studien har ønsket å utforske og beskrive sykepleiestudenters erfaringer fra å lære av medstudenter i studentdrevet gruppe i kliniske studier. Metode: Studien er kvalitativt utforskende og beskrivende. Det er benyttet fokusgruppeintervju som metode for innsamling av data. To fokusgrupper ble gjennomført med til sammen fem respondenter. En kombinasjon av vilkårlig og skjønnsmessig utvalg ble benyttet for å rekruttere respondenter. Intervju og analyse av data ble utført ved å benytte Kvales perspektiver på intervjuforskning. Resultater: Studentdrevet gruppe i kliniske studier ble en lærerik praksisperiode, men fravær av sykepleieveileder gjorde at praksisperioden ikke ble fullt så god for alle respondentene. Respondentene følte seg likestilt med sine medstudenter og relasjonen dem i mellom skapte trygghet, trivsel og læringssituasjoner. De opplevde studentdrevet gruppe som en naturtro praksismodell, slik en sykepleiers hverdag var, men de ønsket at studentdrevet gruppe var bedre organisert. En vellykket bruk av studentdrevet gruppe i kliniske studier avhenger av god organisering, struktur og klare mål for praksisperioden. Konklusjon: Studentdrevet gruppe i kliniske studier var en god læringsarena, men organisering og struktur fra høgskole og praksissted var av avgjørende betydning for å få til en god praksisperiode for sykepleiestudentene. I forskning om læring i studentdrevet gruppe bør fokus endres til hvordan organisering og struktur påvirker læringsinnhold og læringsmetode. Nøkkelord: peer learning, nursing students, clinical studies, clinical practice, collaborative learning, peer group, learning, teaching og nursing.nor
dc.description.abstractBackground: Nurse training has been characterized by a traditional form of clinical practice. In recent years, an alternative form of organization become more prominent, peer learning partnership in clinical studies. Learning from fellow students in peer learning partnership is a demanding practice model. What nurse students learn and how they learn is influenced by how the practice model is organized. This study presents the literature related to the learning from other students in peer learning partnership in clincial studies. The research questions will be explored using theoretical perspectives on how of knowledge, learning, experiential learning and characteristics of nurse practice are viewed. Objective: The objective of this study was to explore and describe experiences nurse students made through learning from fellow students in peer learning partnership in clinical studies. Method: This study is qualitative exploratory and descriptive. Focus group interviews were used to collect data. Two focus groups interviews were conducted, with a total of five respondents. A combination of arbitrary and discretionary selection was used to recruit respondents. Interviews and analysis of data were performed using Kvale’s perspectives on interview research. Results: Peer learning partnership in clinical studies resulted in an instructive clinical practice, but the absence of nursing supervisor resulted in a less successful practice to some of the respondents. Respondents felt equal to their fellow students, and the relationship between them created a sense of security, wellbeing, and learning situations. Through peer learning partnership in clinical studies, the students experienced a life-like model, they got to experience the true everyday life of nursing. However, they wanted model to be better organized. A successful use of peer learning partnership in clinical studies depends on good organization, structure and clear objectives for clinical practice. Conclusion: Peer learning partnership in clinical studies creates a good learning environment, but a good practice period depends on organization and structure through university and place of practice. In the future, research on learning in peer learning partnership in clinical studies should focus on how organization and structure affects learning content and learning methodology. Key words: peer learning, nursing students, clinical studies, clinical practice, collaborative learning, peer group, learning, teaching and nursing.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleInnblikk i det virkelige liv : Læring av medstudenter i studentdrevet gruppe i kliniske studieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-04-04en_US
dc.creator.authorDanielsen, Kineen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Danielsen, Kine&rft.title=Innblikk i det virkelige liv&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-33708en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo169979en_US
dc.contributor.supervisorIda Torunn Bjørken_US
dc.identifier.bibsys131304534en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35201/2/Danielsen-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata