Now showing items 3978-3997 of 8323

 • Strand, Torill (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  På 1960-tallet var pedagogiske fi losofer mest opptatt av humanisme, på 1980-tallet diskuterte vi postmodernisme, men nå snakker vi om kosmopolitisme. Nye migrasjonsmønstre, en digitalisert kultur og nedbygging av ...
 • Pedersen, Kine; Lönnberg, Stefan; Skare, Gry Baadstrand; Sørbye, Sveinung Wergeland; Burger, Emily; Kristiansen, Ivar Sønbø (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Bakgrunn: Forebygging står sentralt i norsk helsepolitikk, og observasjonsstudier tyder på at organisert screening har redusert forekomsten av livmorhalskreft i Norge. Samfunnets ressurser er imidlertid knappe. Hensikt: ...
 • Pessia, Alberto; Corander, Jukka (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Motivation: Estimation of the hidden population structure is an important step in many genetic studies. Often the aim is also to identify which sequence locations are the most discriminative between groups of samples for ...
 • Kaufmann, Mareile (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Kriminalitetskontroll og sikkerhetspolitikk glir stadig mer over i hverandre, både når det gjelder retorikk og arbeidsmetoder. For å forstå hvorfor fenomener som tidligere kunne bli behandlet som nasjonale politisaker og ...
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti; Skilbrei, May-Len Østbye (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Tilgjengeliggjort med tillatelse fra Novus Forlag.
 • Blikstad-Balas, Marte; Foldvik, Marte Caroline (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  En av skolens aller viktigste oppgaver er å gi elever relevant tekstkompetanse – ofte omtalt som literacy (NOU 8:2015). Literacy handler enkelt forklart om å skape mening i egne og andres tekster ved hjelp av tegn – og er ...
 • Dokka, Åste (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2017)
  «Tar vi kvinnelivenes historiske erfaringsfylde inn i teologien har vi redskaper til å refortolke sentral kristen lære. Her vil jeg ta for meg inkarnasjonen, ekklesiologien og nattverden. Felles for disse er en grunnleggende ...
 • Angel, Sivert (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
 • Mansrud, Anja; Eigeland, Lotte; Reitan, Gaute (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Krøgenes D2 ble undersøkt i regi av E18 Tvedestrand–Arendal-prosjektet i 2014. Ved utgravningen ble det samlet inn ca. 20 500 funn av flint, bergart, kvarts, kvartsitt og sandstein, katalogisert under C59689. Lokaliteten ...
 • Reitan, Gaute; Solberg, Annette (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Krøgenes D5 ble undersøkt på en godt skjermet, liten flate omkranset av berg 14 meter over dagens havnivå. De ca. 2600 gjenstandsfunnene fra utgravingen består nær utelukkende av flint, foruten sju skår av keramikk og ...
 • Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Reitan, Gaute (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Da Krøgenes D7 og Krøgenes D10 var i bruk i steinalderen, lå de henholdsvis øst og vest for en smal vik innenfor dagens Krøgeneskilen. Lokalitetene lå bare ca. 50 m fra hverandre og på om lag samme høyde over havet. Høyden ...
 • Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Bakken, Jonas (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen viser hvordan forfatterne av to norsklærebøker for videregående skole har valgt ulike strategier for å inkludere et flerkulturelt perspektiv i norskfaget. Grip teksten henvender seg til elever med en tradisjonell ...
 • Larsen, Håkon; Mangset, Per (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Sosiologi i dag 44, 1/2014, 5-11 http://ojs.novus.no/index.php/SID
 • Anderson, Astrid (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion, 2017)
  Dette kapittelet handler om universitetsbiblioteket som sted, eller, nærmere bestemt, hva biblioteket er for studenter ved Universitetet i Oslo. Selv om den teknologiske utviklingen kan se ut til å gjøre biblioteket som ...
 • Erstad, Ola; Klevenberg, Bente (Chapter / Bokkapittel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2019)
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin; Hunskaar, Tove Seiness (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
  Denne artikkelen undersøker hvordan kunnskapsområder samvirker i lektorstu-denters undervisningspraksis og refleksjon over praksis. Hensikten med studien har vært å få en nyansert forståelse av hvordan kunnskapsintegrasjon ...
 • Reitan, Gaute (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
 • Helstad, Kristin (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2013)
  Betydningen av at lærere utvikler kunnskap og holder seg faglig oppdatert, omtales som særlig viktig når det gjelder å bidra til elevenes læring. Denne avhandlingen søker å bidra med innsikt i og forståelse av hvordan ...
 • Krogstad, Anne (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2014)
  Politikeres profilbilder på Facebook kan ses som syntetisert politikk i visuell, personliggjort form. De gir politikere et helt konkret og gripbart menneskelig uttrykk. I artikkelen analyseres og sammenliknes nordiske ...
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
  Kvalitetsbasert finansiering (KBF) er i skuddet. Kvaliteten på helsetjenestene er ikke god nok, og håpet er at riktig dose med økonomiske insentiver kan bidra til å heve den. Men, det å gi de korrekte insentiver er ikke ...