Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:18:33Z
dc.date.available2013-03-12T12:18:33Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-29en_US
dc.identifier.citationSørseth, Gard Håkon. Ikke for lite og ikke for mye.. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/34067
dc.description.abstractFormål: Hensikten med studiet var å kartlegge hvordan sykepleierne selv oppfattet at de satte sammen deres beslutningsgrunnlag. Før de administrerte smertestillende, ved behov til intensivpasienten som ikke var i stand til verbalt å kommunisere. Til tross for at det eksisterer mye forskning rundt smerter, opplever intensivpasienten mye smerter. Imidlertid er det få studier som tar utgangspunkt i Norske sykepleieres egne opplevelser rundt det å danne seg et beslutningsgrunnlag for å gi smertestillende. Derfor var det interessant å undersøke hvilke faktorer som lå til grunn for norske sykepleiers beslutningsgrunnlag. Teoretisk forankring: I tillegg til tidligere forskning, er det brukt teori fra Susie Kim. Metode: Studien har ett kvalitativt, utforskende design. Elleve intensivsykepleiere, på tre ulike intensivavdelinger, ble intervjuet på sitt arbeidssted. Data er analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Resultater: Alle sykepleierne hadde med i sitt beslutningsgrunnlag pasientenes kliniske tegn, vurdering av bivirkninger og de sjekket ordinasjonslisten. Utover det var det få likhetspunkter hva sykepleierne hadde med i sitt beslutningsgrunnlag. Ett av elementene ved deres beslutningsgrunnlag var at de brukte smertebehandlingen som var gitt på tidligere vakter som utgangpunkt for egen. Selv om sykepleierne generelt i liten grad dokumenterte de vurderingene de gjorde forut for smertebehandlingen. De hadde ulike oppfatninger om smerter, bruk av smertestillende og intensivpasienten. Dermed ble beslutningsgrunnlaget for smertebehandlingen, ulik fra sykepleier til sykepleier. Konklusjon: Denne studien viser at sykepleierne var oppmerksomme på sin sentrale rolle i smertebehandlingen, og inntok en aktiv rolle i den. Beslutningsgrunnlaget mellom sykepleierne var på mange områder likt, men på viktige punkter ulik. Denne studien viser et behov for at smerter og smertebehandling blir jevnlig kommunisert på intensivavdelingene. Videre viser denne studien et behov for at sykepleiere dokumenterer de vurderingene de gjør før smertebehandling. Nøkkelord: , intensiv, intensivsykepleie , intensivsykepleier , kliniske beslutninger, intuisjon, sykepleieperspektiv, smerte , smertestillende, opioider, klinisk beslutningsgrunnlag.nor
dc.description.abstractPurpose: the purpose of the study was to survey how nurses themselves regard the fact that they put together their own decision basis. Before administering painkillers, as deemed necessary, to intensive care patients who were not able to communicate verbally. Even though much research exists around pain, intensive care patients experience a lot of pain. There are however, few studies based on Norwegian nurses personal experience with regards to forming a decision basis for the administration of painkillers. It was interesting, therefore, to examine which factors Norwegian nurses based their decision basis on. Theoretic founding: in addition to earlier research, theories from Susie Kim have been used. Method: the study has a qualitative exploring design. Eleven intensive care nurses, at three different intensive care units, were interviewed at their workplaces. The data is analyzed by contents analysis. Results: Into their decision basis, all the nurses took into account the patients clinical signs, the assessment of side effects and they checked the ordination list. Beyond that, there were few similarities as to what the nurses took into account in making their decision basis. One of the elements of their decision basis was the use of the pain treatment administered on previous shifts, as a base for their own assessment. Although nurses generally, to a small degree, documented the assessment made before administering pain treatment. They had varying opinions regarding pain, the use of painkillers, and the intensive care patient. Thus, the decision basis varied from nurse to nurse. Conclusion: This study shows that the nurses were aware of their central role in pain treatment, and took an active part. The decision basis amongst nurses was in many ways the same, but, varied on important factors. This study shows the need for regular communication regarding pain and pain treatment in intensive care units. Furthermore, this study shows the need for nurses to document the assessments they make regarding pain treatment. Key words: intensive, intensive care nursing, intensive care nurse, clinical decisions, intuition, nurses perspective, pain, pain killer, opioids, clinical decision basis.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleIkke for lite og ikke for mye. : En studie av beslutningsgrunnlaget for intensivsykepleierens valg av dose og administrasjonshyppighet ved bruk av smertestillende som skal giesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-11-16en_US
dc.creator.authorSørseth, Gard Håkonen_US
dc.subject.nsiVDP::808en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sørseth, Gard Håkon&rft.title=Ikke for lite og ikke for mye.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32735en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo165219en_US
dc.contributor.supervisorIda Torunn Bjørken_US
dc.identifier.bibsys123608945en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34067/5/Master-GardSorseth.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata