Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:27:06Z
dc.date.available2013-03-12T13:27:06Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-12en_US
dc.identifier.citationLind-Solstad, Katrine. La de små barn komme til meg?. Spesialoppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32822
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er Markusevangeliets tekster om barn. De fortellingene jeg har valgt å se nærmere på er Jairus´ datter (5,22-43), Herodias datter (6,21-29), den syrisk-fønikiske kvinnens datter (7,25-30), en besatt gutt (9, 14-29) og et barn som stilles opp i midten (9,33-37) og barna som blir brakt til Jesus (10,13-16). Jeg har valgt Markusevangeliet fordi det ikke sier noe om Jesus barndom, men sier likevel mye om idealer og verdier i forhold til barn. I de senere årene har forskning på barn blitt et stort forskningsfelt innen teologi. Der den tidligere forskningen har konsentrert seg om familie, kjønn og seksualitet er det nå en ny tendens til at forskningen ser på barn spesielt, og barn som ensartet kategori. Å se på barn som en egen kategori mener jeg blir for snevert, og jeg stiller meg derfor kritisk til fortolkninger som forenkler barn i evangeliene. Perikopen i Markus 10,13-16 ble teksten jeg ble engasjert av til å skrive om dette temaet, og det er her min tittel kommer fra. Hva betyr denne teksten ”La de små barna komme til meg”? Kan alle barn komme, skal alle barn komme, eller er det bare noen barn Jesus i disse tekstene inviterer? Mine spørsmål og undringer over det positive fokuset på barn i forskningslitteraturen starter nettopp her, og jeg stiller meg spørsmålet om hvorfor barna løftes frem i evangeliene. Fordi vi mener de skal hentes frem? Fordi de har vært oversett? Eller er forskningen en reaksjon på at man har glemt noe? Mitt innsteg er at barn ikke er en homogen gruppe mennesker som vi kan forholde oss til generelt. Teologien er nødt til å si noe om hvordan barn i antikken tilhørte ulike kategorier og inngikk i ulike strukturer. Jeg vil se om tekstene i Markusevangeliet om barn gir en forståelse av barn i antikken, og vil starte med å se på hva et barn var i antikken, og se dem i sammenheng med Markusevangeliet generelt. Slik ønsker jeg å undersøke hvilket barnesyn Markusevangeliet presenterer eller står i tradisjon av. I tolkningen av bibeltekster kan innstegene være ulike, og i denne oppgaven ønsker jeg å vise ulike måter å tilnærme meg tekstene på. Jeg ønsker å utvide perspektivet til å handle om andre kategorier disse barna var en del av: kjønn, etnisitet, sosial klasse, alder eller deres status.nor
dc.description.abstractThis thesis is the Gospel of St. Mark's writings on children. The stories I have chosen to look at is Jairus' daughter (5:22-43), Herodias's daughter (6:21-29), the Syro-Phoenician woman's daughter (7:25-30), a demonpossessed boy (9:14-29) and a child placed in the middle (9:33-37) and children who are brought to Jesus (10:13-16). I have chosen the Gospel of Mark because it says nothing about Jesus's childhood, but still says a lot about ideals and values in relation to children. In recent years, research on children has become a major research field of theology. Where the previous research has concentrated on family, gender and sexuality, there is now a new tendency that research looks at children in particular, and children as a homogeneous category. To look at children as a separate category, I think is too narrowly, and I am therefore critical of interpretations that shows children only as something positive in the Gospels. The text in Mark 10:13-16 is where my title comes from. What does this text mean, "Let the little children come to me"? Can all children come, should all children come, or is it just some children Jesus in these texts invite? My questions and wonder of the positive focus on children in the research literature starts right here, and I ask myself the question of why the kids are lifted up in the gospels. Because we believe they should be recalled? Because they have been overlooked? Or is it a response to research that one has forgotten something? My theisi is that children are not a homogeneous group of people that we can relate to the general. Theology has to say something about how children in ancient times belonged to different categories and were part of different structures. I will see if the texts in the Gospel of Mark on children provides an understanding of children in antiquity, and will start by looking at what a child was in ancient times, and see them in the context of the Gospel of Mark in general.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleLa de små barn komme til meg? : En analyse av Markusevangeliets fortellinger om barnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-01-06en_US
dc.creator.authorLind-Solstad, Katrineen_US
dc.subject.nsiVDP::150en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lind-Solstad, Katrine&rft.title=La de små barn komme til meg?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Spesialoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26624en_US
dc.type.documentSpesialoppgaveen_US
dc.identifier.duo107778en_US
dc.contributor.supervisorMarianne Bjelland Kartzowen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32822/1/OPPGAVEN.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata