Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:46Z
dc.date.available2013-03-12T13:22:46Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-04-28en_US
dc.identifier.citationValle, Ingvild Åtland. Dialog - i lys av teori og praksis. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32570
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er dialog. Dialog er på ingen måte et begrep med én klar betydning. I dagligtalen brukes ofte dialog om en samtale mellom (minst) to personer hvor monologen står som begrepets motsats. En mulig måte å gi et bilde av hva dialog innebærer, er å skille dialog fra den vanlige samtale. Forskjellen ligger i at dialogen har en bevisst intensjon, noen spilleregler, i motsetning til samtalen hvor en står forholdsvis fritt. Hensikten for denne undersøkelsen har vært å belyse oppfatninger av dialogbegrepet blant religionslærere i videregående skole. Følgende hovedproblemstilling har ligget til grunn for undersøkelsen: -Hvilken forståelse av dialogbegrepet uttrykker religionslærere som underviser i faget Religion og etikk? Som ledd i å utdype og belyse hovedproblemstillingen står følgende delproblemstillinger: -Hvilke forutsetninger beskriver religionslærere som nødvendige for å skape dialog i klasserommet? -Hvilke didaktiske innfallsvinkler beskriver religionslærere som hensiktsmessige for å skape dialog i klasserommet? -Hvordan reflekterer religionslærere over ulike begreper tilknyttet dialog? Undersøkelsen tar utgangspunkt i den klassiske dialogen og det utvidede dialogbegrep slik disse dialogperspektivene beskrives av Sidsel Lied. I lys av disse to kategoriene kan dialog komme til uttrykk gjennom argumentasjon eller som relasjon. Sentralt i denne sammenheng er at dialog sett fra et argumentasjonsperspektiv, i større grad enn relasjonsbasert dialog, vektlegger kognitive og intellektuelle aspekter. En nedtoning av disse aspektene er viktig for det relasjonelle perspektivet på dialog hvor fokus ligger på sosiale faktorer og assymetri mellom lærer og elev. I tilknytning til dette har det blitt undersøkt hvorvidt og i hvilken grad religionslæreres oppfatning av dialog kan plasseres innunder de to perspektivene. Tre informanter har i denne sammenheng blitt intervjuet og gitt uttrykk for en relativt sammenfallende oppfatning, hvor dialog i hovedsak oppfattes som engasjert samtale praktisert gjennom diskusjon. I forståelsen av dialog knytter informantene dermed sammen elementer fra både relasjons- og argumentasjonsperspektivet. Det er påvist et sprik mellom den teoretiske og praktiske forståelsen av dialog, hvor den praktiske oppfatningen tilsynelatende baserer seg på en pragmatisk forståelse og praksisgenerert begrepsdanning. Den teoretiske oppfatningen tydeliggjøres gjennom abstrakte refleksjoner, hvor informantene selv påpeker en eksisterende ubalanse mellom dialogens definisjonsmessige karakter og den praktiske implementeringen. Utvalget og rammene for undersøkelsen gir ikke grunnlag for slutninger om dialogforståelse blant religionslærere generelt. Derimot kan det med sikkerhet utledes en slutning om at det foreligger en rekke muligheter for videre forskning på området. I lys av dette er håpet at denne undersøkelsen kan fungere som inspirasjon eller forstudium til videre didaktisk og empirisk forskning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDialog - i lys av teori og praksis : en undersøkelse av oppfatninger av dialog blant religionslærere i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-10-30en_US
dc.creator.authorValle, Ingvild Åtlanden_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Valle, Ingvild Åtland&rft.title=Dialog - i lys av teori og praksis&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-19744en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo73432en_US
dc.contributor.supervisorJon Magne Vestøl og Oddbjørn Leirviken_US
dc.identifier.bibsys082644810en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32570/2/Valle_Master%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata