Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:22:39Z
dc.date.available2013-03-12T13:22:39Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-10-30en_US
dc.identifier.citationGulbrandsen, Dag, Hansen, Anne-Cathrine, . "Å bare utføre er ikke kreativt". Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32519
dc.description.abstractProblemstilling: Hva forstår ledere med begrepet kreativitet og kreativ ledelse? Forskningsspørsmål: 1. Hva er kreativitet? 2. Hva forståes med begrepet kreativ ledelse? 3. Hva kjennetegner en kreativ leder? 4. Hvilke ledelsesoppgaver kan løses kreativt? 5. Kan kreativitet læres? Hensikten med oppgaven og teoretisk tilknytning: • Å utvide egen forståelse • Tilføre studiet Utdanningsledelse ny kunnskap og forskning • Bidra med ny kunnskap og informasjon om kreativt lederskap til andre som er opptatt av skoleledelse • Gi begrepet kreativ ledelse en utvidet og mer nyansert språkforståelse • Å plassere begrepet kreativ ledelse som en del av et helhetlig ledelsesperspektiv • Møte nye mennesker i kreative prosesser • Ha det moro, utviklende og kreativt mens vi forsker og skriver Undersøkelsen vår har vært å prøve og forstå hva ledere i utdanningsinstitusjoner (grunnskole, videregående skole, høyere utdanning) forstår med kreativ ledelse. Teorigrunnlaget vårt bygger primært på teorier, forskning og rapporter fra: Erling Lars Dale, Jorunn Møller, Howard Gardner, KaosPilotene, Fremtidsforskningsinstituttet i København og ”Lucky Næroset”. Innholdet av og formen på oppgaven er skrevet på en måte som kan ha interesse for alle som er opptatt av kreativitet, ledelse og kreativ ledelse. Tilnærmingen har overføringsverdi utover det som har med skole og utdanning å gjøre. 2. Metode Intervjuene er gjennomført ut i fra den hensikt å få fram informantenes egne forståelser, erfaringer, tanker, følelser, refleksjoner og idèer. Vi har valgt en hermeneutisk tilnærming til undersøkelsen, med en kvalitativ metode og et semistrukturert intervju. Informantenes stemmer er tydelige gjennom hele oppgaven. 3. Data/Kilder Vi har hatt en undersøkelse med et utvalg på fire informanter. I tillegg til intervjuene har vi også gjennomført et mailspørsmål med cirka 15 andre informanter. Vi har også besøkt noen av de utdanningsinstitusjonene som er med i teorigrunnlaget. 4. Resultater/Hovedkonklusjoner For oversiktens del viser vi punktvis de funn vi presenterer i oppgaven. Beskrivelsene av funnene baserer seg primært på de fire intervjuene, og beskrivelsen av disse er gjort i analysen: - Det er behov for å avklare hva som ligger i kreativitetsbegrepet knyttet til ledelse. Kreativ ledelse er fortsatt et for ”ullent” begrep som vil være tjent med en ytterligere begrepsavklaring og tydeliggjøring. - Kunnskapsledelse generelt, og kreativt kunnskapsledelse spesielt, er fremdeles et uferdig begrep som trenger mer substans. Det er for tidlig å bruke dette begrepet som forutsatt kjent for utdanningsledere. - Kreativ ledelse har blant annet ledelsesperspektiver som er forankra i: et kommunikativt (ralasjonell, prosessuell, emosjonell) og strategisk ledelsesperspektiv. - Kreativ ledelse ikke er spesielt, men det er en ledelse som synes styrt av bevisste kreative virkemidler. - I følge informantene er det vanskeligere å tenke kreativt innen juridisk ledelse enn andre deler av ledelsesoppgavene. Dette kan handle om hvordan jussen er styrt av lover og regler. - Det er store muligheter for å jobbe kreativt innenfor skolen som organisasjon. Både innenfor personalledelse, prosessledelse, pedagogisk ledelse, relasjonsledelse….. Det finnes ikke hindringer for at en kan jobbe kreativt med alle ledelsesoppgaver. - Kreativ utvikling kan skje både alene og sammen med andre. - Kreativ ledelse handler om både prosess og resultat. - Å finne balanseelementet mellom orden og kaos er vesentlig i kreativ ledelse. En kaosverden fører til noe nytt, mens en ordensverden stabiliserer. Det å kunne leve i uro og kaos kan også handle om å ha mot. - Kreativitet handler om å ta i bruk hele mennesket – både intellektet, følelsene og sansene. - Kreativitet er et forsterkende ord som understreker et fokus, samtidig som kreativitet oppleves som et overordna og altomfattende begrep. - Kreativitet og kreativ ledelse kan utvikles og læres. - God og bevisst markedsføring av skolen er en del av det kreative lederansvaret. - En kreativ leder er ikke nødvendigvis en utøver av kreativt lederskap – eller omvendt. - Kreativitet kan være et virkemiddel fram mot profesjonell ledelse. - Den kreative ledelsen handler om en tydeliggjøring og fokus på kreativitet, der de kreative handlingene er et bevisst virkemiddel forankret i teori og empiri.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Å bare utføre er ikke kreativt" : forskning på begrepet kreativ ledelse i utdanningskonteksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-02-26en_US
dc.creator.authorGulbrandsen, Dagen_US
dc.creator.authorHansen, Anne-Cathrineen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gulbrandsen, Dag&rft.au=Hansen, Anne-Cathrine&rft.title="Å bare utføre er ikke kreativt"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18430en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo66969en_US
dc.contributor.supervisorKristin Helstaden_US
dc.identifier.bibsys080312314en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32519/1/InnleveringxDUOx30.10.2007.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata