Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:21:37Z
dc.date.available2013-03-12T13:21:37Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-10-31en_US
dc.identifier.citationHall, Jeffrey Brooks. Evolving organizational relationships in the era of accountability. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32443
dc.description.abstractSammendrag FOKUSOMRÅDE: Casestudiet har undersøkt ansvarliggjøringsmekanismer og ledelsesrelasjoner ved en “lower secondary school” i Manchesterområdet i Storbrittania. Gjennom seks intervjuer med skoleledere, har studiet videre fokusert på å avsløre hvilke ansvarliggjøringsmekanismer som eksisterte. Hovedproblemstillingen var; I en tidsalder med ansvarliggjøring, hvordan vil relasjoner utvikle seg innen ledergruppen i “Middletown College”. TEORETISK RAMMEVERK: Studiet bygger på de teoretiske konseptene om weberiansk byråkrati, New Public Management og nettverk. Disse tre konseptene er knyttet opp mot interne, eksterne, profesjonelle og hierarkiske ansvarliggjøringsmekanismer. Ledelsespraksis innen case-skolen blir sett på distribuert utover de ulike nivåene i organisasjonen. METODE: For å kunne skaffe seg innsikt i disse områdene, ble en halvstrukturert intervjumetode valgt. Gjennom å studere notater og transkripsjoner av de seks intervjuene, ble det gjennomført temaorientert koding av dataene som videre førte til en kategoribasert analyse. KONKLUSJONER: Basert på analysen av de seks intervjuene med medlemmer av skolens øverste ledelse, var det en rekke interessante funn. Skolen var i prosess der de forberedte seg på en kommende full Oftsted-inspeksjon. Det ser ut til å være evidens av en rekke ansvarliggjøringsmekanismer i “Middletown College”. Disse er karakterisert av å være både interne, eksterne, profesjonelle og hierarkiske. Det ser ikke ut til at skolestyret spiller en så sentral rolle som antatt. På den annen side ser det ut som om de lokale myndighetene, representert ved deres “School Improvement Partner”, anses å være en viktig form av ekstern intervensjon. Flere av skolelederne uttrykte at Ofsted hadde i de tidligere inspeksjonene gitt dem tydelige mål som de hadde arbeidet mot. De mente alle at ”Middletown College” var en skole under forbedring, med noen utmerkede kjennetegn. Det viktigste for lederne i deres relasjoner til hverandre var tillit. De ble videre spurt om de trodde at disse relasjonene ville endre eller utvikle seg under den kommende Ofsted-inspeksjonen. Samtlige, bortsett fra en, mente at forholdet mellom dem vill bare kunne styrkes i en tid der de var under press.nor
dc.description.abstractSummary FOCUS: The case study has explored accountability mechanisms and evolving organizational relationships in a lower secondary school in the Greater Manchester area, U.K. Through a series of six interviews with members of the school’s senior leadership group, the study has furthermore focused on revealing which accountability mechanisms might exist within the case school, and how organizational relationships between senior leaders might evolve in the event of intervention by external bodies such as Ofsted. The main problem of the research was; In times of accountability, how do organizational relationships evolve within the senior leadership group at “Middletown College”? THEORETICAL CONCEPTS: The study is built on the key theoretical concepts of Weberian bureaucracy, New Public Management and networks. These concepts are linked to internal, external, professional and hierarchical accountability mechanisms. Leadership practice within the school is seen as distributed throughout the various organizational levels. RESEARCH METHOD: In order to acquire insight in these areas a semi-structured interview method was chosen. By studying notes and transcriptions of the six interviews, a theme-oriented coding of the data was conducted which furthermore resulted in a category-based analysis. CONCLUSIONS: Based on the analysis of the interviews with members of the school’s senior leadership group and one of the middle leaders, there were a number of interesting findings. The school was in the process of preparing for an upcoming full Ofsted inspection. There seems to be evidence of a wide range of accountability mechanisms within “Middletown College”. These are characterized by both being internal and external, as well as professional and hierarchical. It does not seem if the external governing body plays as much of an active role as presumed. The local authorities however, represented by the School Improvement Partner (SIP), were regarded to be a vital external interventional body. Several leaders expressed that Ofsted had in the previous inspections given the school specific targets to work towards, something that they felt the school had in many ways addressed. They all believed that the Ofsted would view “Middletown College” as an improving school, with some outstanding features. The most important key factor to them in organizational relationships between leaders was trust. They were furthermore asked if they thought these relations would change in the course of an upcoming Ofsted inspection. All but one of the six interviewees believed relations would only strengthen during times of external pressure.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleEvolving organizational relationships in the era of accountability : a case study of a senior leadership group in a lower secondary school in Greater Manchesteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-03-02en_US
dc.creator.authorHall, Jeffrey Brooksen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hall, Jeffrey Brooks&rft.title=Evolving organizational relationships in the era of accountability&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-27058en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo106991en_US
dc.contributor.supervisorKirsten Sivesinden_US
dc.identifier.bibsys111871379en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32443/1/FINALxTHESISx30102010x2400.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata