Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:18:50Z
dc.date.available2013-03-12T13:18:50Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-28en_US
dc.identifier.citationFossum, Aina. Algoritmer og kreativitet til matematikkeksamen. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/32356
dc.description.abstractI forbindelse med innføringen av læreplanen Kunnskapsløftet (LK06) har matematikkeksamen blitt todelt med én del der ingen andre hjelpemidler enn skrivesaker er tillatt og én del der alle hjelpemidler bortsett fra kommunikasjon er tillatt. Eksamen kan være et virkemiddel for å endre undervisningspraksisen, og det er derfor interessant å undersøke om det har skjedd endringer utover todelingen av eksamen. Evne til problemløsning er en viktig ferdighet i matematikk og et av kriteriene som brukes i vurderingen av elevenes eksamensbesvarelser. Jeg reiser følgende forskningsspørsmål: 1) Hvor stor del av eksamensoppgavene i matematikk 2MX og matematikk R1 krever evne til problemløsning og hvor stor del krever algoritmebruk? Har det skjedd endring i fordelingen med overgangen til ny eksamensform? 2) Er det likheter og forskjeller i eksamenssettene utover det som har med krav til problemløsning? Kartleggingen av krav til problemløsning til eksamen, gir grunnlag for en vurdering av om det kan forventes endringer i undervisningen som følge av endringer i eksamen. Hensikten er å bidra til diskusjonen om og evalueringen av den todelte eksamensformen i matematikk som nå er innført både i grunnskole og videregående skole. For å kunne avgjøre om en matematikkoppgave kan løses ved hjelp av en kjent algoritme eller om den krever problemløsning, trengs en metode for å vurdere oppgavene i seg selv, uavhengig av hver enkelt elev. Johan Lithner har gjennom flere arbeider utviklet verktøy for å kategorisere matematikkoppgavers krav til løsningsstrategi og det er dette verktøyet jeg har brukt som ramme for en analyse av eksamensoppgaver gitt til eksamen i 2MX og R1. På grunnlag av analysen har jeg foretatt sammenligninger av oppgaver og oppgavesett, og også eksamenene i de to kursene sett under ett. Det viktigste grunnlaget for denne sammenligningen er en klassifisering av hver enkelt deloppgave ut fra om de kan løses ved hjelp av en algoritme eller om de krever problemløsning. Analysene og vurderingene som er gjort i forbindelse med de enkelte deloppgavene er i stor grad gjengitt for å gjøre undersøkelsen transparent og grunnlaget for konklusjonene tilgjengelig. I tillegg har jeg beskrevet og sammenlignet andre sider ved oppgavesettene som struktur, språk, layout og arbeidsmengde for å besvare det siste forskningsspørsmålet. Den første eksamenen i R1, det vil si med ny læreplan og ny eksamensform, fant sted våren 2008. Da denne undersøkelsen gikk i trykken, var tilsvarende eksamenssett for høsten 2008 og våren 2009 tilgjengelige. Disse tre eksamenssettene utgjør datagrunnlaget for R1-eksamen, mens det er valgt ut tre tilsvarende eksamenssett for 2MX for å gjøre sammenligningen. Analysen av de til sammen seks oppgavesettene i 2MX og R1 med hensyn på krav til problemløsning, viser at det har skjedd svært lite endring fra den ene eksamenen til den andre. Gjennom sammenstilling av oppgavesett, oppgaveanalyse og den påfølgende sammenligningen er det funnet liten forskjell i eksamenssettene fra 2MX til R1. Dette gjelder både i form og i krav til resonnement i oppgaveløsningen. Selv om det ikke er funnet forskjell mellom krav til algoritmisk og kreativt resonnement, er det funnet stor endring i hvilken type algoritmisk resonnement som kreves ved overgangen fra 2MX til R1. Variasjonen når det gjelder krav til kreativt og algoritmisk resonnement er større mellom eksamenssettene innen hvert av kursene enn den er mellom kursene som helhet. Det er derfor ikke grunnlag for å si at det har skjedd noen endring i kravet til problemløsning fra 2MX til R1. Likheten mellom oppgavesettene er også stor når det gjelder oppbygning, men det er en økning i antall tekstoppgaver og noe økning i arbeidsmengde. Jeg har kun sett på om eksamensoppgavene har endret seg og har ikke i mitt datamateriale funnet noe som kan fortelle hvorfor endringene ikke er større enn de er. Det er også et lite datamateriale som ligger til grunn for konklusjonene og det er derfor viktig å ikke trekke forhastede slutninger, men se på tendenser som kan gi grunnlag for videre undersøkelser og forskning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAlgoritmer og kreativitet til matematikkeksamen : fra 2MX til R1 : endret eksamensoppgavene seg med eksamensformen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-15en_US
dc.creator.authorFossum, Ainaen_US
dc.subject.nsiVDP::283en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fossum, Aina&rft.title=Algoritmer og kreativitet til matematikkeksamen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22879en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92366en_US
dc.contributor.supervisorGunnar Gjoneen_US
dc.identifier.bibsys093530323en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32356/1/Master_realfagdidaktikk_A_Fossum.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata