Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:11:25Z
dc.date.available2013-03-12T13:11:25Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-22en_US
dc.identifier.citationKristiansen, Tone. Med blanke ark og mestring i hverdagen. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31915
dc.description.abstractBakgrunn og formål Alternative skoler har eksistert i Norge sidn 1970-tallet. De blir omtalt som lovende tiltak i arbeidet med elever med ulike psykososiale problemer. Gamle Ullerål er en alternativ ungdomsskole i Ringerike kommune. Skolen legger vekt på at elevene skal utvikle sosialkompetanse og sosial ansvarlighet. De bygger sitt virke ut i fra en humanistisk teoriplattform med utgangspunkt i prinsipper fra involveringspedagogikken og ansvarslæring i sin praksis. Som et ledd i å kvalitetssikre de alternative skolene blir evalueringsstudier etterspurt. Kvalitetsvurdering og –sikring vil være essensielt for å kunne utvikle og bedre et skoletilbud. Elevene er hovedaktørene i skolen og det vil være interessant å få deres tanker om og vurderinger av skoletilbudet de har fått med utgangspunkt i deres erfaringer. Denne kunnskapen vil kunne hjelpe skolen i deres utviklingsarbeid. Problemstilling og forskningsspørsmål ”Hvordan ser elevene selv på det å ha vært elev ved en alternativ skole og hvordan vurderer de det alternative tilbudet de har fått?” For å operasjonalisere problemstillingen har jeg derfor formulert noen forskningsspørsmål • Hvilke skoleerfaringer sitter informantene igjen med etter å ha gått på Gamle Ullerål skole? • Hvilke opplevelser har de fra det å ha vært elev i en alternativ skole? • Hva har dette alternative tilbudet betydd for dem? • Har dette tilbudet vært med på å fremme en positiv utvikling? • Hvilke faktorer legger de til grunn for skolens praksis? Metode og bearbeiding av empiri Undersøkelsen er basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse med 5 tidligere elever fra Gamle Ullerål. Den tar utgangspunkt i teori om alternative skoler i Norge generelt, Gamle Ullerål spesielt og pedagogiske teorier med fokus på relevans og mestring. Empirien er strukturert og analysert ut i fra prinsipper fra Grounded Theory og fenomenologien. Resultater Informantene er godt fornøyde med det tilbudet de har fått ved Gamle Ullerål. Noen ser på det som avgjørende for at det har gått bra med dem. Skolebytte førte blant annet til endringer i forhold til skolemotivasjon, faglige prestasjoner, voksenrelasjoner, atferd og mestringsstrategier. I intervjuene kom det frem en del elementer som informantene vektla som viktige faktorer ved tilbudet. Dette er en viktig del av deres vurderinger. • liten skole og små klasser • stor lærertetthet • gode relasjoner • mer hjelp og godt differensierte oppgaver • veksling og sammenheng mellom teori og praksis • føle at man blir respektert, sett og hørt • gis medansvar i sin skolehverdag • å bli betrodd ansvar • brudd på regler må få konsekvenser Det kom forslag om blant annet oppfølging i videregående skole og flere aktiviteter på praksisdagene. Flere jenteorienterte aktiviteter og et aktivitetstilbud med mål mot fremtidige utdannings og jobbmuligheter. Flere av informantene anså Gamle Ulleråls skoletilbud som svært viktig for skoletrøtte og umotiverte elever for at de skal kunne klare å gjennomføre grunnskolen. De hevder at det kan være en avgjørende faktor for å ikke havne i dårlige miljøer med rus og kriminalitet. Alternative skoler kan være et nødvendig tiltak i et helhetlig skoletilbud for å sikre alle elever tilrettelagt opplæring.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMed blanke ark og mestring i hverdagen : en kvalitativ undersøkelse på hvordan tidligere elever vurderer det alternative tilbudet de har fått ved Gamle Ullerål skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-27en_US
dc.creator.authorKristiansen, Toneen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Kristiansen, Tone&rft.title=Med blanke ark og mestring i hverdagen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15614en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo62870en_US
dc.contributor.supervisorTerje Endreruden_US
dc.identifier.bibsys071189173en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31915/1/Medxblankexarkxogxmestringxixhverdagen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata