Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:08:42Z
dc.date.available2013-03-12T13:08:42Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-11-09en_US
dc.identifier.citationFolkeseth, Line Catrine. To jenter med AD/HD. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31683
dc.description.abstractSammendrag Tittel To jenter med AD/HD - En case studie av to unge jenter med ulik type AD/HD og deres sosiale fungering. Temaet for min studie er sosial fungering hos jenter med AD/HD. Oppgaven viser hvordan to unge jenter med ulik type AD/HD opplever og beskriver egen sosial fungering i familien, på skolen og i fritiden. Det gjøres også rede for hvordan foreldrene og lærerne beskriver jentene i samhandling med andre. Videre vil likheter og forskjeller mellom jentene bli belyst og hvordan dette kan forklares i forhold til deres AD/HD diagnose og komorbide vansker. Da begge jentene i min studie er ungdommer, vil jentenes sosiale fungering vurderes i henhold til forventet sosial fungering for deres alder. Bakgrunn og formål Jenter har i stor grad blitt ignorert innen forskningen om AD/HD. Det hevdes også at jenter med AD/HD blir oversett i hjelpeapparatet, og det er grunn til å anta at denne gruppen er underdiagnostisert. Det gjør at det kreves ytterligere forskning for å gi et bilde av jenter med AD/HD og deres vansker. Det er først de siste ti årene en har blitt oppmerksom på at AD/HD arter seg noe annerledes hos jenter enn hos gutter. Det er imidlertid ikke grunnlag for å påstå at det er en kvinnelig variant av AD/HD som avviker vesentlig fra det vanlige mønstret oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet-impulsivitet. Men finnes studier som viser at jentenes vansker fortoner seg noe annerledes enn guttenes. Problemstillinger Hvordan opplever og beskriver jentene egen sosial fungering? Hvordan opplever og beskriver foreldrene og lærerne jentenes sosiale fungering? Hvilke likheter og forskjeller er det mellom jentene? På hvilken måte kan likhetene og forskjellene mellom jentene forklares vedkjernesymptomene ved AD/HD og komorbidé tilstander? Metodisk tilnærming Ut fra undersøkelsens tema og problemstillinger har jeg valgt en case studie som forskningsstrategi, hvor designet er en two-case case studie. I min studie var tilgjengeligheten avgjørende for rekrutteringen av informanter.Rekrutteringen av informantene skjedde ved en utredningsinstitusjon hvor ansvarlig saksbehandler ved institusjonen stod for utvelgelsen av informanter som varhensiktsmessige for min studie. I min studie ble det benyttet to metoder for innsamling av data. Hovedmetoden var semistrukturert intervju, samt dokumentinnsyn av utredningsresultater som bi-metode. Dataanalyse I denne oppgaven har temaene i intervjuguiden vært veiledende for kodingen av datamaterialet. Analysen ble å identifisere hvor mange uttalelser en fant på de ulike temaområdene, fordi antall uttalelser sier noe om hvor hovedtyngden av datamaterialet bør ligge. Min studie vektlegger dette, men det er også slik at de ulike informantene vektlegger ulike temaer. Dette ble et svært interessant aspekt ved analysen. I min studie blir hver av jentene fremstilt i hver sine kapitler på tvers av temaene. Etter analysen av jentene samles materialet om dem, og de ulike hovedtrekkene som berører hver jente blir sammenlignet med hverandre. Likhetene og forskjellene mellom jentene blir videre drøftet i forhold til teori og empiri som berører oppgavens tema og problemstillinger. Resultater Medisinering: Sentralstimulerende medisiner reduserer symptomene til jenta med kombinert type AD/HD. Medisineringen ser også ut til å hjelpe i forhold til ODD og CD som er hennes tilleggsvansker. Jenta med uoppmerksom type AD/HD har ikke hatt god respons på medisineringen av sentralstimulerende medisiner. Hun har tilleggsvansker som ODD, depresjon og selvskading, eventuelt OCD. Forhold til familien: Begge jentene ser ut til å ha en del konflikter med familien, og de har hatt en del konflikter opp gjennom hele oppveksten. Dette er også i tråd med de studier som foreligger, hvor vanskene kommer mest til uttrykk i hjemme. Sosial fungering i skolen: De resultatene som kom frem i min studie var i tråd med de undersøkelser som er gjort tidligere vedrørende jenter med ulik type AD/HD og sosiale fungering i skolen med jevnaldrende. Jenta med kombinert type AD/HD ble tidligere avvist og utestengt av andre medelever på grunn av utagerende atferd. Idag som hun nytter medisiner har hun mange venner i skolen. Jenta med uoppmerksom type AD/HD er en stille og rolig elev. Hun opplever ikke å bli avvist, men blir oversett av sin medelever og lærere. Fritiden: I min studie kom det frem at begge jentene har mange venner. Jenta med uoppmerksom type AD/HD er blitt mer isolert etter at hun begynte på medisiner, og hun treffer venner omtrent en gang i uka. I helgene er hun stort sett hjemme alene. Jenta med kombinert type AD/HD er veldig aktiv på fritiden. Hun har hatt kjæreste i over to år og er mest sammen med han. Når hun ikke er sammen med han treffer hun venner. Konklusjon Resultatene er i stor grad overensstemmende med den litteraturen som foreligger om jenter med AD/HD. Det som skiller Renate og Linda fra andre barn med AD/HD er at de har mange venner. Kvaliteten på vennskapene er ikke målt, men de har begge to stabilevennskapsforhold som har vart siden barneskolen. Det er også naturlig å sette spørsmål ved om uoppmerksom type AD/HD og kombinert type AD/HD er samme tilstand. Vanskene til jentene i denne studien er veldig ulike, både for hvordan AD/HD vanskene utarter seg, men også for utviklingen av ulike komorbidé vansker.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTo jenter med AD/HD : en case studie av to unge jenter med ulik type AD/HD og deres sosiale fungeringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-01-13en_US
dc.creator.authorFolkeseth, Line Catrineen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Folkeseth, Line Catrine&rft.title=To jenter med AD/HD&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11539en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo32468en_US
dc.contributor.supervisorAnne-Lise Farstad og Monica Dalenen_US
dc.identifier.bibsys06002125xen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata