Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:08:44Z
dc.date.available2013-03-12T13:08:44Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-23en_US
dc.identifier.citationEdvardsen, Lisbeth Helen. Hva innebærer det å få diagnosen ADHD? . Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31614
dc.description.abstractSammendrag: Tittel: HVA INNEBÆRER DET Å FÅ DIAGNOSEN ADHD? - en kvalitativ studie av to 12-årige jenter, deres foresatte og lærere Bakgrunn og problemstilling: Jeg har i flere år arbeidet som klinisk pedagog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, blant annet med utredninger av jenter og gutter med ADHD. Det har ført til en interesse for hvordan barn, særlig jenter med ADHD, samt deres nærmeste omgivelser opplever sin hverdag. Jeg har derfor valgt følgende problemstilling for min masteroppgave: To jenter har fått ADHD-diagnosen. Hva innebærer det for jentene selv, deres foresatte og lærere? Undersøkelsen har vært konsentrert rundt følgende temaer: hovedproblemet før diagnose og behandling, erfaringene med å få hjelp, og situasjonen etter diagnose og behandling. Metode: På bakgrunn av undersøkelsens problemstilling har det vært hensiktsmessig å bruke kvalitativt, semistrukturert intervju som metode. Tilnærming og analyse er inspirert av Grounded Theory, en metode som legger vekten på informantenes egne oppfatninger. Dette skjer gjennom å gjøre forskningsspørsmålene åpne og ved å la analytiske begreper og teorier utledes fra det empiriske datamaterialet. I kodingsprosessen har det vært benyttet dataprogrammet NUD*IST samt manuell analyse. Resultater: Undersøkelsen viser at de to jentene hadde svært forskjellig problemoppfatning og problembeskrivelse før diagnosefastsettelse. For den ene dreide det seg om uro og sterke sinneutbrudd. Hun hadde selv et ønske om å bli hjulpet ut av en vanskelig situasjon. Den andre jenta hadde en indre uro, var uoppmerksom, kunne ofte fingre med ting og holde på med noe eget. Hun hadde betydelige lese- og skrivevansker. Hennes ønske om hjelp var imidlertid mindre uttalt. Siden jentenes vansker og atferd var så forskjellige, preget de også omgivelsene svært ulikt, men både foresatte og lærere til begge jentene opplevde vanskene som så store at de i lang tid hadde ønsket å få en forklaring på dem. Samtlige informanter er tilfreds med at det er blitt gjort utredning og behandling, selv om ikke alle vansker med det er overvunnet. Gjennom en grundig analyse av datamaterialet ukrystalliserte det seg en del temaer som kan oppsummeres som følger: Sinne, årsakene til og virkningene av kraftige utbrudd Hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet Belastninger for de nærmeste omgivelser. Forholdet mellom hjem og skole. Disse temaene har vært drøftet i lys av teorier om ADHD, samspill og relasjoner, pedagogisk teori og et narrativt perspektiv. Konklusjon: Jenter er lite fokusert i ADHD-forskningen, men det som finnes av teori og empiri viser at de har samme kjernesymptomer som gutter. Disse symptomene forklares bl.a. som vansker med å hemme impulser. For jentene i denne undersøkelsen fikk dette konsekvenser i forhold til bl.a. læring. Det førte også til et utfordrende samspill både med foreldre og lærere. Medisinsk behandling har bedret læringssituasjonen, men utfordringer i forbindelse med samspill og jentenes videre utvikling finnes der fortsatt. Rapporten peker derfor på flere områder hvor det kunne trenges videre profesjonell oppfølging. På et mer allment plan er det et ønske at denne undersøkelsen vil kunne bidra til en bedring av situasjonen gjennom blant annet: Å utvide bildet av hva det innebærer for jenter å ha ADHD, slik at symptomene blir lettere å identifisere, og barn og unge kan få raskere hjelp. Gjenkjennelse av slike vansker, slik at det blir lettere å leve med forstyrrelsene for de som er berørt av dem, både de som har ADHD og deres omgivelser. At lærere og spesialpedagoger får mer kunnskap om hvordan vanskene kan arte seg. På den måten vil det være enklere å legge til rette undervisning som kan hjelpe jenter med ADHD. Funnene i undersøkelsen vil også kunne danne grunnlag for hypoteser som igjen kan være utgangspunkt for videre undersøkelser, kvalitative og kvantitative. Det kan for eksempel dreie seg om: forskning på samspill mellom lærer og elever med ADHD for å utvikle gode læringsstrategier, om hva det innebærer for foresatte å ha jenter med ADHD, eller om hvordan jenter med ADHD kan få hjelp til å klare seg sosialt.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHva innebærer det å få diagnosen ADHD? : en kvalitativ studie av to 12- årige jenter, deres foresatte og lærereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-06-24en_US
dc.creator.authorEdvardsen, Lisbeth Helenen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Edvardsen, Lisbeth Helen&rft.title=Hva innebærer det å få diagnosen ADHD? &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-10650en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo27540en_US
dc.contributor.supervisorRita Tangen og Reidun Tangenen_US
dc.identifier.bibsys051171538en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata