Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:14:23Z
dc.date.available2013-03-12T13:14:23Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-05-31en_US
dc.identifier.citationBjerkeengen, Lena Johnsen. Tidlig innsats for å hindre og motvirke problematferd. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31522
dc.description.abstractSammendrag Tittel Tidlig innsats for å hindre og motvirke problematferd. Hva vektlegger barnehagen i forhold til forebyggende og problemløsende arbeid? Formål og problemstilling Formålet med undersøkelsen er å få økt forståelse og kunnskap for hvordan barnehagen kan forebygge for problematferd eller hindre videre negativ utvikling når atferden har blitt et problem. Undersøkelsen vil vektlegge barnehagens pedagogiske lederes syn på forebyggende og problemløsende arbeid, og hva de anser som gode tiltak knyttet til dette. Ut fra undersøkelsens formål har jeg valgt denne problemstillingen: ”Hva vektlegger barnehagen i sitt arbeid for å hindre at barn utvikler problematferd, og i hvor stor grad setter de inn tiltak tidlig for å redusere problematferd?” Det teoretiske perspektivet som er lagt til grunn i oppgaven tar utgangspunkt i Bronfenbrenners bioøkologiske perspektiv, hvor interaksjonen mellom individ og miljø står sentralt. Risiko- og beskyttelsesfaktorer er også presentert som viktig i det forebyggende og problemløsende arbeidet. Metode Undersøkelsens problemstilling var utgangspunktet for at jeg valgte å benytte meg av en kvalitativ tilnærming, med semistrukturert intervju som metode for innsamling av data. Utvalget i min undersøkelse består av fire informanter som alle befant seg innenfor et avgrenset, men nokså stort område. Alle informantene er pedagogiske ledere for en avdeling i hver sin barnehage. Lydopptaker ble benyttet under intervjuet. Vitenskapsteoretisk tilnærming ble også valgt ut fra problemstillingen. Jeg har benyttet en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming, samt at jeg har valgt Grounded Theory som utgangspunkt for analyse og bearbeiding av datamaterialet. Informantenes utsagn har blitt analysert og deres beskrivelse av fenomener har bitt sett i lys av et bioøkologisk perspektiv. Resultater Alle informantene understreker viktigheten av forebygging. Samtlige informanter opplever at deres barnehage i stor grad er opptatt av å forebygge problematferd og har fokus på det problemløsende arbeidet. Til tross for dette formidlet de samtidig en usikkerhet i forhold til hvilke konkrete tiltak de benytter seg av i dette arbeidet. Noen av informantene mente at flere tiltak i det forebyggende arbeidet kommer ann på barnet, og at de fleste tiltak i problemløsende arbeid måtte ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Informantene viser at de gjør mye tiltaksarbeid i ulike system som er sentralt i det bioøkologiske perspektivet. Informantene ser på problematferd som atferd som har en negativ effekt og er et problem for barnet selv og for andre i barnets miljø. De peker på mangelfull sosial kompetanse som en viktig risikofaktor, og at de må jobbe forebyggende og problemløsende i forhold til dette. Informantene opplyser om ulike tiltak i forbindelse med de tre sentrale utviklingskomponentene; aktiviteter, roller og relasjoner. Samtlige informanter belyser også viktigheten av å få til et godt samarbeid med foreldrene på et tidlig tidspunkt. Informantene viser til tiltak som at de samarbeider med barnehagen i sin helhet, har kontakt med andre instanser. Vedrørende tiltak i alle systemer vil det være viktig med en bevisstgjøring rundt viktige risiko-og beskyttelsesfaktorer, og at tiltak i et av systemene vil ha innvirkning på de andre, og derfor er alle systemer viktige. Konklusjon Om problematferd er relasjonelt eller biologisk betinget, er det nødvendig å se vanskene i sammenheng med personfaktorer og faktorer i omgivelsene, samt kvaliteten av interaksjonsprosesser mellom disse. Det er viktig med en kontinuerlig vurdering av hva som skaper gode lærings- og utviklingsmiljøer. Tiltak vedrørende sosial kompetanse bør iverksettes i forebyggende og problemløsende arbeid. Ut fra et bioøkologisk perspektiv bør atferdsendrende tiltak være systemrettet og integrerte og det er viktig å fokusere på proksimale prosesser. For å bedre barnehagens forutsetninger for å mestre problematferd, kan tiltak iverksettes i alle systemer. En individuell tilpasning vil være viktig, men det er ikke avgjørende for at gode tiltak kan bli iverksatt i systemet. Med kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer bør man ha et godt utgangspunkt i enhver barnehage for å iverksette tiltak som vil gagne alle, både i det forebyggende og problemløsende arbeidet. Bevisstgjøringen av disse faktorene blir dermed svært viktig.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleTidlig innsats for å hindre og motvirke problematferd : Hva vektlegger barnehagen i forhold til forebyggende og problemløsende arbeid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-09-18en_US
dc.creator.authorBjerkeengen, Lena Johnsenen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjerkeengen, Lena Johnsen&rft.title=Tidlig innsats for å hindre og motvirke problematferd&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31571en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo165641en_US
dc.contributor.supervisorKristin Pedersenen_US
dc.identifier.bibsys122651723en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31522/1/MASTEROPPGAVEx2012xPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata