Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:14:24Z
dc.date.available2013-03-12T13:14:24Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-25en_US
dc.identifier.citationFaksvåg-Fleines, Laila. Vår relasjon påvirker min motivasjon. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/31301
dc.description.abstractFormål og bakgrunn Formålet med oppgaven er å redegjøre for ulike tanker og tiltak som vil være viktige for å etablere og utvikle en god relasjon mellom lærer og elev på yrkesfaglig studieretning. Bakgrunnen for valg av dette tema er min interesse rundt arbeidet i den videregående opplæringen, i tillegg til min interesse rundt debatten om frafallet. Forebygging er et sentralt begrep innenfor spesialpedagogikken, men kanskje ikke det som oftest kobles opp til den videregående opplæringen. For meg er det å bygge gode relasjoner viktig for trivsel og motivasjon, samtidig som det er viktig med tanke på forebygging av for eksempel konflikter. Problemstilling ”Hvordan etablere og utvikle god relasjon mellom lærer og elev på yrkesfaglig studieretning i den videregående opplæringen?” Metode og analyse I denne masteroppgaven er kvalitativt forskningsintervju benyttet for å samle inn data. Datamaterialet er analysert og bearbeidet med et hermeneutisk utgangspunkt der både informantenes uttalelser og prosjektets teoretiske utgangspunkt vekselvis blir sett i lys av hverandre. Presentasjon og drøfting av datamaterialet gjøres i samme kapittel for på den måten få en helhetlig fremlegging av temaene. Informantene består av fem personer som er skjønnsmessig utvalgt for å belyse problemstillingen på best mulig måte. Alle har bakgrunn som yrkesfaglærere i den videregående opplæring, men en av informantene jobber nå som rektor ved en videregående skole. De øvrige jobber som lærere. Hovedresultater Prosjektets problemstilling har mange svar, for det er mange måter å etablere og utvikle gode relasjoner på. Informantene er bevisste på at det er ulike måter å jobbe på, og sier selv at de tilpasser tilnærmingen til elevene avhengig av hvilke elever de møter. Det finnes likevel en del fellesnevnere som ligger til grunn for god relasjonsbygging, og som kommer til uttrykk gjennom forskningsprosjektet. Faglig kompetanse er avgjørende for å gjøre en god jobb som lærer, i følge mine funn. Det å mestre faget gjør læreren trygg i rollen sin, og man får et enklere utgangspunkt for å bygge relasjoner. Planlegging er også en viktig del av jobben, og man må ha en plan for både skoleåret og for de enkelte timene. Som lærer må man tørre å ta ledelsen i klasserommet helt fra begynnelsen. På den måten viser du elevene at den tar ansvaret som lærer, og at de kan ha tillit til den jobben som gjøres. Man må finne en balanse i det å være leder, slik at man klarer å gi plass for både det faglige og sosiale. Dersom man bare kjører på det faglige vil elevene miste motivasjonen, og dersom det kun blir fokus på det sosiale får ikke eleven lært det de er på skolen for å lære. For å bygge gode relasjoner mellom elevene, og mellom lærer og elever, må læreren by på seg selv. Man må vise engasjement for jobben sin og faget sitt, og man må like å jobbe med ungdommer. Gjennom jobben må elevene få et inntrykk av hvem du som lærer er, og oppleve at du er en person de kan stole på. Læreren må i tillegg tåle å få tilbakemeldinger på den jobben han eller hun gjør, slik at man på den måten utvikler seg gjennom jobben. Som jeg nevnte tidligere i sammendraget, trenger også lærere gode relasjoner for å motiveres i jobben. Alle informantene er opptatt av dette og gir uttrykk for at gode kolleger er viktig for å gjøre en god jobb. Det gjelder både å ha kolleger som klapper deg på skulderen og sier noe positivt, og i tillegg å ha kolleger som du kan spørre om råd dersom du behøver det. Det å oppleve felleskap med gode kolleger skaper trygghet i jobben for informantene, og det å ha åpenhet og tillit som gjør at man ikke er redd for å dumme seg ut gjennom de spørsmålene man stiller. Disse resultatene oppsummerer noen av tankene informantene presenterer som viktig i lærerrollen. I tillegg vil det bli presentert flere konkrete tiltak som man kan benytte seg av i klasserommet. For videre lesning finnes oppgaven på: http://www.duo.uio.no.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleVår relasjon påvirker min motivasjon : en kvalitativ intervjustudie om relasjonsbygging mellom lærer og elev i den yrkesfaglige opplæringenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-22en_US
dc.creator.authorFaksvåg-Fleines, Lailaen_US
dc.subject.nsiVDP::282en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Faksvåg-Fleines, Laila&rft.title=Vår relasjon påvirker min motivasjon&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25437en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102925en_US
dc.contributor.supervisorJan Stålhaneen_US
dc.identifier.bibsys102084661en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/31301/2/MasteroppgavenxsomxPDF.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata