Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:57:17Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-23en_US
dc.identifier.citationØsterlund, Iris A.. "Selvets utvikling hos barn". Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30965
dc.description.abstractProblemområde/problemstilling Mitt valg av tema er hvordan selvet hos yngre barn blir påvirket av foreldrenes væremåte. Barnets opplevelse av å bli anerkjent, respektert, sett, og forstått i samspillet, innvirker på barnets måte å se seg selv på. Hvordan foreldrene handler og hva de sier til barnet i samspillrelasjonen får betydning for barnets konstruering av tanker og teorier om seg selv. De etablerte tankemønstrene vil være bestemmende for hva barnet tror den er i stand til å mestre, hvilke mål den aspirerer mot, og hvordan det vil takle motgang og nederlag. Typer av tilbakemeldinger i form av ros og kritikk innvirker om barnet utvikler mestringsorientering eller lært hjelpeløshet. Jeg har tatt utgangspunktet i følgende problemstilling: Hvordan kan foreldre påvirke utviklingen av selvet hos barnet? Metode / kilder Dette er et teoretisk studie, der problemstillingen blir forsøkt belyst gjennom analyse og tolkning av utvalgt litteratur. I tillegg presenteres og drøftes tre amerikanske artikler med forskjellige studier gjort på mindre barn av Carol S. Dweck med medarbeidere. Hennes teori danner en felles teorigrunnlag for alle studiene. Litteraturtilfanget er hentet inn gjennom søk i bibliotekets databaser. Hovedvekten av litteratur og teori ligger innenfor en pedagogisk psykologisk forståelsesramme. Det er benyttet norsk, engelsk og amerikansk litteratur og teori. Hovedkonklusjoner Det ser ut til å være en sammenheng mellom utvikling av selvet hos yngre barn og hvilke påvirkninger det får i hjemmet. Det er i den tidlige sosialiseringsprosessen og i samspill med foreldrene, at selvet etableres og tar form. Ulike foreldretyper evner i forskjellig grad å vise den ekte nære omsorgen som gjør at barnet føler seg sett, forstått, lest, og ivaretatt på en god måte. Foreldrenes anerkjennelse er et grunnleggende behov for barnets utvikling av selvet, og for hvordan de kommer til å forstå seg selv. Anerkjennelse for det barnet gjør og mestrer alene eller med hjelp, har betydning for deres læring og tillæring av ny kunnskap. Bruk av anerkjennelse som et maktmiddel eller fravær av det i barndommen, kan skape en indre uballanse og kan føre til en sårbarhet som varer til langt inn i det voksne liv. Studiene som jeg har tatt for meg viser at mindre barn helt ned til 3,5 års alderen kan vise alle aspekter for lært hjelpeløs respons når de møter nederlag. Det er klare sammenhenger mellom foreldrenes handlinger og hvilke type tilbakemeldinger barn får. Dette får betydning for barnets utvikling av tankemønster og teorier om dem selv. Barns etablering av tankesett i tidlig alder, er bestemmende for hva de tror de er i stand til å mestre, hvilke mål de aspirerer mot, og for hvilke responsmønster de viser når motgang inntreffer. Dersom foreldrene gir barn ros eller kritikk rettet mot deres egenskaper eller personlige trekk, vil barn lettere utvikle lært hjelpeløshet og et betinget selvverd, enn hvis foreldrene retter feedbacken mot barnets prosess eller innsats. I motsetning til større barn som vurderer prestasjoner i forhold til intelligens og evner, måler mindre barn deres atferd og resultater i forhold til parametere som snill/slem, flink/ikke flink, hvor gode/ikke gode personer de har vært, og smart/usmart. Sammenlignet med mestringsorienterte barn som har et betingelseløst selvverd, vil de lært hjelpeløse barn med et betinget selvverd, oftere vurdere seg som slemme og ikke flinke når de gjør en feil eller får kritikk. Det er klare tegn på at mindre barn vektlegger foreldrenes meninger i stor grad, og tar til seg foreldrene ord og handlinger. Det foreldre gjør og sier til barnet kan enten være med på skape en skam og skyldfølelse hos barnet, eller et motstandsdyktig mestringsorientert barn som utvikler et trygt og godt selv.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectutvikling av selvet hos barn samspill foreldre lært hjelpeløshet mestringsorienteringen_US
dc.title"Selvets utvikling hos barn" : hvordan kan foreldre påvirke utviklingen av selvet hos barnet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-06-27en_US
dc.creator.authorØsterlund, Iris A.en_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Østerlund, Iris A.&rft.title="Selvets utvikling hos barn"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15068en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo60566en_US
dc.contributor.supervisorBodil Stokke Olaussenen_US
dc.identifier.bibsys070883416en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata