Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T13:00:14Z
dc.date.available2013-03-12T13:00:14Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-06-20en_US
dc.identifier.citationSchei, Gunnar J.. Samarbeidsteknologi og organisasjonslæring. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30730
dc.description.abstractProblemområde Avhandlingen fokuserer på organisatoriske endringsprosesser i en utdanningsorganisasjon som bruker ny teknologi i undervisningen, og hva slags betydning bruk av såkalt IKT-mediert samarbeidslæring har for organisatorisk endring og læring. I offentlig retorikk, blant annet gjennom Stortingsmelding 27 (2000-2001), forventes IKT å ha en rolle som katalysator i endring og modernisering av utdanning. Denne antakelsen belyses i denne avhandlingen. Det organisasjonslæringsteoretiske teorigrunnlaget hentes fra Argyris og Schön (1978, 1996), mens IKT-mediert samarbeidslæring drøftes i lys av sosiokulturell læringsteori med utgangspunkt i Säljö (2001). Problemstillingen er som følger: Hva slags betydning har bruk av IKT-mediert samarbeidslæring i undervisningen for organisasjonslæring i en utdanningsorganisasjon? Metode Denne problemstillingen belyses empirisk. Den empiriske undersøkelsen baserer seg på en kvalitativ innholdsanalyse av dokumenter, samt kvalitative intervjuer. Data/Kilder Dataene er hentet fra en utdanningsorganisasjon på Universitetet i Oslo: Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS). PPU gjennomførte i perioden 2000-2003 et større endringsprosjekt, der omstilling i retning av en mer praksisnær utdanning, ved hjelp av IKT som endringskatalysator, var det mest sentrale trekket ved prosjektet. Dokumentanalysen bygger hovedsakelig på prosjektrapporter og -evalueringer skrevet av prosjektledelsen, men også på følgeforskning knyttet til prosjektet. I tillegg har jeg intervjuet to deltakere i prosjektet. Resultater/hovedkonklusjoner Dataene antyder at det har skjedd store organisatoriske endringer på ILS i prosjektperioden. I første rekke er det det nye pedagogiske opplegget med mappevurdering og casearbeid, som tillegges mest betydning som pådriver for endringene. IKT-elementene i studiet, med hovedvekt læringsplattformen It’s Learning, rapporteres også å ha hatt betydning. Blant annet så antyder dataene at utviklingen av det pedagogiske opplegget ikke kunne ha kommet så langt uten bruk av læringsplattformen. Bruk av IKT-mediert samarbeidslæring i undervisningen har hatt betydning for de organisatoriske læringsprosessene i PPU. Hovedgrunnen synes å være at bruk av IKT-mediert samarbeidslæring har vært et avgjørende element i de organisasjonsdialektiske prosessene. Videre antydes det at bruk av IKT-mediert samarbeidslæring har hatt en viktig betydning for organisatorisk dobbelkretslæring, gjennom å ha tilført det øvrige pedagogiske opplegget en kvalitativt ny dimensjon. Dessuten har samarbeidsteknologien hatt betydning for organisatorisk enkeltkretslæring, siden den har inngått som en del av nye strategier for oppnåelse av de overordnede målene med prosjektet. Når det gjelder organisatorisk deutrolæring, synes det som om samarbeidsteknologien i relativt liten grad har hatt betydning. Resultatene er riktignok forbundet med en relativt stor grad av usikkerhet. Bakgrunnen for dette er at flere forhold bidrar til å svekke undersøkelsen. Eksempelvis så er det vanskelig å vurdere hvorvidt dataene i dokumentene og intervjuene er reliable og valide, og resultatene kan kun generaliseres til organisasjoner som har klare likhetstrekk med PPU. Resultatene i denne avhandlingen kan derfor tolkes som indisier på at bruk av IKT-mediert samarbeidslæring kan ha avgjørende betydning for organisasjonslæring i en utdanningsorganisasjon av ILS sin type. Samtidig må denne betydningen ses i relasjon til det øvrige didaktiske opplegget i organisasjonen. Disse resultatene kan sies å være i tråd med tidligere forskning, som peker på at IKT alene ikke fører til særlige forandringer av utdanningssektoren. Det hevdes at IKT kan være en faktor som kan bidra til varig organisatorisk endring, men dette er avhengig av et samspill med flere andre faktorer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSamarbeidsteknologi og organisasjonslæring : en studie av hva slags betydning bruk av IKT-mediert samarbeidslæring i undervisningen kan ha for organisatoriske læringsprosesser i en utdanningsorganisasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-12-08en_US
dc.creator.authorSchei, Gunnar J.en_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Schei, Gunnar J.&rft.title=Samarbeidsteknologi og organisasjonslæring&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11413en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo28225en_US
dc.contributor.supervisorHallgerd Benanen_US
dc.identifier.bibsys052208966en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30730/1/schei.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata