Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:55:18Z
dc.date.available2013-03-12T12:55:18Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-06-07en_US
dc.identifier.citationAndersen, Hege Kristin. Arbeidsmotivasjon og lederskap. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/30724
dc.description.abstractProblemområde Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmotivasjon og lederskap. Forskningsproblemet er; - Medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd. Som en følge av mer krevende arbeidsoppgaver og arbeidskontekster i dagens og det fremtidige arbeidsliv, øker behovet for en bevissthet om arbeidsmotivasjon og faktorer som kan innvike på denne (Maccoby 1989). Med utgangspunkt i fokuset på medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd, tar denne studien for seg hva som anses å være en av de viktigste sosiale faktorene for innvirkning på medarbeideres arbeidsmotivasjon (Porter et al 2003). Diskusjonene av resultatene fra undersøkelsen har hovedsakelig basis i Gary Yukl’s integrerende taksonomi på lederatferd (1994), Robert House’s dyadiske lederteori (1971 og 1996), Edward Lawler III’s relasjonelle og mellommenneskelige arbeidsmotivasjonsmodell (1994) og Kenneth W. Thomas’ perspektiv på indre motivasjon (2000). Metode Denne masteroppgaven er en empirisk studie hvor det er benyttet en kvantitativ metodetilnærming. Med bakgrunn i metodelitteraturen kan slike tilnærminger karakteriseres som eksistensielle da de gjerne tar for seg og studerer mange enheter (Jacobsen 2000:225). Videre kan denne studiens design benevnes som en tverrsnittlig kartleggingsstudie. Det vil si at forskningsproblemet kun undersøkes og beskrives på bakgrunn av data samlet inn på ett tidspunkt. Data Dataene i denne studien er i stor grad av tallmessig art. Datainnsamlingsmetoden som ble benyttet var spørreskjema. Noen spørsmål ble utformet med åpne svaralternativer, dog fremkommer hovedvekten av dataene som tall. Spørreskjemaet ble sendt ut vinteren 2005, og utvalgets størrelse ble på n = 59. Studien er skrevet i tilknytning til Administrativt Forskningsfond (AFF) og utvalget av medarbeider ble til gjennom å opprette kontakt med ledere som tidligere hadde deltatt i AFF-undersøkelsen “Motsatt av antatt” (Horverak og Ingebrigsten 2002). Beskrivende statistikk med sentraltendenser, standardavvik og prosentdifferanser benyttes som analyseverktøy. Hovedfunn I gjennomsnitt opplevde medarbeiderne en middels sammenheng mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd. Videre opplevde medarbeiderne i gjennomsnitt å være godt motiverte og det fantes ikke noen tydelige samvariasjoner mellom opplevd sammenheng og grad av arbeidsmotivasjon. Hvordan lederatferd, nærmeste arbeidsgruppe, arbeidsmotivasjonens lokalisering og demografiske aspekter som kjønn og alder, kan få betydning for medarbeidernes opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd rettes, med utgangspunkt i undersøkelsens resultater, fokus. Resultatene viste at uavhengig av medarbeidernes grad av opplevd sammenheng, var det ingen type lederatferd som utpekte seg som mer karakteristisk enn andre. Når utvalget så ble fordelt på variabelen opplevd sammenheng, kunne man se en tendens til at medarbeidere som opplevde en stor sammenheng også opplevde sin nærmeste leders atferd å være mer relasjonsorientert. Ved sammenstilling av opplevd sammenheng mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferd med hva medarbeiderne i størst grad knytter arbeidsmotivasjonen til, ble arbeidsmiljø og faktorer som kan knyttes til indre motivasjon opplevd som viktigst av alle medarbeiderne. Disse faktorene utpekte medarbeiderne som viktigst for arbeidsmotivasjonen uavhengig av grad av opplevd sammenheng. Med utgangspunkt i overstående funn, er et fremtredende fokus i diskusjonen hvordan sosiale grupper og arbeidsmiljøet på en arbeidsplass kan være like viktig eller viktigere for innvirkning på medarbeideres arbeidsmotivasjon som nærmeste leder. Studien sentreres med dette omkring hvordan medarbeideres arbeidsmotivasjon og deres opplevelse av innvirkningsfaktorer på denne, kan tenkes influert av sosiale relasjoner, forbindelser og faktorer en arbeidskontekst nærer.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleArbeidsmotivasjon og lederskap : medarbeideres opplevelse av sammenhengen mellom egen arbeidsmotivasjon og nærmeste leders atferden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-10-04en_US
dc.creator.authorAndersen, Hege Kristinen_US
dc.subject.nsiVDP::280en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Andersen, Hege Kristin&rft.title=Arbeidsmotivasjon og lederskap&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11176en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo27990en_US
dc.contributor.supervisorTerje Grønningen_US
dc.identifier.bibsys051775026en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30724/2/Masteroppgave-Arbeidsmotivasjonxogxlederskap.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata