Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:24:25Z
dc.date.available2014-06-16T22:31:03Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-05-15en_US
dc.identifier.citationGimse, Gislaug Marie Moe. Social inequalities and differences in social characteristics in infant feeding practices among Norwegian 6 months old infants - Spedkost 2006. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28713
dc.description.abstractBakgrunn: Mange europeiske land har utjevning av helseforskjeller høyt oppe på den helsepolitiske agenda. Flere vitenskapelige studier viser at lav sosioøkonomisk status er assosiert med dårlig helse. Sped- og småbarnstiden er preget av rask vekst og utvikling. Et godt kosthold i denne perioden er av stor betydning for barnets helsetilstand og kan være avgjørende for framtidig helse. Sosiale ulikheter gjør at ikke alle barn har samme muligheter for å ha en god helse. Med tanke på dette og ernæringens betydning for sykdomsutviking er det interessant å undersøke om det er sosiale ulikheter og forskjeller i sosiale karakteristikker når det gjelder viktige kostholdsadferder blant norske spedbarn. Utvalg og metode: Data fra undersøkelsen Spedkost gjennomført i Norge i 2006 ble brukt som utgangspunkt for analysene. Et randomisert utvalg på 3000 mødre til 6 måneder gamle spedbarn ble invitert. 1986 gav deltagelsessamtykke. Deltagerne fylte ut et selvadministrert semi-kvantitativt matvarefrekvensskjema. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om spedbarnets vekt og høyde, demografiske variabler, samt kostholdsrelaterte spørsmål om amming, morsmelkerstatning eller annen melk, fast føde og vitamin- og mineraltilskudd. I tillegg ble det spurt om mors og fars sosiodemografiske bakgrunn. Multippel logistisk regresjon ble brukt for å undersøke potensielle sammenhenger mellom spedbarnets spisevaner, sosiale ulikheter og forskjeller i sosiale karakteristikker. Variabler som ble inkludert i analysene var mors og fars utdanningsnivå, mors alder samt arbeidssituasjon før fødsel, sivilstatus og grad av urbanisering på hjemstedet i tillegg til mors røykestatus. Kostholdsadferder som ble undersøkt var fullamming og amming da spedbarnet var henholdsvis 1 uke, 4 uker, 4- og 6 måneder. Ved sistnevnte alder ble også introduksjon av fast føde, ingen daglig eller ukentlig bruk av sukkerdrikke og bruk av vitamin D-tilskudd undersøkt. Resultater: Sosiale ulikheter ble sett i fullamming ved 1 uke, 4 uker og 4 måneder, amming ved 4 uker, 4- og 6 måneder, ingen daglig eller ukentlig bruk av sukkerdrikke og ved bruk av vitamin D-tilskudd. Mors og fars økende utdannelse var assosiert med at spedbarna fikk et kosthold etter de norske anbefalingene for spedbarnsernæring. Alle analyserte kostholdsvaner hos spedbarn utenom fullamming ved 1 uke, viste assosiasjoner med én eller flere sosiale karakteristikker. Spedbarn som hadde eldre mødre og mødre som var i arbeid før de fødte, som hadde ikke-røykende mødre og som bodde i mer urbaniserte områder hadde et sunnere kosthold. Konklusjon: I Spedkost 2006 finnes det flere sårbare grupper som har blitt vist å ha en økt risiko for å ikke følge de norske anbefalingene for spedbarnsernæring. Som konklusjon, intervensjoner for å følge de norske kostholdsanbefalinger for spedbarn må være særlig prioritert og målrettet mot grupperinger med lavere sosial status.nor
dc.description.abstractBackground: Reducing health inequalities is highly ranked on the health policy agendas of European countries. Numerous scientific studies show that low socioeconomic status is associated with poor health. A social gradient is seen in diet quality and may contribute to inequalities in health. Infancy and childhood are characterized by rapid growth and development. An adequate diet during this period is of great importance for the child�s health condition and may be crucial for future health. Because of social inequalities not all children have the same opportunities for good health. With regard to this and the nutritional influence on development of disease, it is interesting to investigate the existence of social inequalities and differences in social characteristics regarding important nutritional behaviours among Norwegian infants. Subjects and methods: The analyses were performed on the data from the Spedkost 2006 survey conducted in Norway. A random sample of 3000 mothers of 6 months old infants were invited. 1986 consented for participation. A self-administered semi-quantitative food frequency questionnaire (SFFQ) was used. The SFFQ included questions on anthropometric values of the infant, demographic variables, diet related questions on breastfeeding, formula/other milk, solid foods and vitamin-mineral supplements in addition to socio-demographic questions on the mother and the father. Multiple logistic regression analyses were performed to examine the association between the infant�s feeding practises and social inequalities and differences in social characteristics. The variables used for this examination were: maternal and paternal educational level, maternal age and working situation before giving birth, marital status and degree of urbanization in addition to the mother�s smoking status. Infant feeding practices studied were: exclusive and total breastfeeding at infant age of 1 week, 4 weeks, 4- and 6 months, and at 6 months of age, introduction to solid foods, no daily or weekly use of sugar-sweetened drinks and vitamin D supplementation. Results: Social inequalities were seen in exclusive breastfeeding at 1 week, 4 weeks and 4 months, breastfeeding at 4 weeks, 4- and 6 months, no daily or weekly use of sugar-sweetened drinks and in the use of vitamin D supplements. Increasing maternal and paternal education was associated with infants fed more in line with the Norwegian national recommendations. All the examined infant feeding practices, except for exclusive breastfeeding at 1 week, showed associations to one or more social characteristic(s). Infants of older mothers and mothers employed before giving birth, of those not smoking, living together with a partner and in a more urbanized area had a healthier diet. Conclusion: There are a number of vulnerable groups in the Spedkost 2006 survey that have shown to be at increased risk of not following the Norwegian infant feeding recommendations. In conclusion, intervention to improve adherence to infant nutrition recommendations needs to be particularly targeted and prioritized towards those being socially disadvantaged.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleSocial inequalities and differences in social characteristics in infant feeding practices among Norwegian 6 months old infants - Spedkost 2006en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-10-23en_US
dc.creator.authorGimse, Gislaug Marie Moeen_US
dc.subject.nsiVDP::710en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Gimse, Gislaug Marie Moe&rft.title=Social inequalities and differences in social characteristics in infant feeding practices among Norwegian 6 months old infants - Spedkost 2006&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-22069en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo91856en_US
dc.contributor.supervisorNina Cecilie Øverby, Lene Frost Andersenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28713/1/GislaugxMariexMoexGimse.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata