Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:21Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:21Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-10-31en_US
dc.identifier.citationSkaara, Heléne Marie Viveka Engberg. Interrater reliabilitet av et klassifikasjonssystem for pasienter med uspesifikke kroniske korsryggsmerter. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28548
dc.description.abstractStudie Design: En metodologisk reliabilitets studie. Formål: Undersøke interrater reliabiliteten av et klassifiseringssystem for uspesifikke kroniske korsryggsmerter utviklet av Peter O’Sullivan. Teoretisk forankring: Mange ulike faktorer er involvert i og påvirker uspesifikke kroniske korsryggsmerter og dets forløp. Problemer med å finne best mulig behandling til pasienter med uspesifikke korsryggsmerter har ført til behov for å identifisere subgrupper. Et godt klassifikasjonssystem er en forutsetning for å skape homogene subgrupper. Den kliniske anvendbarheten av et klassifikasjonssystem avhenger blant annet av dette systemets reliabilitet og generaliserbarhet. Metode: O’Sullivans klassifikasjonssystem baserer seg på en kombinasjon av bevegelsesanalyse og smerteanamnese. I studien ble pasienter med uspesifikke kroniske korsryggsmerter videofilmet ved standardiserte bevegelser og intervjuet (smerteanamnese). To terapeuter klassifiserte pasientene uavhengig av hverandre i tråd med O’Sullivan’s klassifikasjonssystem. Pasientene ble klassifisert til movement impairment (MI) eller motor control impairment (MCI). Gruppen MCI ble deretter subgruppert til 5 undergrupper etter smerteprovoserende bevegelsesmønster. Usikre scorer ble markert på scoringsskjemaet. SPSS ble brukt for statistisk analyse. Reliabiliteten på klassifikasjonssystemet ble undersøkt ved hjelp av prosentvis enighet (%) og Kappa (K) (95 % konfidens intervall). Resultater: 41 pasienter (gjennomsnitts alder 40 + 8 år, 22 menn og 19 kvinner) ble inkludert. Det var 100 % enighet og K= 1.00 ved klassifisering av pasientene til MI (n = 4) og MCI (n = 37). Subgruppering av MCI gruppen (n= 37) til fem smerteprovoserende bevegelsesmønstre ga 65 % enighet og Kappa = 0.52 (0.32 - 0.71). Subgruppering av MCI ut fra bare anamnese ga en enighet på 81 % med Kappa = 0.66 (0.44 - 0.87). Man fant en signifikant sammenheng mellom usikkerhet ved scoring og uenighet. Konklusjon: Interrater reliabiliteten av O’Sullivans klassifikasjonssystem, basert på videofilm og smerteanamnese, var svært god ved subgruppering til hovedgruppene MI og MCI, men moderat ved subgruppering til fem bevegelsesmønstre i hovedgruppen MCI. Subgruppering av MCI ut fra kun smerteanamnese viste god reliabilitet. Videre forskning er nødvendig for å identifisere årsakene til uenighetene ved subgruppering under MCI.nor
dc.description.abstractAbstract Study Design: A methodological reliability study. Objectives: To examine the interrater reliability of a classification system, developed by Peter O’Sullivan (O’S), for non-specific chronic low back pain patients. Background: Many different factors involve and affect non-specific low back pain and its course. The effort of finding the most efficient treatment for this heterogeneous group has raised the question about identifying subgroups. A well documented classification system is a prerequisite to create homogenous subgroups. The utility of a classification system depends, among other factors, on its reliability and its ability to generalize. Methods: The classification system of O’Sullivan is based on a combination of movement analysis and pain history. In this study non-specific chronic low back pain patients were video filmed during specific movements and a pain history was undertaken. Based on both video film and interview two therapists classified independently using the O’S classification system. The patients were classified into motor control impairment (MCI) or movement impairment (MI). The MCI group was further sub grouped into 5 categories depending on painful movement pattern. When it was difficult to decide a score this was marked on the score table. SPSS was used for statistic analyses. The reliability of the classification system was calculated by percentage of agreement (%) and Kappa (K) (95 % confidence interval). Results: 41 patients (mean age 40 + 8 years, 22 male and 19 female) were included. There was a 100 % of agreement and K = 1.00 classifying patients to MI (n = 4) and MCI (n = 37). Sub grouping the MCI patients into five different painful movement patterns the agreement was 65 % and Kappa = 0.52 (0.32 - 0.71). Sub grouping the MCI patients from only the pain history showed an agreement of 81% with Kappa = 0.66 (0.44 - 0.87). The relation between insecurity setting the score and disagreement was found significant. Conclusions: The interrater reliability of the O’Sullivan classification system, based on video and interview (pain history), was excellent when classifying into the two main groups MCI and MI. When classifying MCI into five subgroups the reliability was found to be moderate. Classifying MCI into subgroups from only the interview (pain history) showed good reliability. Further research is needed to identify sources of disagreement when classifying into the MCI subgroups.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleInterrater reliabilitet av et klassifikasjonssystem for pasienter med uspesifikke kroniske korsryggsmerter : En metodestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-02-26en_US
dc.creator.authorSkaara, Heléne Marie Viveka Engbergen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Skaara, Heléne Marie Viveka Engberg&rft.title=Interrater reliabilitet av et klassifikasjonssystem for pasienter med uspesifikke kroniske korsryggsmerter&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21214en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86393en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Storheim; Inger Holmen_US
dc.identifier.bibsys091347904en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28548/1/MasteroppgavexHelenexE.xSkaarax29.10.08.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata