Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:21:16Z
dc.date.available2013-03-12T12:21:16Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-10-20en_US
dc.identifier.citationAyub, Shaista. Morsmelk, en gave fra gud.... Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28544
dc.description.abstractTema i masteroppgaven er amming og innvandrere. Oppgaven inngår som en delstudie av et større forskningsprosjekt om fødsels- og barselsomsorgen til norsk-pakistanske kvinner. Hovedprosjektet ble initiert av Nasjonalt Kompetansesenter for amming ved Rikshospitalet Universitetsklinikk i 2004. Bakgrunnen var mangel på kunnskap om amming og innvandrerkvinner i Norge, pluss antagelsen om at det forekommer ammeproblemer blant norsk-pakistanske kvinner. Helsepersonell rapporterte også om mangelfull kompetanse i ammeveiledning av kvinner med ikke-norsk etnisk bakgrunn. Masteroppgavens problemstilling er som følger: ”Hvilke betydninger har amming og ”morsmelken” for norsk-pakistanske kvinner sett fra et religiøst kulturelt perspektiv?” Teorigrunnlaget er inspirert av gjennomgang av hadith og Koranvers, individuell og kollektivistisk tenkning og Auyrvedisk medisin. Dette for å vise bakgrunn og rammer for valgte tema og for å gi bakteppe for påfølgende diskusjon. Studien har et kvalitativt design. 21 norsk-pakistanske kvinner er intervjuet, herav 5 bestemødre og 16 mødre. Det er benyttet en temasentrert analyse av data. Analysen viser funn innenfor tre hovedområder. Det første belyser hvordan nettverk samt kulturelle og religiøse forhold påvirker mødrenes oppfatning og praksis når det gjelder amming. Det andre utdyper begrunnelser og motiver for hvorfor amme. Det siste handler om hvilke oppfatninger norsk-pakistanske kvinner har om morsmelkens kvalitet og om forhold som kan påvirke den. De fleste mødre, med begrunnelse i Koranen, oppfatter at det å amme barna er et ansvar de har som mødre, og at barna har rett til å få morsmelk. Både det å amme og ha blitt ammet som barn, gir høy status for kvinner i det norsk-pakistanske miljøet. Amming har først og fremst en viktig relasjonell betydning. Morsmelk oppfattes som det beste for barnet. Morsmelkerstatning omtales som pulver med mindre energi og vitaminer. Mange kvinner oppgir likevel at de gir morsmelkserstatning, og begrunner det med at de har for lite melk, eller at kvaliteten på melken ikke er god nok på grunn av kosthold, stress eller graviditet. Funnene viser videre at det er lite åpenhet omkring amming, og at kvinnene er lite forberedt på ammeproblemer. De rapporterer om negative reaksjoner dersom de slutter å amme, samt problemer knyttet til det å amme ute blant ”andre” og innenfor storfamilien. Problemene ble fortolket av kvinnene i lys av religiøse og kulturelle normer. Masteroppgaven viser hvordan kvinnenes kollektivistiske grunnholdning påvirker deres livsforståelse, levemåte og prioriteringer omkring amming, og at deres bekymringer for fremtidige generasjoners ammepraksis. I oppgaven fremkommer det også råd fra kvinnene om hvordan gi informasjon om amming.nor
dc.description.abstractThe topic of this Master thesis is immigrants and breastfeeding. The thesis is a part of a larger research project regarding Norwegian-Pakistani women’s relationship to birth and newborn care. The main project was initiated in 2004 by Rikshospitalet University Hospital and the National Competency Center for Breastfeeding. The background for the study was a lack of knowledge about breastfeeding and immigrant women in Norway, as well as the assumption that Norwegian-Pakistani women experience problems with breastfeeding. In addition, health personnel have reported a lack of competency in relation to providing breastfeeding guidance to women coming from non-Norwegian backgrounds. The thesis of this paper is the following: What is the importance of breastfeeding and breast milk for Norwegian-Pakistani women when seen from a religious and cultural perspective? The theoretical basis of this thesis is inspired by Hadith and verses from the Koran, Individual and Collective thinking, and Auyrvedisk medicine. This is to provide the background and scope of the chosen topic and the following discussion. The study has a qualitative design. 21 Norwegian-Pakistani women were interviewed, 5 grandmothers and 16 mothers. A thematic analysis of the data has been used. The analysis shows findings within three main areas. The first sheds light on how one’s network as well as one’s relationship to culture and religion influences a mothers’ understanding and practice of breastfeeding. The second looks more in depth at the motivation factors for breastfeeding. The last deals with Norwegian-Pakistani women perceptions of breast milk and the conditions that can influence this. Most mothers believe, with reference to the Koran, that breastfeeding is a mother’s responsibility; children have the right to receive breast milk. Both breastfeeding and having been breastfed provides high status for women in the Norwegian-Pakistani community. First and foremost, breastfeeding is significant in terms of the mother/child relationship. Breast milk is perceived as best for the child. Formula is described as powder with less energy and vitamins. Still, many women admit to using formula and explain that it is due to the fact that they have too little milk or that the quality of their breast milk is not good enough due to their diet, stress or pregnancy. The findings also show that there is a lack of openness regarding breastfeeding and that the women are not prepared for the problems they might encounter with breastfeeding. They report negative reactions if they stop breastfeeding, as well as difficulties connected to breastfeeding out and among ”others” and with relatives. The problems are interpreted by the women in light of their religious and cultural norms. The Master thesis shows how the women’s collective attitudes influence their understanding of life, their lifestyle and their prioritizing in regards to breastfeeding, as well as their worries concerning the future generation’s use of breastfeeding. The thesis also gives advice from the women who were interviewed about how to best provide information in regards to breastfeeding.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleMorsmelk, en gave fra gud... : En kvalitativ studie om amming og norsk-pakistanske kvinneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-29en_US
dc.creator.authorAyub, Shaistaen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Ayub, Shaista&rft.title=Morsmelk, en gave fra gud...&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-21211en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo86031en_US
dc.contributor.supervisorKristin Heggen og Anne Bærugen_US
dc.identifier.bibsys092282865en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28544/1/MasterxAyub_MB.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata