Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:21:08Z
dc.date.available2013-03-12T12:21:08Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-02-19en_US
dc.identifier.citationRiege, Berit Haugan. Sykepleierens erfaringer som pårørende. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28476
dc.description.abstractBakgrunn: Litteraturen skiller mellom ulike typer av roller, og viser at det kan være et dilemma å inneha flere roller samtidig. Disse dilemmaene kan føre til rollekonflikter. Det er relativt lite kunnskap på feltet om det å ha rollen som både profesjonell helsearbeider og nær pårørende. Den manglende kunnskapen på feltet og egen opplevd erfaring som pårørende og sykepleier er derfor bakgrunnen for arbeidet med denne tematikken. Formål: Formål med studien er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har i rollen som pårørende. Metode: Oppgaven er en kvalitativ studie. Det er utført kvalitative forskningsintervju med 7 sykepleiere som har pårørendeerfaring til et nært familiemedlem. Det empiriske materialet er analysert ved hjelp av meningsfortetting innenfor en fortolkende tradisjon. Teoretisk perspektiv: Den teoretiske referanserammen er hentet fra både sosiologien og sykepleiefaget. Sosiologien er opptatt av å analysere samhandlingen mellom mennesker innenfor ulike sosiale systemer. Hvordan relasjonene er mellom mennesker og hvilke forventninger man har til rollene avgjør hvordan mennesker håndterer å ha flere roller samtidig. For å belyse pårørendeperspektivet er tema som hvem den pårørende er, pårørendes erfaringer og opplevelsen av avmakt sett nærmere på. For å belyse sykepleierperspektivet er omsorg, skjønnet, sykepleiefokus og sykepleiernes erfaringer løftet frem. Det benyttes også forskningsartikler for å belyse sykepleieres erfaringer som pårørende og sykepleier. Resultater: Sykepleiere med pårørendeerfaring er ofte kritiske pårørende og ikke alltid enige i behandlingen av pasienten. De sier samtidig at de har opplevd mye god pleie av pasienten, men savner initiativ fra personalet i forhold til informasjon og tiltak. Flere informanter opplevde situasjoner hvor de stilte spørsmålstegn ved fagkunnskapen til personalet, og hvordan de tilegnet seg ny kunnskap. Hvis noe ikke er bra sier de fra på en forsiktig måte, med faglige argument. Om forholdet til søsken hadde informantene ulike erfaringer, noen opplevde det som problematisk, andre ikke. Alle la vekt på viktigheten av støtte fra søsken. Konklusjon: Sykepleiere med pårørendeerfaring greier ikke å være enten 100 % pårørende eller 100 % sykepleier, de er i en spenning mellom rollene. Det er vanskelig å være profesjonell, de har en dobbeltrolle som gir konsekvenser for hver av rollene. De opplever en rollekonflikt. De bruker egne erfaringer til beste for pasienten, både i rollen som pårørende og i rollen som sykepleier, og legger vekt på å ta både pasient og pårørende på alvor. Nøkkelord: Sykepleier, sykepleie, pårørende, omsorg, rolle, rolleteori, rollekonflikt, dobbeltrolle, pårørenderolle, sykepleierrolle, nurse, nursing, nursing role, caregivers, double duty caregivers, relatives.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSykepleierens erfaringer som pårørende : Hvilke personlige erfaringer har sykepleiere som er pårørende til et nært familiemedlem?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-28en_US
dc.creator.authorRiege, Berit Hauganen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Riege, Berit Haugan&rft.title=Sykepleierens erfaringer som pårørende&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-15628en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo53068en_US
dc.contributor.supervisorSolveig Haugeen_US
dc.identifier.bibsys071194738en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28476/1/Hovedfag_Riege.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata