Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:30Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:30Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-08-20en_US
dc.identifier.citationAllen, Sara Maria. Smerte, funksjon og livskvalitet før og etter Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS). Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28465
dc.description.abstractBakgrunn: Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) er en langvarig smertetilstand som karakteriseres ved smerte, hevelse, autonome og motoriske forstyrrelser. Tilstanden er invalidiserende og skaper ofte stor lidelse hos pasienten og det er vanskelig å gi effektiv behandling. En stor andel av pasientene får ikke tilfredsstillende smertelindring gjennom medikamentell behandling alene og det er derfor behov for flere ikke-medikamentelle behandlingsalternativ. Nevrostimulering er et tilbud som brukes som erstatning for eller som tilleggsbehandling til medikamentell terapi i forbindelse med ulike nevropatiske smertetilstander. Transkutan elektrisk nervestimulerig (TENS) er den vanligste formen for stimulering. TENS er også relativt risikofritt men har svak vitenskapelig belegg. Formål: Evaluere livskvalitet, smerte og funksjon hos CRPS pasienter før og etter bruk av TENS. Studie design: En prospektiv observasjonstudie med seks måneders oppfølging. Metode: 13 pasienter med CRPS i en overekstremitet brukte TENS i 2-8 timer hver dag i en måned. Smerte ble målt med Brief pain inventory (BPI), funksjon ble målt med Disability of arm, shoulder and hand (DASH) og livskvalitet ble målt med Short Form (SF-36). Målinger ble gjort ved oppstart, etter en måned med daglig TENS bruk og ved seks måneders oppfølging. Pasientene kunne selv velge om de ville fortsette med TENS etter en måneds bruk. Etter en måned med TENS og ved seks måneder registrerte også pasientene sin egen opplevelse av endring sammenlignet med oppstart med spørreskjemaet ”Patient Global Impression of Change (PGIC)”. For å statistisk beregne forskjell mellom før og etter behandling ble Wilcoxon ikke-parametriske test benyttet. Resultater: 11 kvinner og 2 menn ble inkludert i studien. Elleve av 13 pasienter valgte å fortsette med TENS etter en måned behandling. Vi fant en reduksjon i kroppslig smerte (SF-36) etter en måned med medianverdier fra 12(0/52) til 22(0/51) (p=0,012), men ikke etter seks måneder. Det var også reduksjon i gjennomsnittsmerte (BPI) fra 5(4/8) til 4(3/6) (p=0,02) Sterkeste smerte (BPI) ble redusert fra 8(5/10) til 6(5/8) (p=0,03). Funksjonsscore (DASH) viste signifikant bedring av delscore symptomer fra 70(55/100) til 53(20/83) i medianverdier (p=0,001) og delscore aktivitet fra 57(27/85) til 46(14-73) (p=0,005) etter en måned. Pasientenes globale opplevelse av bedring (PGIC) var moderat til mye bedre hos syv (54%) av 13 pasienter etter en måned, og hos fire (13%) av 13 pasienter etter seks måneder. Konklusjon: Det var bedring i smerte og funksjon etter daglig bruk av TENS for pasienter med CRPS i èn over ekstremitet. Effekten avtok etter seks måneder. Utover en kortvarig bedring av smerte, kunne ingen positiv effekt påvises i helserelatert livskvalitet etter en eller seks måneder. Pasientenes egenvurdering var positiv og de fleste ønsket å fortsette med TENS. Grunnet mangel på kontrollgruppe kan man ikke se bort fra at den positive endringen kan skyldes andre faktorer enn den aktuelle behandlingen. Key Words: Komplekst regionalt smerte syndrom -Transkutan elektrisk nervestimulering – smerte- fysisk funktion- livskvalitet – oppfølging.nor
dc.description.abstractAbstract Objective: Complex regional pain syndrome (CRPS) is a disabling and distressing pain syndrome that is characterized by pain, sensory and motor disturbance. In most cases, CRPS occurs after an injury or a trauma. A sufficient amount of patients do not receive satisfactory pain relief with medications alone and there is a need for additional non-pharmacological pain treatment. Neurostimulation therapy is being used as a substitute or in addition to current medical therapy in different neuropathic conditions. Transcutaneous electrical nervestimulation (TENS) is the most common modality and a safe treatment option. However scientific evidence of the effect of TENS for neuropathic pain is limited. Aim: To evaluate pain, physical function and quality of life for CRPS patients before and after use of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS). Study design: A prospective observational study with six month follow up period. Methods: 13 patients with CRPS in one upper extremity used TENS 2-8 hours daily for one month. The main outcome measures were pain (BPI), physical function (DASH) and quality of life (SF-36). The measures were made at baseline (before TENS), after one month of daily use of TENS and after six month follow up where the participants could individually decide to continue to use TENS after the first month. The patients registered their subjective evaluation of change compared to baseline by PGIC. Results: 11 women and 2 men were included in the study. Eleven of the 13 patients choosed to continue with TENS after the first month treatment period. There was a reduction in bodily pain (SF-36) after one month, median 12(0/52) to 22(0/51) (p= 0,012), but not after six months. There were also a reduction in the median pain (BPI) from 5(4/8) to 4(3/6) (p= 0,02). Worst pain (BPI) was almost significant after one month with a reduction in median from 8(5/10) to 6(5/8) (p= 0,03) but not after six months. The function score from DASH showed a significant reduction in symptoms after one month from median 70(55/100) to 53(20/83) (p= 0,001) and an increase in activity after one month 57(27/85) to 46(14/73) (p= 0,005). The patient subjective impression of change (PGIC) was moderate to much better for seven (54%) out of 13 patients after one month, and for four (13%) out of 13 patients after six months. Conclusion: The results indicate improvement in function and pain after daily TENS use in patients with CRPS in one upper extremity. The effect was declining after six month. There was no increase in health related quality of life except from a short term reduction in pain. The patients experienced positive changes registered by PGIC and most patients chose to continue with TENS after one month of treatment. Due to lack of control group we cannot eliminate the risk for other factors to be the reason for the improvements. Key Words: Complex regional pain syndrome-Transcutaneous electrical nerve stimulation pain-physical function-quality of life-follow-up.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleSmerte, funksjon og livskvalitet før og etter Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-10-25en_US
dc.creator.authorAllen, Sara Mariaen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Allen, Sara Maria&rft.title=Smerte, funksjon og livskvalitet før og etter Transkutan Elektrisk Nervestimulering (TENS) for pasienter med Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS)&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32537en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo168100en_US
dc.contributor.supervisorInger Holmen_US
dc.identifier.bibsys12309495xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28465/2/Master-S-M-K-Allen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata