Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:22:10Z
dc.date.available2013-03-12T12:22:10Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-11-30en_US
dc.identifier.citationFølstad, Susanne. Intensiv trening av håndfunksjon for voksne med spastisk unilateral cerebral parese. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28423
dc.description.abstractBakgrunn: Voksne med unilateral spastisk CP rapporter ofte belastningsrelaterte smerter i funksjonsfrisk arm og hånd, og også redusert funksjon i affisert hånd. Det er ikke kjent om spesialisert intensiv trening kan kompensere for dette, og det finnes i dag ikke et behandlingstilbud for å bedre håndfunksjon. Formål: Å undersøke i hvilken grad intensiv trening med Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) kan gi bedret håndfunksjon for voksne med spastisk unilateral CP, og hvilke instrumenter som er egnet for å måle dette. Er treningsformen gjennomførbar for voksne med spastisk unilateral CP, og er det grunnlag for en størres studie? Teoretisk forankring: CI-terapi bygger på teorier for motorisk læring og sentralnervesystemets plastisitet. Motoriske læringsteorier har fokus på prinsipper som fremmer læring av ferdigheter. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) er brukt som referanseramme for oppgaven. Metode: Pilotstudien er basert på et prospektivt eksperimentelt design med deltagere randomisert til to grupper (n=12). Treningsgruppa (n=7) trente intensivt i 10 dager med CI-terapi, mens kontrollgruppa levde ”som vanlig”. Følgende effektmål ble valgt; Jebsen-Taylor håndfunksjonstest (tempo/finmotorikk), Biometrics E-Link (grepsstyrke) og Canadian Occupational Performance Measure (COPM, selvopplevd aktivitetsutførelse og tilfredshet med utførelsen). Deltagerne ble testet ved prosjektstart, etter 14 dager og etter tre måneder. Alle deltagerne ble intervjuet ved prosjektslutt, i tillegg ble deltagerne i treningsgruppa intervjuet i gruppe etter intervensjonen. Resultater: Treningsgruppa fikk en signifikant bedring av tempo/finmotorikk etter intervensjon og resultatene var fortsatt signifikante etter tre måneder (P=0,01). Kontrollgruppa viste ingen signifikante endringer av tempo/finmotorikk. Maksimal og utholdende grepsstyrke viste ingen signifikante endringer for treningsgruppa. Selvopplevd aktivitetsutførelse og tilfredshet med aktivitetsutførelse viste ingen signifikante endringer for noen av gruppene. To deltagere i treningsgruppa viste klinisk relevant økning av tilfredshet med aktivitetsutførelse etter tre måneder. Diskusjon og konklusjon: Pilotstudien viste at CI-terapi er en gjennomførbar treningsmetode for voksne med spastisk unilateral CP (MACS I-II). Resultatene var lovende og danner grunnlag for å gjennomføre en større studie. En større studie bør ha fokus på trening mot individuelle mål, og vurdere vedlikeholdstrening i etterkant for å styrke overføringsverdien til dagliglivet. Jebsen-Taylor håndfunksjonstest var et hensiktsmessig og sensitivt redskap for å måle unimanuell håndfunksjon. COPM var egnet til å måle egenopplevd aktivitetsutførelse og tilfredshet med utførelsen. I tillegg vil det være aktuelt å måle tohåndsaktivitet ved bruk av Assisting Hand Assessment (AHA), samt individuell måloppnåelse ved bruk av Goal Attainment Scaling (GAS). Deltagerne rapporterte at intensiv trening i gruppe ga økt motivasjon og innsats.nor
dc.description.abstractABSTRACT Intensive training of hand function for adults with spastic unilateral cerebral palsy. A pilot study using Constraint Induced Movement Therapy. Background: Adults with spastic unilateral CP often report pain related to over-use of their non-affected arm and hand. They also report deteriorated function in their affected hand. It is not known whether a specialized intensive training regime can compensate for this. Currently, there are no systematic follow-up services in Norway aiming to improve hand function. Purpose: To gain knowledge on to what extent intensive training with Constraint Induced Movement Therapy (CI-therapy) can improve hand function in adults with spastic unilateral CP, and knowledge about suitable instruments to measure this. Is this type of training viable for adults with spastic unilateral CP, and do the results provide a basis for a larger study? Theoretical foundation: CI-therapy is based on theories of motor learning and plasticity of the Central Nervous System. Theories of motor learning are focused on principles that promote the learning of skills. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is used as a reference framework for the master thesis. Method: The pilot study is based on a prospective experimental design with a randomization of the participants into two groups (n=12). The intervention group (n=7) trained intensively for 10 days with CI-therapy, while the control group received no intervention. The following outcome measures were used: Jebsen-Taylor Hand Function Test (dexterity/fine motor efficiency), Biometrics E-Link (grip strength) and the Canadian Occupational Performance Measure (COPM, subjective activity performance appraisal and satisfaction with performance). The participants were tested at the start of the project, after two weeks and after three months. In addition the intervention group was interviewed post-intervention. Results: The intervention group showed a significant improvement in dexterity/fine motor efficiency after the intervention, and the results were still significant after three months (P=0.01). The control group did not show any significant changes in dexterity/fine motor efficiency. The intervention group showed no significant changes in maximum or endurance grip strength. None of the groups displayed any significant changes in subjective activity performance appraisal or satisfaction with performance. Two of the participants in the intervention group showed a clinically relevant increase in satisfaction with activity performance after three months. Discussion and conclusion: The pilot study showed that CI-therapy is a viable training method for adults with spastic unilateral CP (MACS I-II). The results were promising and provide a basis for a larger study. However, a larger study should focus on individual goal-directed training, and should consider maintenance training after discharge to strengthen the transfer of new skills to everyday life. Jebsen-Taylor was a feasible and sensitive instrument to measure unimanual hand function. COPM was well suited to measure subjective activity performance appraisal and satisfaction with performance. In addition bimanual performance could be measured by using Assisting Hand Assessment (AHA), and individual goal attainment could be assessed by using Goal Attainment Scaling (GAS). The participants reported that intensive training in a group setting provided increased motivation and effort.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleIntensiv trening av håndfunksjon for voksne med spastisk unilateral cerebral parese : en pilotstudie med bruk av modifisert Constraint Induced Movement Therapyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-02-23en_US
dc.creator.authorFølstad, Susanneen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Følstad, Susanne&rft.title=Intensiv trening av håndfunksjon for voksne med spastisk unilateral cerebral parese&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26896en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo109216en_US
dc.contributor.supervisorReidun Jahnsenen_US
dc.identifier.bibsys111635055en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28423/1/Master-Folstad.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata