Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:18Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:18Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-06-09en_US
dc.identifier.citationHansen, Fredrik Bjørge. ADL- trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom . Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28416
dc.description.abstractFormål: Hensikten var å undersøke om det var noen forskjell mellom et 5 timers ADL- treningsprogram sammenliknet med et 1 times ADL- treningsprogram, begge gitt som en del av et fire ukers institusjonsbasert lungerehabiliteringsprogram, når det gjelder selvrapportert opplevelse av å utføre dagliglivets aktiviteter for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Teoretisk forankring: KOLS er en tilstand som karakteriseres av en luftstrømsbegrensning som ikke er fullt reversibel og som medfører nedsatt lungefunksjon. Grunnet varierende grad av tung pust, tretthet, hoste og økt sekretproduksjon, har personer med KOLS problemer med å utføre dagliglivets aktiviteter. De har derfor behov for å utføre daglig aktivitet på en ny og kompenserende måte, ved å bruke energien og kreftene man har på en fornuftig og hensiktsmessig måte for å unngå utmattelse. Det finnes ingen tidligere studier som har undersøkt hvilken effekt gjentakende ADL- treninger har for egen opplevelse av aktivitetsutførelse. Metode: En prospektiv, randomisert, ikke blindet klinisk kontrollert forsøk som inkluderte 24 personer med KOLS (14 kvinner og 10 menn, gjennomsnittsalder 68,8 år (SD ± 8,2), gjennomsnittsverdi forsert ekspiratorisk volum per 1 sekund 42,6 % (SD ± 14,0) av forventet). Kontrollgruppen (n=10) fikk Glittreklinikkens ordinære rehabiliteringsprogram, som inkluderte 1 x 60 minutter ADL- trening. Eksperimentgruppen (n=14) fikk også klinikkens ordinære rehabiliteringstilbud, men fikk i det samme mer ADL- trening, totalt 5 x 60 minutter i løpet av rehabiliteringsoppholdet på fire uker. Inkludert ble de som opplevde problemer med å utføre dagliglivets aktiviteter. Demografiske data ble registrert. Selvrapportert opplevelse av å utføre dagliglivets aktiviteter ble målt med Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Resultater: Det var ingen statistisk signifikante forskjeller i utkommemål mellom gruppene ved oppstart av behandling (Utførelse p=0,930, Tilfredshet p=0,953). Det var en positiv statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i median endringsscore fra baseline til fire uker (Utførelse p=0,001, Tilfredshet p=0,002) og fra baseline til tre måneder (Utførelse p=0,001, Tilfredshet p=0,001). Fra baseline til fire uker hadde median endringsscore i utkommemål klinisk relevant betydning (≥2 poeng) for 40 % av deltakerne i kontrollgruppen og for 100 % av deltakerne i eksperimentgruppen (p=0,001). Fra baseline til tre måneder var det ingen i kontrollgruppen med en positiv klinisk relevant endring, mens for eksperimentgruppen var det en positiv klinisk relevant median endringsscore i Utførelse for 71,4 % (p=<0.001) og 78,6 % i Tilfredshet (p=<0.001). Konklusjon: Det var en positiv statistisk og klinisk signifikant forskjell mellom et 5 timers ADL- treningsprogram sammenliknet med et 1 times ADL- treningsprogram, gitt som en del av et fire ukers rehabiliteringsprogram, når det gjelder selvrapportert opplevelse av å utføre dagliglivets aktiviteter for personer med KOLS. Det er behov for å gjennomføre liknende studier i framtiden med et større antall deltakere inkludert. Nøkkelord: ADL- trening, dagliglivets aktiviteter, energibesparende arbeidsmetoder, ergoterapi, kronisk obstruktiv lungesykdom, lungerehabilitering, selvrapportert aktivitetsutførelse.nor
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to investigate if there where any differences between a 5 hours ADL- training program compared to a 1 hour ADL- training program, both given as a part of a four week inpatient pulmonary rehabilitation program, when it comes to self-perception of performance of activities of daily living for persons with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Literature review: COPD is a condition characterised by an airflow limitation that is not fully reversible and result in impaired lung function. Due to various degrees breathlessness, fatigue, chough and increased sputum production, persons with COPD have problems performing activities of daily living. Thus, they have a need to perform daily activities in a new and compensatory way, by using their energy and power in a sensible and appropriate way to avoid fatigue. There are no previous studies on the effect of repeated ADL-training on self-perception of occupational performance. Method: A prospective, randomized, non-blided clinical controlled trial with inclusion of 24 persons with COPD (14 women and 10 men, mean age 68,8 years (SD ± 8,2), mean forced expiratory volume per second 42,6 % (SD ± 14,0) of predicted). The controllgroup (n=10) recieves Glittreklinikken’s regular rehabilitation programme, which included 1x 60 minutes ADL- training. The experimentalgroup (n=14) also recieved the clinic’s regular rehabilitation programme, however, they recieved more ADL- training, in total 5 x 60 minutes during the four week pulmonary rehabilitation program. Included persons where those who had self-reported problems to perfom activities of daily living. Demographic data were registered. Self-reported perception of performance of activites of daily living were measured with the Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Results: There was no statistical significant differences in outcome measure between the two groups at the start of the treatment (Performance p=0,930, Satisfaction p=0,953). There was a positive statistical significant difference between the groups in median changescore from baseline to four weeks (Performance p=0,001, Satisfaction p=0,002) and baseline to three months (Performance p=0,001, Satisfaction p=0,001). From baseline to four weeks the median changescore in outcome measure had clinical relevant meaning -_>2 points) for 40% of the participants in the controlgroup and for 100% of the participants in the experimentalgroup (p=0,001). From baseline to three months there was no one in the controlgroup with a positive clinical relevant change, while for the experimentalgroup there was a positive clinical relevant median changescore in performance for 71,4% (p=<0,001) and 78,6% for satisfaction (p=<0,001). Conclusion: There was a positive statistical and clinical significant difference between a 5 hours ADL- training program compared to a 1 hour ADL- training program, given as part of a four week inpatient pulmonary rehabilitation program, when it comes to self-reported perception of performing activities of daily living for persons with COPD. The issue needs further investigation in the future with a larger number of participants included. Keywords: ADL- training, activities of daily living, energy conservation techniques, occupational therapy, chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary rehabilitation, self-reported occupational performance.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleADL- trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom : En randomisert kontrollert studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-11-01en_US
dc.creator.authorHansen, Fredrik Bjørgeen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Fredrik Bjørge&rft.title=ADL- trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-26307en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo103436en_US
dc.contributor.supervisorAnne Marit Mengshoelen_US
dc.identifier.bibsys102393397en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28416/1/Hansen_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata