Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:21Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:21Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-11en_US
dc.identifier.citationHelene J. Haugland. "Second hand people". Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28415
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å belyse røykende kolspasienters erfaringer med tilvenning til og avhengighet av tobakk, sykdomsutvikling og deltagelse i behandlingsopplegg med sikte på røykeslutt. Problemstillingen tar utgangspunkt i følgende spørsmål: • Hva preger røykende kolspasienters samspill med omgivelsene? • Hva påvirker samhandlingen mellom røykende kolspasienter og helsepersonell i røykesluttprosessen? Teoretisk forankring: Fokus i oppgaven er på røykende kolspasienters individuelle erfaringer og hvilke betydninger de selv legger vekt på ved egne røykevaner. Dette fokuset utforskes ved bruk av en fenomenologisk inspirert forståelse. Erfaringene med røyking og utvikling av kols henger nøye sammen med det sosiale nettverk kolspasienten er en del av, inkludert helsepersonell. Følgelig benytter også oppgaven en samhandlingsteoretisk tilnærming. Metode: Studien har en fortolkende design med innsamling av data gjennom bruk av semistrukturerte intervjuer. 5 røykende kolspasienter inngår i studien og de er alle rekruttert mens de deltok i et røykesluttopplegg. Resultater og konklusjon: Studien viser at og på hvilke måter røykende kolspasienter tar opp i seg omgivelsenes holdninger til røyking, og oppfatning om kols som en selvpåført sykdom. Den viser også hvor sterk og sammensatt avhengigheten til tobakk er, og hvordan avhengigheten skaper skyld – og skamfølelse, både i samspill med nære pårørende, men også i møte med helsepersonell. Røykesluttbehandling som ikke gjøres på en strukturert og empatisk måte, kan gjøre vondt verre ved å forsterke skyld- og skamerfaringene knyttet til røyking. For å styrke muligheten for å lykkes med røykeslutt, synes det viktig at de vanskelige følelsene, erfaringene og opplevelsene bearbeides på respektfulle måter gjennom møter med helsepersonell, og ikke neglisjeres og skyggelegges gjennom mer eller mindre eksplisitt moralisering.nor
dc.description.abstractABSTRACT The purpose of the study is to explore smoking COPD-patients` experiences with tobacco addiction, development of a smoking-related disease, and participation in a smoking cessation program. The following questions will be answered: • What characterize the interaction between tobacco smoking COPD-patients and their environment? • What influence the interaction between tobacco smoking COPD-patients and health professionals in the smoking cessation process? Theory: The paper focuses on the individual experiences of tobacco smoking COPD-patients and how they express meaning to their own smoking habits. The questions are explored by using a phenomenological inspired understanding. Smoking experiences and experiences with developing COPD are related to COPD-patients` social network, including health professionals. Thus, an interaction perspective is also used. Method: The study has an interpretative design, characterized by data collected through semi structured interviews. Five tobacco smoking COPD-patients were included in the study, all recruited while attending a smoking cessation program. Results and conclusion: The study shows that tobacco smoking COPD-patients both adapt environmental attitudes to smoking, and the apprehension that COPD is a self – inflicted disease. It also shows that tobacco addiction is strong and complex, and causes feelings of quilt and shame, both in interaction with relatives and with health care professionals. Smoking cessation without structure and empathy might increase feelings of quilt and shame. In order to succeed with smoking cessation, it seems important to be able to face difficult feelings and experiences. Health care professionals must come across to the smoking COPD-patient with sincerity and respect, not with moral judgments.eng
dc.language.isonoben_US
dc.title"Second hand people" : En kvalitativ studie av røykende kolspasienters røykedebut, sykdomsutvikling og røykeslutt som behandlingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-18en_US
dc.creator.authorHelene J. Hauglanden_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Helene J. Haugland&rft.title="Second hand people"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25257en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102515en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Kristin Heggenen_US
dc.identifier.bibsys102278725en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28415/3/Master-HeleneHaugland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata