Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T12:23:01Z
dc.date.available2013-03-12T12:23:01Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-05-06en_US
dc.identifier.citationLundgren, Georg Vilhelm. Självhjälpens retorik. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28414
dc.description.abstractI denna uppsats görs en texttanalys av Norsk Selvhjelpsforums introduktionshäfte Selvhjelp – en innføring (2009). Syftet med studien är att undersöka hur NSF visar sig som empowermentdiskurs och medborgarskapsteknologi, vilka argumentationstekniker självhjälpsretoriken i häftet grundar sig på och hur texten kan utgöra konstituerande makt. Michel Foucaults begrepp diskurs, makt och modern liberal styrning och Barbara Cruikshanks begrepp medborgarskapsteknologi och ”will to empower” används som överordnat teoretiskt perspektiv. Chaïm Perelmans teori om retorik och argumentationstekniker används till textens närläsning. Således är studien eklektisk och följer inte någon bestämd diskursanalytisk modell. Studiens metod är kvalitativ. Min analys visar hur NSF:s text är sammanvävd med statliga hälsomålsättningar avsedda att konstituera autonoma och ansvarstagande medborgare i dagens Norge. Ett motiv bakom statens intresse för självhjälpsgrupper har varit att reducera välfärdstatens kostnader. I texten konstitueras människan som resurs med hjälp av kvasilogisk argumentation och troper. Människan ansvariggörs genom att associeras samman med principer för privat ägande. Erfarenhetsbaserad kunskap fungerar som förenande begrepp, som är en kännetecknande strategi för medborgarskapsteknologier. En annan typisk medborgarskapsteknologisk strategi, självhjälpens fyra B:n, finns i texten. Berättarstämman i texten talar utifrån positioner som undervisare, expert och ars prædicandi. En romantikens anda existerar i diskursen och ordet smärta associeras med passivitet och fungerar som styrbegrepp. Självhjälpsprocessens sex faser bygger på successionsargumentation dels genom etappvis uppdelning och dels genom medel-mål argumentation. I texten framstår människan som förutbestämd till självhjälp bara hon guidas på rätt sätt och texten blir periodvis profetialiknande och eskatologiskt färgad. Studien visar att även pastoralmakt existerar i diskursen. Sammanfattningsvis kan sägas att NSF:s text har individkonstituerande fokus. Exempelvis placeras individen hierarkiskt över gruppen, och texten innehåller olika retoriska tekniker rörande individkonstituering. Medborgarskapsteknologier som NSF kan förstås som demokratiskt problematiska, eftersom initiativet till empowerment inte först och främst kommer från medborgarna själva. Nyckelord: Diskurs, empowerment, makt, medborgarskapsteknologi, retorik, självhjälp.nor
dc.description.abstractABSTRACT This paper is a textual analysis of a booklet about self-help, Selvhjelp – en innføring (2009), published by Norsk Selvhjelpsforum (NSF). The purpose of this study is to examine in wich ways NSF functions as empowerment discourse and as technology of citizenship; what kind of techniques of argumentation the rhetoric of self-help in the booklet are based on; how the text can work as constituent power. Michel Foucault´s concepts discourse, power and governmentality and Barbara Cruikshank´s concepts technologies of citizenship and will to empower are used as the general theoretical frame. Chaïm Perelman´s theory of rhetoric and techniques of argumentation are used to examine the text itself. This study is ecletic. It does not follow any formal model of discourse analysis. The method of the study is qualitative. The results of my study show how the text in the booklet is part of the healthcare goals of the state to construct autonomous and responsible citizens in Norway today. One intention behind the state´s interest in self-help groups has been to reduce the costs of the welfare state. In the text man is constituted as a resource by quasi-logical argumentation and tropes. Man is associated with principles of private property and so made responsible. The concept knowledge by experience has a united function. Uniting concepts is a typical strategy of technologies of citizenship. Another typical strategy of technologies of citizenship, the four Bs of self-help, exists in the text. The voice of the text speaks from positions of educator, expert and ars prædicandi. There is a spirit of romanticism in the discourse and the word pain is associated with passivity and functions as a conduct word. The process of self-help is divided in the text into six parts that are grounded on arguments which apply to relations of succession; partly by division by stages partly by means-end argumentation. Man appears in the text as predestinated to self-help only he is guided in the right direction, and sometimes the tone of the text becomes prophetic and eschatological. My study also shows that pastoral power exists in the discourse. In sum: NSF´s text has focus on the creation of individuality. For example: in the text the subject is hierarchically placed above the group, and there are different kinds of rhetorical techniques regarding the creation of the individual. Technologies of citizenship like NSF can be understood as democratically problematic because the initiative of empowerment does not come from the citizens themeselves. Keywords: Discourse, empowerment, power, technologies of citizenship, rhetoric, self-help.eng
dc.language.isosween_US
dc.titleSjälvhjälpens retorik : En Foucaultinspirerad textanalys av Norsk Selvhjelpsforums introduktionshäfte Selvhjelp - en innføringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-18en_US
dc.creator.authorLundgren, Georg Vilhelmen_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lundgren, Georg Vilhelm&rft.title=Självhjälpens retorik&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25246en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102262en_US
dc.contributor.supervisorEivind Engebretsenen_US
dc.identifier.bibsys102278482en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28414/4/Sjalvhjalp-Lundgrenx.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata