Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-21T12:01:07Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-26en_US
dc.identifier.citationVesterkjær, Merete. Papiromsorg?. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/28412
dc.description.abstractFormål og problemstilling: Bruk av skjemaer for å kartlegge pasienters symptomer er relativt vanlige redskaper i pasientomsorgen. Formål med studien er å belyse sykepleieres erfaringer med et bestemt kartleggingsskjema, nemlig Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). Skjema er anbefalt brukt til kreftpasienter med behov for lindrende behandling. De spørsmål oppgaven belyser er: Hvilke muligheter og begrensninger erfarer sykepleiere med det å bruke kartleggingsskjemaer for tallfesting av smerte og symptomer i omsorgen for kreftpasienter, - og hvordan vil bruk av skjema kunne influere omsorgsrelasjonen mellom sykepleier og pasient? Design og metode: Studien har en fortolkende design hvor Kari Martinsens omsorgsteorier med særlig vekt på teoriene om det sansende og registrerende blikk har rammet inn datainnhenting og fortolkning av datamaterialet. Data er innhentet ved bruk av kvalitative intervjuer med syv utvalgte sykepleiere fra en sykehusavdeling hvor ESAS rutinemessig benyttes. Resultater: Analysene av materialet konkluderer med en ambivalens og en dobbelhet i sykepleiererfaringene. Sykepleiere rapporterer at bruken av skjema har tydelige og positive effekter i form av eksakt dokumentasjon, rapportering og som styringsverktøy i organisering av daglig arbeid. Bruk av skjemaet erfares også som utfordrende i den forstand at det skaper en viss uvisshet om hvordan det skal tas i bruk i omsorgen for pasientene. Det kan oppleves som et ”fremmedelement” og at ”papiromsorgen” kan få et uønsket overtak i sykepleiernes pasientarbeid. Konklusjon og anbefalinger: Et symptomkartleggingsskjema har betydelige virkninger av positiv og mer kritisk art. Oppgaven konkluderer med at dette er ikke et uskyldig arbeidsredskap i omsorgsarbeid, men kan legge premisser for relasjonene til pasientene som sykepleiere bør ha et reflektert forhold til. Det er behov for en kritisk bevisstgjøring om mulige konsekvenser av skjemabruk for å sikre at omsorg ikke utarter og domineres av ”papiromsorg”.nor
dc.description.abstractSUMMARY Purpose and approach to the problem: Mapping of symptoms by the use of different tools is commonly applied in patient care. The purpose of this study is to illuminate nurses’ experience using one such tool, the Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). ESAS is recommended for use in palliative care of cancer patients. The following issues are highlighted in this thesis: What opportunities and constraints do nurses experience when using assessment tools to quantify symptoms and level of pain in the care of cancer patients? How may the relationship between nurse and patient be influenced by the use of a symptom assessment form? Design and Method: The study has an interpretative approach. Kari Martinsen’s theories on care, with particular emphasis on theories concerning the sensing eye and the recording eye, have influenced both the collection and interpretation of data. Data was collected through qualitative interviews with seven nurses from a hospital where ESAS is routinely used. Results: The analysis identifies ambivalence in the experiences of the nurses. Nurses report that there are several positive effects related to the use of the tool, in terms of precise documentation, reporting, and as a management tool for organising work. However, the use of the tool is also considered challenging, due to uncertainty regarding how it should best be used in the care of patients. It may be looked upon as a distracting element and ‘paper care’ may have an unwanted advantage in the work with patients. Conclusions and recommendations: The use of symptom assessment tools shows significant positive and negative effects. This thesis concludes that nurses should reflect on this being more than an innocent tool in the care of patients. Nurses should acknowledge the potential consequences of using symptom assessment tools, to ensure that the patient care is not dominated by ‘paper care’.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titlePapiromsorg? : En kvalitativ intervjuundersøkelse om sykepleieres erfaringer med å bruke kartleggingsskjema for tallfesting av smerte og symptomeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-03-20en_US
dc.creator.authorVesterkjær, Mereteen_US
dc.date.embargoenddate10000-01-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code Aen_US
dc.rights.termsforeveren_US
dc.subject.nsiVDP::800en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Vesterkjær, Merete&rft.title=Papiromsorg?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-25233en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo101597en_US
dc.contributor.supervisorProfessor Kristin Margrete Heggenen_US
dc.identifier.bibsys101802196en_US
dc.rights.accessrightsclosedaccessen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/28412/3/Vesterkjaer_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata